اینترنت اشیا در مدیریت دانش

بدون ديدگاه

با توسـعۀ فنـاوری‌های مبتنی بر اینتـرنت اشیـا در سـال‌های اخیـر، ایجـاد و توسعۀ سیستم‌های مدیریت دانش مبتنی بر آن و همچنین بررسی نقش این سیستم‌ها در حوزه‌های مختلف سازمانی، از جمله مدیریت عملکرد کارکنان باید در کانون توجه قرار گیرد. هدف این مطالعه، طراحی سیستم کاربردی مدیریت دانش مبتنی بر اینترنت اشیا و تحلیل کاربرد آن در بهبود عملکرد کارکنان است. این مطالعه از نظر روش‌شناسی از نوع اقدام‌پژوهی مبتنی بر طراحی سیستم اطلاعاتی با رویکرد رَد و روش نمونه‌سازی است و بر یکی از شاخص‌های عملکردی کارکنان شهرداری یزد، یعنی زمان کارکرد روزانۀ آنها تمرکز دارد. ساختار مبتنی بر مدیریت دانش پیشنهادی برای کنترل ورود و خروج کارکنان مورد مطالعه و پیاده‌سازی نمونۀ اولیۀ آن، نشان داد به‎کارگیری اینترنت اشیا می‌تواند در دو بخش جمع‌آوری داده و مدیریت ورود و خروج مشتمل بر شش حوزۀ خاص، به بهبود عملکرد کارکنان کمک کند. به‎طور کلی اینترنت اشیا می‌تواند در تولید داده‌های فرایندهای دانشی، به‎ویژه کشف دانش در محیط‌های فیزیکی و دیجیتال، پایه‎ای قابل اتکا به‌کارگرفته شود.

اینترنت اشیا در مدیریت دانش را از اینجا دانلود کنید.


نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده − 9 =