مبانی اینترنت مناسب برای دانشجویان نرم افزار
دسامبر 28, 2016
ریاضیات مهندسی ، انجام پایان نامه ، انجام پروژه
دانلود رایگان کاملترین جزوه ریاضیات مهندسی
دسامبر 28, 2016

برنامه نویسی شبکه در یونیکس با ساکت های اینترنتی در ++C/C

 

 

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ . ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دردﺳﺮﻫﺎﯾ ﺸﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﯾﺎ ﺷـﺒﮑﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻧﮑﺎت و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺗﺼﻮری در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺒﮑﻪ، اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﭘﻬﻨﺎور، وﺟﻮد دارﻧﺪ . ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨـﯿﻢ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ ای ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﻮﻧﯿﮑﺲ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﯾﻮﻧﯿﮑﺲ ﯾﺎ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوز را ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.

برای مطالعه بیشتر، مقاله مناسب در زمینه  برنامه نویسی شبکه در یونیکس با ساکت های اینترنتی در ++C/Cرا از اینجا دریافت کنید.

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *