• پیش بینی میزان سپرده های بانک با استفاده از روش شبکه عصبی و آریما و مقایسه نتایج

فوریه 28, 2017

انجام پایان نامه مدیریت بانکداری

انجام پایان نامه مدیریت بانکداری همانطور که آگاه هستید، بانکداری یکی از ابزار مهم برای اجرای سیاست های پولی و مالی هر کشور است و از […]