طراحی و ساده‌سازی جدول کارنو پنج متغیره به زبان سی پلاس پلاس

بدون ديدگاه

عنوان: طراحی و ساده‌سازی جدول کارنو پنج متغیره به زبان سی پلاس پلاس

توضیحات:

در این پروژه، برنامه‌ای به زبان سی پلاس پلاس C++ طراحی شده است که می‌تواند اطلاعات مربوط به یک جدول کارنو (۳، ۴ و یا ۵ متغیره) را از ورودی دریافت کند و عبارت منطقی ساده‌شده را نمایش دهد.

 

اطلاعات جدول کارنو بر اساس شماره mintermها و don’t careها مشخص می‌شود و برنامه شماره‌های مربوطه را دریافت می‌کند و ابتدا جدول کارنو را به صورت سمبولیک نمایش می‌دهد. سپس عبارت منطقی ساده‌نشده مربوط به mintermها و don’t careها نمایش داده می‌شود. در نهایت فرآیند ساده‌سازی انجام می‌شود و عبارت ساده‌شده نمایان می‌گردد.

Enter the number of variables (3, 4, or 5): 5 Enter the minterms (space seperated): 5 7 13 21 23   Enter the dont-cares (space seperated): 15 29 31 0  0  0  0         0  0  0  0  0  1  1  0         0  1  1  0  0  1  2  0         0  2  2  0  0  0  0  0         0  0  0  0  ——————————– Minterm expressoins = A’BC’DE’ + A’BCDE’ + ABC’DE’ + A’BC’DE + A’BCDE Dont-care expressoins = ABCDE’ + ABC’DE + ABCDE Simplified expression = BD  

جدول کارنو 

روشی برای ساده سازی توابع سوئیچینگاست که بوسیله موریس کارنودر سال ۱۹۵۳ ارائه شد. این روش کامل شده دیاگرام ون است که بوسیله ادوارد ویچدر سال ۱۹۵۲ ارائه شده بود.

بطورکلی تمایل بر این است که تعداد اجزا مدار کاهش یافته و هر بخش تا حد ممکن ساده شود که برای این کار لازم است که تابع سوئیچینگ توصیف کننده مدار، ساده تر بیان شود. ساده سازی توابع سوئیچینگ هدفی معمول و با اهمیت است که اهمیت آن از این حقیقت ناشی می شود که هر چه تابع سوئچینگ خلاصه تر شود تحقق آن راحتتر و هزینه پیاده سازی آن با عناصر فیزیکی نیز کمتر است.

جدول کارنو نموداری از مربع‌ها است یک جدول کارنوی n متغیره، دارای ۲به توان nمربع است که هر مربع می تواند متعلق به یک مینترم یا ماکسترم باشد.

پس از انتقال تابع سوئیچینگ به جدول کارنو، مربعاتی که یک هستند را گروهبندی می کنیم. مربعاتی که در یک گروه قرار دارند می توانند باهم ترکیب شوند متغیری که در آن مشترک هستند باقی بماند و متغیرهای غیر مشترکشان حذف شود.

در این ویدئو دو مثال از توابع سوئیچینگ پنج متغیره برای ساده سازی با جدول کارنو آورده شده است و به حل آنها پرداخته می شود.

منابع: [۱] طراحی و تحلیل مدار منطقی دیجیتال، تالیف، ویکتور. پی. نلسون و …، ترجمه، قدرت سپیدنام.

 

کلمات کلیدی: سی پلاس پلاس، جدول کارنو، پنج متغیره، چهار متغیره، سه متغیره، ساده‌سازی

C++, Karnaugh-map, Minimizer, 5-variable k-map, 4-variable k-map, 3-variable k-map

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 + پانزده =