• تشخیص و برطرف نمودن تغییر به وجود آمده در تصاویر و متون