• پیش بینی میزان سپرده های بانک با استفاده از روش شبکه عصبی و آریما و مقایسه نتایج