دانلود جزوه محاسبات ابري

بدون ديدگاه

جزوه محاسبات ابري

مباحث نو در فناور اطلاعات

دانلود

فصل اول
مبانی محاسبات ابري

محاســبات ابري در همه جا وجود دارد. یک مجله فن آوري را بردارید و یا به بازدید از یک وب ســایت یا وبلاگ بروید، و آنگاه شــما مطمئن خواهید شـد که در همه آنها در مورد محاسـبات ابري بحث شـده است. تنها مشکل موجود این است که همه در مورد اینکه واقعا محاسبات ابري چیسـت توافق ندارند. شـما میتوانید از 10 نفر حرفه اي بپرسید که محاسبات ابري چیست، و شما ده پاسخ متفاوت دریافت میکنید. و آیا محاسبات ابري از اعتیاد به انواع مواد مخدر بدتر اسـت؟ بعضـی از مردم اینظور فکر نمیکنند. در واقع در سـال 2008 مدیر عامل شرکت اوراکل لري الیسون به این مورد اشـاره کرد که کلیت موضـوعاتی که در مورد محاسـبات ابري گفته میشود، اصطلاحی است که قبلا نیز مورد استفاده بوده و همه چیز در دنیاي کامپیوتر قبلا اسـتفاده میشـده اسـت. “صـنعت کامپیوتر تنها صـنعتی است که بیشتر از صنعت مد زنانه، مد محورتر بوده است )به دنبال

٢Page

چیزهاي تازه تري بوده است (.” این چیزي بود که او به گروهی از تحلیلگران اوراکل گفت. پس بیاید به بحث در مورد این بپردازیم که محاسبات ابري واقعا چیست و به تحکیم تعریف و درکمان از محاسبات ابري بپردازیم.

1,1 مروري بر محاسبات ابري

در بخش اول ما به صحبت در مورد اینکه محاسبات ابري واقعا چیست و چگونه در حال توسعه و مستقر شدن است می پردازیم.

مباحث نو در فناور اطلاعات

1,1,1 ابهام زدایی _ محاسبات ابري واقعا چیست ؟

محاســبات ابري نام خود را بعنوان یک اســتعاره، براي اینترنت گرفته اســت. بطور معمول اینترنت را در نمودارهاي شــبکه بعنوان یک ابر معرفی میکنند همانطور که در شـکل 1-1 نشـان داده شـده اسـت. نماد ابر بیانگر ” همه چیز دیگر ” اسـت که باعث به راه افتادن شـبکه میشـود. این احتمالا به این معناست که یک مفهوم مناسب براي محاسبات ابري است.

چگونه کار میکند ؟

اما چیزهاي بیشـتري وجود دارد تا اینکه ما به سـادگی بخواهیم ابر را به اینترنت تشبیه کنیم. در واقع محاسبات ابري یک ساختار است که به شما اجـازه میدهد که از راه دور، مکانی به دور از کامپیوتر خودتان و یا بوســیله یک ســري تجهیزات دیگر متصــل به اینترنت به داده هاي خود که معمولا دسـترسـی به یک سـري مرکز داده هاي راه دور هسـتند دسـترسـی داشـته باشـید. این کار منافع زیادي دارد بطور مثال آخرین باري که مایکروسـافت ورد را براي کامپیوتر خود در سازمان خریداري کرده اید و نصب کرده اید را به یاد بیاورید. حال شما باید در تمام سازمان با یک سی دي یا دي وي دي این ور و آن ور بروید و مشـغول نصب ورد باشید و یا اینکه زمانی که به یک سري نرم افزارهاي توزیع شده بر روي سرورهاي ســازمان نیاز دارید، به احتمال زیاد افرادي در داخل ســازمان حتی ماهی یکبار هم به این نرم افزارها نیاز ندارند، با این وجود شــما باید هربار این

سیستمها را نصب کنید و هزینه خریداري کردن مجوزها را هم نباید فراموش نکنید.

زیبایی محاسـبات ابري همانطور که در شـکل 1-2 نشـان داده شـده اسـت این اسـت که یک سازمان دیگر به میزبانی برنامه هاي کاربردي ) یا مجمو عه اي از برنامه هاي کاربردي ( شـما می پردازد. به این معنی اسـت که آنها مسئولیت رسیدگی به هزینه سرورها و مدیریت به روز رسانی نرم افزارها )توســعه بر اســاس اینکه شــما چگونه قرارداد خود را انجام میدهید ( و اینکه پرداخت کمتري براي هزینه ها داشــته باشــید را انجام میدهند. همچنین لوازم و تجهیزاتی که اسـتفاده از محاسـبات ابري از خریداري آنها جلوگیري میکند را فراموش نکنید. با داشـتن شـخصـی که میزبانی برنامه هاي شــما را میکند دیگر نیاز به خریداري تجهیزات اضــافه و یا پرداختن پول براي برق و خنک کردن آنها ندارید. و این خود نیز

می تواند به کار کردن کارمندان از راه دور و استفاده از سیستمها و برنامه ها در هرجایی که هستند کمک کند.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٣Page

ارتباطات ضعیف

ایا تمامی این تبلیغاتها و بزرگنمایی ها صـحیح اسـت؟ نه به این سرعت اما می توان گفت هم جواب مثبت است هم منفی. محاسبات ابري از این امر که داراي یک سري مشکلات است معاف نیست . حال بیاید به برسی چند حوزه از مشکلات ابر بپردازیم.

شکل زیر نقاط بالقوه شکست را نشان می دهد.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٤Page

با اینکه امکان قطع اینترنت و یا مشـکلات ارتباط با ISP نادر اسـت اما باز هم ممکن است شما قادر به استفاده از برنامه هاي مورد نیازتان و نیز انجام کار خود نباشـید. اگر شـما برنامه هاي خود را بر روي سـرورهاي محلی داشته باشید اگرچه امکان استفاده از راه دور براي آن وجود ندارد اما حداقل از این مطمئن هسـتید که قطع شـدن اینترنت بر روي کار شما بی تاثیر است. با این حال تنها اتصال به اینترنت مستعد مشکل نیست، اگر مشـکلی در سـایتی که به آن وصـل می شـوید باشد چه؟ این اتفاق در حال حاضر و تا به حال رخ داده است.در جولاي 2008 براي دومین بار در سـال ، ابر سرویس ذخیره کردن S3 آمازون دچار مشکل شد. تمامی برنامه هاي میزبانی شده توسط شرکت و تمامی سرویس هاي آنها تا زمانی که تکنیسـین ها مشـکلات را درسـت نکردند قابل دسـترسـی نبودند. بعضی از برنامه ها براي 8 ساعت قابل دسترسی نبودند. همچنین داده ها و برنامه ها به سـادگی بر روي ابر قرار میگیرند. پس اگر شـما داده ها و اطلاعات حسـاسی دارید احتمالا گروه فناوري امنیت شما به سادگی شما را

وادار می کنند که اطلاعات خود را بر روي ماشینهاي افراد دیگري ذخیره نکنید.

مسائل مربوط به یکپارچگی نرم افزار

شـما هم ممکن است به این موضوع پی برده باشید که یکپارچه سازي و ادغام برنامه هاي کاربردي که از لحاظ جغرافیایی پراکنده شده اند کاري دشـوار اسـت. این به این معنی اسـت که مدیریت و دسترسی به داده ها و اطلاعاتتان آسانتر خواهد بود اگر در نزدیکی شما باشد تا آنکه زیرنفوذ و کنترل شـخص دیگري باشـد. بطور مثال اگر شـما به دو برنامه کاربردي براي تبادل اطلاعات نیاز داشـته باشید، این کار آسانتر خواهد بود اگر که هر دوي آنها در محلی نزدیک به شـما قرار داشـته باشـند. اگر شـما یک برنامه در منزل داشته باشید و آن برنامه نیاز به ارتباط با یک برنامه دیگر

در ابر داشته باشد این امر به مراتب پیچیده تر و مستعد شکست بیشتري می شود.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٥Page

1,1,2 اجزاي ابر

بطور ساده و از منظر توپولوژیکی، یک راه حل محاسبات ابري از چند عنصر ساخته شده است:

مشتریان، مرکز داده و سرورهاي توزیع شده.

همانطور که در شـکل 1-3 نشـان داده شده است، این اجزاء 3 بخش از یک راه حل محاسبات ابري را تشکیل میدهند. که هر یک از این عناصر جداگانه و بصـورت متفاوت از سایر اجزاء در جهت خدمت به برنامه هاي کاربردي مبتنی بر ابر عمل می کنند. پس بیایید از نزدیک به آنها نگاهی بیندازیم.

مشتریان

مشـتریان در معماري محاسـبات ابري دقیقا همان چیزي هسـتند که در شـبکه هاي محلی )LAN ( که همه روزه از آنها استفاده میشوند نقش دارند. نوعا همان کامپیوترهایی که با نشـستن در پشت میز از آنها استفاده میشود. ویا میتواند یک لپتاپ، کامپیوترهاي بزرگ و یاحتی یک PDA باشد، تمامی انواع کامپیوترها به دلیل ماهیت رو به جلو بودن ابر میتوانند از آن استفاده کنند.

بهرحال مشـتریان همانند دسـتگاهایی هسـتند که بعنوان آخرین کاربر براي مدیریت اطلاعات خود با ابر در تعاملند.مشـتریان بصـورت کلی در 3 دسته قرار میگیرند :

• موبایل : دستگاههاي موبایل شامل گوشیهاي هوشمند، PDAها، iphoneها و یا گوشیهاي ویندوزي

• نازك: مباحث نو در فناور اطلاعات ٦Page

مشـتریان رایانه هاي نازك شـامل رایانه هایی است که دیسک سخت داخلی ندارند و بیشتر به سرورها اجازه می دهند تمامی کارها را انجام دهد اما در آخر خود اطلاعات را نمایش میدهند.

• ضخیم: این نوع از کاربران مثل کامپیوترهاي معمولی است که براي استفاده از ابر از مرورگرها مانند فایرفاکس استفاده می کنند.

Thin کلاینتهـا بطور فزاینـده اي در حـال تبـدیـل به یک راه حل محبوب به دلیل هزینه و اثري که بر روي محیط دارند، براي اســتفاده از ابر میشوند. برخی از مزایاي استفاده از Thin کلاینتها عبارتند از :

• کاهش هزینه هاي سخت افزاري : Thin کلاینتها هزینه سخت افزاري پایینتر و همچنین دوره طولانیتري براي به روز شدن در مقایسه با Thick کلاینتها دارند.

• کاهش هزینه هاي فناوري : Thin کلاینتها هزینه پایینتري براي مدیریت سرورها و همچنین باعث کاهش نقاط شکست می شوند.

• امنیت : از آنجا که تمامی کارها بر روي سـرور انجام می دهند و هیچ دیسـک سـختی وجود ندارد بنابراین احتمال حمله تروجان به دستگاه ها پایین می آید و همچنین چون مشـتریان Thin بدون اسـتفاده از سرور نمی توانند از آن استفاده کنند بنابراین احتمال به سرقت رفتن دستگاه پایین است.

• امنیت داده ها : چون تمامی داده ها بر روي سرورها هستند در نتیجه احتمال از دست رفتن داده ها در صورت خرابی و یا دزدیدن دستگاه وجود ندارد.

• مصرف کمتر انرژي : در مقایسه با Thick کلاینتها شما پول کمتري بابت خنک نگه داشتن و نیز استفاده از برق می پردازید.

• سهولت تعمیر و یا جایگزینی : اگر یـک Thin کلاینـت از بین برود بـه ســادگی میتوان آن را تعویض کرد و به راحتی میتوان جعبه را با یک Desktop کامپیوتر تعویض کرد، درست همانند زمان قبل از اتفاق افتادن خطا.

• سر و صداي پایینتر : بدون وجود یک هارد گردان گرماي کمتري تولید میشود و در نتیجه میتوان از فن هایی با صداي ارام استفاده کرد.

مراکز داده

مراکز داده مجموعه اي از سـرورهایی اسـت که برنامه اي که شما آن را به اشتراك گذاشته اید قرار دارد. که میتواند یک اتاق بزرگ در زیرزمین شـما باشـد و یا یک اتاق پر از سـرور در آنسـوي دنیا که شـما از طریق اینترنت به ان دسـترسی دارید.روند رو به رشد در دنیاي فناوري استفاده از سـرورهاي مجازي است . که به این معنی است که با نصب نرم افراز می توان از طریق چندین سرور مجازي به آن دسترسی پیدا کرد. که به شما

اجازه استفاده از ده ها سرور مجازي در حال اجرا بر روي یک سرور فیزیکی را می دهد.

سرور هاي توزیع شده

نیازي نیسـت که همه سـرورها در یک مکان باشند. در اغلب موارد سرورها بطور جغرافیایی پراکنده شده اند. اما براي شما بوسیله اشتراك ابر این سرورها همانند زمزمه میان چند نفر کنارهم عمل میکنند. این امر به ارائه دهنده خدمات قابلیت انعطاف پذیري و امنیت بیشتري را میدهد. بعنوان مثال آمازون راه حل ابرهاي خود را در سـراسر جهان دارد. اگر براي یکی از سایتها اتفاقی بیفتد و دچار مشکل شود سرویس باز هم از طریق سایر سـایتها قابل دسـترسی است. همچنین اگر سرورها نیاز به سخت افزار اضافه تري داشتند نیاز نیست این سخت افزارها به داخل اتاق امن سرورها

پرتاب شوند بلکه میتوان آنها را در یک اتاق دیگر قرار داد و از آنها بعنوان بخشی از ابر استفاده کرد.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٧Page

1,1,3 زیربنا

محاسـبات ابري یک امر سـازگار با همه موارد نیسـت. راه هاي متعددي وجود دارد که از طریق آنها میتوان زیربناي ابر را مسـتقر ساخت. زیربنا یا شـالوده ابر به برنامه کاربردي و نیز اینکه ارائه دهنده از چه طریقی راه حل ابر را پیاده سـازي کند بستگی دارد. این یکی از مزایاي کلیدي استفاده از ابر اسـت. نیازهاي شـما ممکن است آنقدر وسیع باشند که از میزان بودجه و سرورهاي خانگی شما فراتر روند. متناوبا، شما شاید نیاز به استفاده

از قسمتی از قدرت پردازش باشید، پس شما نمی خواهد سرورهاي متعددي را براي اینکار خریداري کنید. ابر متناسب با هر دو نیاز است.

رایانش ) محاسبات ( شبکه

رایانش شـبکه اي اغلب با محاسبات ابري اشتباه گرفته میشود. اما آنها کاملا متفاوت هستند. رایانش شبکه اي منابع و کامپیوترهاي متعددي را از طریق شــبکه براي حل کردن یک مشــکل واحد در همان زمان به کار میگیرد. به همین دلیل از این مورد براي حل یک مشــکل علمی یا فنی اسـتفاده میشـود. یک مثال شـناخته شـده از این دست جستجو براي یافتن هوش فرازمینی بصورت یک پروژه خانگی است. در این پروژه مردم به SETI اجازه میدهند در یک دوره زمانی که کامپیوتر آنها بیکار اســت از طریق آن به دنبال ردي از هوش فرازمینی در میان هزاران سـاعت داده هاي ثبت شـده رادیویی بگردد. همانطور که در شـکل 1-4 نشـان داده شده است.یا بعنوان یک مثال دیگر شما میتوانید از قدرت CPU خود در زمانی که بیکار اسـت به کمک براي کشـف پروتئین هاي جدید و یا تولید برنجهاي با دوامتر براي تغذیه گرسنگان جهان بپردازید. رایانش شبکه اي نیازمند برنامه هایی اسـت که قابلیت تکه تکه شـدن و سـپس ارسـال از طریق شـبکه براي هزاران کامپیوتر دیگر است. که می توان آن را از طریقکامپیوترهايسـازمانویابعنوانیکهمکاريجهانیانجامداد.شـرکت Sunنوعیازرایانششبکهايراارائهمیدهدکهبهمهندسین

خود اجازه می دهد کارهاي خود را از طریق استفاده از 80 ایستگاه کاري دیگر بصورت همزمان انجام دهند. رایانش شبکه اي به چند دلیل مختلف انجام میشود شامل :

• یک راه استفاده مقرون به صرفه از یک سري منابع داده شده است. • یک راه براي حل مشکلاتی است که نیازمند یک مقدار زیاد از قدرت محاسباتی است. • می توان از منابع چندیدن کامپیوتر بصورت همزمان و اشتراکی استفاده و مدیریت آنها توسط یک کامپیوتر انجام شود.

پس محاسـبات ابري و رایانش شـبکه اي چه کاري را با همدیگر انجام میدهند؟ نه بطور مسـتقیم اما آنها اساسا متفاوت از همدیگر عمل میکنند. در رایانش شـبکه اي، قسـمت بزرگی از پروژه بر روي چندیدن کامپیوتر و استفاده از منابع آنها انجام میشود. اما محاسبات ابري کاملا مخالف این امر است. محاسبات ابري بصورت همزمان به چندین برنامه کاربردي کوچک اجازه اجرا را میدهد.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٨Page

مجازي سازي کامل

مجازي سـازي کامل تکنیکی اسـت که اجازه نصـب یک برنامه بر روي یک ماشین و استفاده از آن برنامه بر روي یک ماشین دیگر است. نتیجه آن اجراي تمامی برنامه ها بر روي سرور از طریق یک ماشین مجازي است.

این سـبک از پیاده سازي نه تنها باعث اجراي یک برنامه واحد بلکه اجازه اجراي چندین سیستم عامل متفاوت را میدهد. مجازي سازي بخشی از محاسـبات ابري اسـت چون یکی از راه هایی اسـت که شـما میتوانید از طریق آن به سـرویسهاي ابر دسترسی پیدا کنید. این به این معناست که مرکز داده ها راه دور میتوانند خدمات خود را به شکل مجازي سازي به شما ارائه دهند. براي دست یافتن به مجازي سازي کامل نیازمند همکاري یک ســري ســخت افزارهاي خاص میباشــد. تا قبل از ســال 2005 و همکاري دو شــرکت AMD-Virtualization و and Intel

Virtualization Technology این امر میسر نبود. مباحث نو در فناور اطلاعات ٩Page

مجازي سازي کامل براي مقاصد مختلفی موفق بوده است :

• به اشتراك گذاري سیستم میان چندین کاربر • جداکردن کاربران از همدیگر و از برنامه کنترل • شبیه سازي سخت افزار بر روي دستگاه هاي دیگر

Paravirtualization

این امر اجازه می دهد تا چندین سـیسـتم عامل بر روي یک دسـتگاه سـخت افزاري بصـورت همزمان در جهت استفاده بهینه از منابعی همچون پردازنده و حافظه اجرا شـوند. در مجازي سـازي کامل کل سیستم شبیه سازي می شود اما در Paravirtualization ماژول مدیریت بر عهده سـیسـتم عاملی است که تنظیم شده است تا بر روي دستگاه مجازي کار کند. Paravirtualization معمولا بهتر از مجازي سازي کامل کار

می کند چون بطور ساده می توان گفت که ، براي استقرار مجازي سازي کامل باید کل سیستم شبیه سازي شود.

مباحث نو در فناور اطلاعات ١٠Page

در تجارت ممکن اسـت امنیت و انعطاف پذیري کاهش یابد. بطور مثال انعطاف پذیري ممکن است بخاطر عمل نکردن یک سیستم عامل خاص و یا توزیع شـده کاهش یابد. یا ممکن است نسخه هاي جدید ویندوز بعنوان سیستم عاملهاي مهمان کار نکنند. امنیت نیز می توان در خطر باشد به این دلیل که سـیسـتم عاملهاي مهمان کنترل کاملی که بر روي سخت افزار زیرین خود دارند و همچنین خطر تاثیر بر روي تمامی سیستمها و سـیسـتم عاملهاي دیگر موجود روي هاست وجود دارد. Paravirtualization همچنین اجازه پوسته پوسته شدن بهتر را می دهد. بطور مثال اگر مجازي سـازي کامل خواهان اسـتفاده از ده درصـد از قدرت پردازنده را داشـته باشـد در نتیجه همزمان 5 سـیسـتم می توانند تا قبل از ضربه خوردن کارایی اجرا شـوند. Paravirtualization تنها به اسـتفاده از دو درصـد از قدرت پردازنده بسـنده می کند که در نتیجه ده درصـد خود

سیستم عامل را نیز بدون استفاده رها میکند. همانطور که در جدول 1-1 نشان داده شده است. Paravirtualization در موارد و استقرارهاي زیر بهتر عمل میکند :

• بازیابی در رویداد یک فاجعه می توان سیستم عامل مهمان را تا زمان رفع یک مشکل به یک سخت افزار دیگر انتقال داد.

• مهاجرت مهاجرت به راحتی و آسـانی می تواند انجام شـود چون نمونه هاي سـیسـتم عامل مهمان از روي سـخت افزارهاي پایینتر به راحتی
برداشته می شود.

• مدیریت ظرفیت بهدلیلمهاجرتآسـانمیتوانگفتمدیریتظرفیتازپیادهسـازيآنآسـانتراسـت.درمحیطهايمجازياضافهکردن hard drive و یا پردازنده بسیار آسانتر است.

١١Page

سرویسها

سرویس ها در محاسبات ابر در خدمت مفهومی به نام قابلیت استفاده مجدد و دانه بندي در طول شبکه فروشنده است. که بطور گسترده اي بعنوان ” بعنوان سرویس ” شناخته می شود. سرویسی که بعنوان پسوند ارائه شده است داراي صفتهاي زیر است :

• به دلیل موانع ورودي کم براي تجارت هاي کوچک مناسب است • مقیاس پذیري بزرگ • چندگانه بودن ، که اجازه استفاده همزمان چندین کاربر را می دهد. • مستقل بودن سیستم ، که اجازه دسترسی کاربران از دیگر دستگاه ها را می دهد.

مباحث نو در فناور اطلاعات

1,1,4 سرویس بعنوان خدمت

SaaS مدلی اسـت که اجازه میزبانی نرم افزاري را می دهد که مشـتري می تواند از طریق اینترنت به آن دسـترسی پیدا کند. زمانی که نرم افزار از طریق وب سـایت پشـتیبانی میشود دیگر نیازي به نگهداري و یا حمایت آن نیست. در سوي دیگر این از توان مشتري خارج است اگه فروشنده بخواهد برنامه را تغییر دهد. ایده این اسـت که شما از نرم افزار بصورت جعبه وار استفاده کنید بدون اینکه نیازمند تغییرات بزرگ و یا ادغام با سایر

دستگاه ها داشته باشد. ارائه کننده تمامی اتصالات و به روز رسانی ها را همانند زیر بنا در حال اجرا نگه می دارد.

هزینه ها می توانند مانند یک شـمشـیر دو لبه عمل کنند. در یک سـو ممکن است هزینه هاي اتصال یک روند رو به رشد باشد و شما فقط آن را یکبار پرداخت نکنید و در هر بار اسـتفاده از برنامه یا خدمت پول بیشـتري را پرداخت کنید. اما در سـوي دیگر ممکن است که شما یکبار هزینه را پرداخت کنید و در هرباري که به برنامه متصــل شــدید کار پرداخت را انجام دهید. براي فروشــندگان SaaS مانند یک تجدید نظر در ارائه یک حفاظت قوي از آن چیزیســت که دارند همراه با ایجاد یک جریان مداوم از درآمد. در حال حاضــر انواع مختلفی از نرم افزارها وجود دارند که می توان آنها را از طریق SaaS قرض داد. معمولا نرم افزارهایی که توانایی انجام یک وظیفه ســاده و واحد را بدون نیاز با تعامل بســیار با ســایر دسـتگاهها دارند آنها را به کاندیداهاي مناسـبی براي SaaS تبدیل میکند. مشـتریان که مایل نیستند تا بسترهاي نرم افزاري را مستقر کنند اما

١٢Page

نیاز به برنامه هایی با قدرت بالایی دارند می توانند از طریق SaaS به سود سرشاري دست یابند. برخی از این برنامه ها عبارتند از :

•مدیریت منابع با مشتري )CRM( •ویدئو کنفرانس •مدیریت خدمات فناوري اطلاعات •حسابداري •تجزیه و تحلیل ترافیک وب سایت •مدیریت محتواي وب سایت

مباحث نو در فناور اطلاعات

برنامه هاي SaaS بطور گسـترده اي توزیع و توسـعه داده شـده اند تا با ابزارهاي وب هماهنگ و متناسـب باشند مانند مرورگرها. به همین دلیل آنها را وب بومی نیز می گویند. که بر اســاس ســاختار Back-End آنها، اجازه دســترســی همزمان چندین کاربر را می دهد. SaaS قابلیت دســترســی به نرم افزارهاي تجارتی مبتنی بر شــبکه را فراهم می کند. به دلیل اینکه مدیریت از یک مرکز واحد انجام می شــود، تا زمانی که مشـتریان به وب دسـترسـی دارند می توانند از برنامه ها اسـتفاده کنند. همانطور که ما در آینده در مورد SaaS , PaaS صـحبت به میان می

آوریم که در تعامل با همدیگر و سایر نرم افزارها هستند.

مزایا

یکی از بزرگترین مزایاي SaaS البته این اسـت که دیگر نیازي به پرداخت پول براي خریداري نرم افزارها را ندارید. بعضی دیگر از مزایا در ادامه گفته خواهد شد :

• آشنایی با شبکه جهانی اینترنت معمولا تمامی کارمندان به یک سـیسـتم کامپیوتري دسـترسـی دارند و با وب آشـنا هستند. در نتیجه منحنی یادگیري براي آشنایی با برنامه هاي خارجی کوچکتر می شود.

• کارمندان کمتر سـیسـتم فناوري نیازمند فضـا ، درآمد ، مزایا و بیمه اسـت. توانایی دسـترسـی به برنامه ها در خارج از سـازمان می تواند باعث کاهش کارمندان شود.

• سفارشی کردن برنامه هاي قدیمتر بسـیار سـخت سـفارسـی می شدند و همچنین نیاز به سرهم بندي کردن کدها بود. SaaS به برنامه ها اجازه می دهد که به راحتی سفارشی شوند و به سازمانها آن چیزي را می دهد که دقیقا می خواهند.

• بازاریابی بهتر اگر یک ارائه کننده بخواهد یک برنامه را براي رازارهاي بسـیار باریک توسعه دهد با مشکلات زیادي روبرو می شود. اما با SaaS دنیا به روي ارائه دهندگان باز است.

• قابلیت اطمینان وب ما در بحثهاي قبلی گفتیم که چگونه وب می تواند بعنوان یک نقطه شـکسـت ایفاي نقش کند، این بصـورت پراکنده درسـت است. اما حقیقت این است که وب کاملا قابل اطمینان است.

• امنیت لایه امن سـوکتها )SSL( به طور گسـترده اي در حال اسـتفاده اسـت. و این به مشـتریان اجازه می دهد که بطور امن از برنامه ها استفاده کنند بدون اینکه نیاز به خریداري تجهیزات پیچیده Back-End باشد، مانند شبکه هاي خصوصی مجازي.

• پهناي باند بیشتر در مـاههـاي اخیر پهنـاي بـاند بطور فزاینده اي در حال افزایش اســت که این به بهبود کیفیت جریان داده کمک میکند. در نتیجه به سازمانها اجازه می دهد که با تاخیر کم و سرعت زیاد به داده ها دسترسی پیدا کنند. موانع
مانند هر چیز دیگري SaaS هم داراي یک سـري مشـکلات و موانع در راسـتاي اجرا و اسـتفاده از آن اسـت. مورد اول این است که
سـازمانهایی که نیازمند یک سـري محاسبات بسیار خاص هستند ممکن است قادر نباشند تا برنامه ي مورد نظر خود را در SaaS پیدا کنند. در این صـورت ممکن اسـت آنها دریابند که نیازمند خریداري و نصـب برنامه بر روي دسـتگاههاي محلی خود دارند. و همچنین
عنصـري به نام ” Lock-In ” براي فروشـندگان وجود دارد. مشـتریان ممکن اسـت مجبور شـوند به ارائه دهندگان پول دهند، اما
یکبار آن را انجام ندهند و آنها قادر به انتقال برنامه به یک فروشـنده جدید نباشـند. و یا ممکن اسـت قابل انجام باشـد اما نیازمند آن اسـت که فروشـنده قدیمی متحمل هزینه هاي سـنگین انتقال شـود. در آخر SaaS با چالشـهایی نظیر برنامه هاي متن باز و سـخت

مباحث نو در فناور اطلاعات ١٣Page

افزارهاي ارزان روبرو اسـت. اگر کمپانی ها اصـرار داشـته باشـند می توانند برنامه هاي متن باز را بر روي سـخت افزارهاي خود نصب کرده و کارایی بهتر و متحمل هزینه هاي کمتري در قبال استفاده از آن شوند. بسترهاي نرم افزاري بعنوان سرویس پیرو و بدنبال PaaS ، SaaS اسـت که مدل دیگري در جهت ارائه خدمات نرم افزاري است. PaaS تمامی منابعی که براي ساخت برنامه ها و سرویسها لازم است را از اینترنت بطور کامل میگیرد بدون اینکه نیازي با دانلود و یا نصب آن باشد.

شما مجبورید هزینه گزافی پرداخت کنید و نیز چنانچه فراهم کننده بخواهد از تجارت بیرون برود برنامه ها و داده هاي شما از بین خواهد رفت.

نکته:یکی از این نمونه ها تولید کننده zimkiبود که کار شـرکت در سـال 2006 آغاز شـد و در سال 2007 پایان یافت و این موجب گم شدن دادهاي میزبانها و کاربرن شد.

JAVA Script وHTML معمولا برخی بسـتري را براي پشـتیبانی از ایجاد واسطهاي کاربري ارائه می کند و معمولا بر پایه Paas اسـت.ازآنجاکهانتظارمیرود paasتوسـطکاربرانزیاديبصـورتهمزمانمورداستفادهقراربگیرد.وبراساساینذهنیتطراحیشدهاست و عموما تسهیلاتی را به صورت اتو ماتیک براي مدیریت همزمانی ، مقیاس پذیري و خرابی فراهم میکند.

همپنین paas از طریق پروتکلهاي سـاده اي مانند )SOAP( و )REST( از توسـعه دهنده هاي واسـط کاربري وب پشـتیبانی میکند.و این واسطهاي کاربري داراي توانایی دستیابی به پایگاههاي داده و سرویسهاي فراهم شده از طریق شبکه، میباشند.

PaaS Options : جمله این قسمت ترجمه نشده • امکاناتی براي توسـعه دادن به کمک افزونه ها )Add –on development facilities( این قابلیت اجازه میده

که saasهارابراينوعدیگري.بهطوررایج paasهاتوسعهمیدهندوکارباننیازمندندآنهارابراياضافهکردنکاربدهاي saas ها به اشتراك بگذارند.

• محیط مسـتقل )stand –alone environments( : این محیط ها تکنیکی و وابسـتگی به یک saasخاص را شـامل نمیشوند و به طور معمول برا توسعه هاي خاص استفاده میشوند.

مباحث نو در فناور اطلاعات ١٤Page

سـرویسهاي paas شامل طراحی برنامه هاي کاربردي ،توسعه و تست و گسترش و میزبانی است.سرویسهاي دیگر شامل همکاریهاي گروهی و جمع آوري ســرویســهاي وب ،جمع آوري پایگاه هاي داده و امنیت و مقیاس پذیري وذخیزه و.. اســت. یکی از مشــکلات و عاملهاي لغزش در ســرویس paasنبودنقابلیتهمکاريوکارگروهیوقابلیتافرازیاجداشــدندربینارائهدهندگاناســت.بهاینترتیبکهاگرشــمایک برنامه توسـط یک سـرویس دهنده تهیه کنید و بعدا تصـمیم بگیرید که از یک سـرویس دهنده دیگر استفاده کنید امکانش وجود ندارد و یا اینکه

• ارائه برنامه هاي کاربردي – این محیط پشـتیبانی میزبانی سـطح خدمات وب را مانند امنیت و مقیاس پذیري بر روي تقاضاها را شامل نمیشود.

گرایشـات بسـوي بکارگیري : با همان فاکتورهاي پذیرش که در مورد

• توانایی همکاري میان گروههاي کاري مجزا از لحاظ منطقه جغراقیایی • توانایی ادغام خدمات وب از منابع مختلف • توانایی براي تحقق بخشیدن به صرفه جویی در هزینه با استفاده از برنامه نویسی سطح انتزاعی بالاتر

Hurdles : در اینجا دو مشـکل عمده وجود دارد که توسعه دهندگانی که به paas رسیدگی میکنند با آن مواجه میشوند. از انجایی که بعضی از فروشـندگان از زبانهاي توسـعه و سـرویسهاي اختصاصی استفاده میکنند و بعضی از توسعه دهندگان از اینکه به یک فروشنده منفرد قفل شوند هراسـان میباشـند.فروشـنده ممکن اسـت اجازه دهد برنامه براي دیگر فراهم کننده ها آورده شود.با این وجود هزینه به نصبت بالاتر است از اینکه

برنامه در بین میزبانهاي معمولی حرکت کند.

سخت افزار به عنوان یک سرویس:

saas , یا همان سـخت افزار به عنوان یک سـرویس شکل دیگري از خدماتی است که در محاسبات ابري استفاده میشود.در جایی که Haas و paasخدماتوبرنامههايکاربرديرابراياسـتفادهفراهممیکننددیگر hasوجودندارد.اینبهواقعاشـارهمیکندبهسـختافزار.بنابراین شرکت شما میتواند هر آنچه را که بر روي آن است بخواهد.

نکته: hasگاهی اوقات زیر بنا به عنوان یک سرویس یا laas نامیده میشود.

وجود داشت، مواجه است. برخی از

SaaS

مباحث نو در فناور اطلاعات ١٥Page

PaaS

عوامل تاثیر گذار دیگر عبارتند از:

Hasبه ارائه دهندگان خدمات اجازه میدهد که منابع سـخت افزار یرا کرایه کنند.سریعتر از خریداري کردن سخت افزار ها و نرم افزار ها و قفسه ها فقط انها مجبورن هزینه اي را بابت کرایه آن پرداخت کنند.

علاوه بر این، زیرسـاخت ها می تواند به صـورت پویا مقیاس بالا یا پایین بر اسـاس منابع مورد نیاز برنامه ها باشد.علاوه بر این چندین نفر در آن واحد میتوانند تجهیزات را کرایه گیرند.منابع به صـورت معمول بر اسـاس یک محاســبات سـودمند هســتند بنابراین فراهم کنندگان هزینه ها را

براساس میزان منبع مورد نیاز محاسبه میکنند و متحمل میشوند.

موافقتنامه سطح خدمات :که یک توافقنامه بین فراهم کننده خدمات و کلاینت ها اسـت و یک سطح معینی از عملکرد سیستم را

تضمین میکند.

سـخت افزار کامپیوتر :اینها اجزاي از منابع هسـتند که میتوانند به بیرون کرایه داده شـوند. ارائه دهندگان خدمات اغلب به عنوان

یک شبکه براي مقیاس پذیري آسان تر آهنها را تنظیم میکنند.

شبکه : شامل سخت افزار براي فایروال ها، روترها، متعادل کردن بار و ……

اتصال به اینترنت، این به مشتریان اجازه می دهد تا به سخت افزار مورد نظرشان از طریق سازمان خود دسترسی پیدا کنند.

بستر هاي نرم افزاري محیط مجازي: به مشتریان براي اجراي مجازي موردنظرشان اجازه می دهد .

سـوال متداولی که براي ما ایجاد میشد این است که آیا واقعا محاسبات ابري اجرا میشوند؟؟خوب در حال حاظر ما برنامه هایی را داریم که بر روي کامپیوترهاي و سـرورهاي دیگري و .. انجام میگیرند.و محاسـبات ابري توانایی بالقوه اي براي کشیدن اینها به سوي خود دارد.بنابراین محاسبات

ابري موارد ماربري شما را به سمت خود می آورد از طریق به اشتراك گذاري و دستکاري کردن داده ها .

١٦Page

Haas به شما اجازه منابعی از قبیل زیر را میدهد:

• فضاي سروري • تجهیزات شبکه • حافظه ها • چرخه هاي حافظه • مکان ذخیره یابی

Haas با چندین قطعه زیر درگیر است : •

• • •

1,2 کاربرد ها

نکته: در ارتباط با روشهاي ذخیره سازي و پایگاههاي داده در فصل 6 تو ضیح داده خواهد شد.

1,2,1 ذخیره سازي : مباحث نو در فناور اطلاعات

تا حدودي شـبیه به Haas اسـت.که یکی از کاربردهاي آن آسـان بودن ذخیره سازي –مزایاي در راستاي منافع عمومی محاسبات ابري اسـت.اگر شـما یک مکان براي ذخیره اطلاعات از فروشـنده کنید دیگر نیازي براي خرید تجهیزاتی براي ذخیره کردن و خنک

نگهداشتن نیست و همه این موارد بر عهده فروشنده است.

پایگاه داده ها مخازنی براي نگهداري اطلاعات اســت که در داخل اطلاعات داخل آن لینکهایی وجود دارد که امکان ســریچ کردن را امکان پذیر میکند.پایگاه هاي توزیع شــده اي مانند آمازون و simpleDB اطلاعات را در ســخت افزارهاي مختلف پراکننده اي

پایگاه هاي داده :

1,2,2

توزیع کرده اند.اما براي کاربران به نظر می آید که همه آهنا در یک مکان قرار دارند.

مزایاي استفاده از چنین پایگاه داده هایی شامل موارد زیر است:

• •

• • • •

همگام سازي :

همگام سازي همانند Microsoft’s Live Mesh or Apple’s MobileMe در طول سرویسهاي چند رسانه اي تازه شـوند.به طور مثال اگر شـما یک صـفحه گسـتر داشـته باشـید و آن را روي یک سرویس ذخیره کنید. حال اگر بخواهید از طریق

PDA به آن دسترسی داشته باشید بر روي سیستمتان دانلود میشود. سرویسهاي پایگاه داده :

مباحث نو در فناور اطلاعات ١٧Page

بهبود بخشـیدن در دسترس بودن :اگر یک خطا در یک سیستم پایگاه داده رخ دهد، تنها آن قسمت از اطلاعات را تحت تاثیر

قرار خواهد و به دیگر پایگاه هاي داده وارد نمیشود.

بهبود بخشیدن عملکرد:

داده ها در کنار وب سایت بر اساس بزرگی تقاضا نگهداري می شوند ، و پایگاه داده نیز بصورت موازي کار می

کند که خود اجازه بارگذاري متعادلی در میان سرورهاي متعدد می شود.

قیمت : ارزانتر است نصبت به براي یک شبکه از کامپیوتر هاي کوچکتر با قدرت بالا

انعطاف پذیري :سیستم میتواند قابل تغییر و انعطاف پذیر باشد بدون اینکه به پایگاه داده ها اسیب برساند.

به طور عمده زیانهاي آن شامل موارد زیر است :

پیچیدیگی:مدیران مجبورند کارهاي اضافی براي ایجاد و نگهداري آن انجام دهند.

هزینه هاي نیروي انسانی : با اضافه شدن پیچیدگی نیاز بیشتري براي دستمزد و کارگران ایجاد میشود.

امنیت :قطعه بندي پایگاههاي داده باید بصورت کاملا ایمن باشد.

صـداقت و درسـتی : با توجه به قابلیت تغییر کردن سـریع و پیچیدگی ایجاد درسـتی و صداقت در پایگاههاي داده بسیار مشکل

استاندارد :در اینجا هیچ استاندارد رایجی براي تبدیل یک پایگاه داده متمرکز به حالت ابري ان وجود ندارد.

است.

پایگاهدادهبهعنوانیکسـرویسکهدرحالحاظردرمحاسـباتابريرایجشـدهاسـت.بهعنوان Daasهمخواندهمیشـود.کهاین

عقیده از پیچیدگی و هزینه ها براي راه اندازي پایگاه داده تان جلوگیري به عمل آورده است.

مباحث نو در فناور اطلاعات ١٨Page

ازجملهمنافع Daasعبارتاستاز: •

• •

اسـانی در اسـتفاده :در اینجا نیسـت هیچ سرور و افزونگی سیستم ها که موجب نگرانی در مورد آن شود.شما هیچ نگرانی ندارید

نصبت به خرید و نصب سخت افزار براي پایگاه داده تان.

قدرت : پایگاههاي داده در یک محیط محلی قرار ندارند و این به معنی غیر موثر بودن و وظیفه اي نبودن نیســت.شــما میتوانید داده هاي مرسـوم را براي مطمئن شـدن از صـحت اطلاعات بدسـت آورید.شـما میتوانید به سادگی پایگاههاي داده را ایجاد . دسته بندي

کنید.

یکپارچه سـازي: پایگاه هاي داده از ســرور هاي مختلف را میتوان براي افزودن اعتبار و قدرت باهم ادغام کرد. به طوري که مردم

میتوانند کارهایشان را موثرانه تر انجام دهند.

مدیریت :????????????????????????????????

هرکسـیکهباپایگاهادهسـروکارداشـتهباشـدبا SQLسـرورناآشـنانیسـت.گسـترشمحاسـباتابريدربهار2008منجرشد مایکروسـافتسرویسپایگاهدادهاي SQLسرورخودرامعرفیکند.بهنظرمیآید SSDSهستبسیارشبیهبهپایگاهدادههاي

RESTAPI SOAPوپرداخت
هــمــچــنــیــن قــادر بــه شــــروع کــوچــک و در مــقــیــاس بــزرگــتــر بــه عــنــوان مــورد نــیــاز اســــت .

در حالی که به نظر میرسـد

• توانایی،قابلیت :که شامل صدور صورتحساب واحد و جمع آوري محتویات است. • Container: شامل مجموعه اي از موجودیتها و چیزهاي که شما آنها را سرچ میکنید • Entity :شی ئ که اطلاعات را ذخیره میکند

شما به سیستم پرداخت میباشد.

آمازون به صورت ساده با شماي ذخیره سازي رایگان داده ها ؛

MS SQL

به SimpleDB شـبیه اسـت ولی بسـیار تغییر کرده است.یکی از امتیازهاي اصلی فروش SSDS این

اسـتکهچهارچوبآنرابامایکروسافتهمگامسازيکردهاست.کهدارايیککتابخانه Net.برايهمگامکردنمنابعدادههاي مختلف.مایکروسـافتدرنظرداردکه SSDSبهعنوانیکمرکزدادهفعالیتکند.همگامکردندادههايسیستمهايمختلفباعث

دستیابی به داده ها به صورت آفلاین را براي آنها فراهم میکند .

سه عقیده که هسته اصلی Assds را ایجاد میکند عبارتند از :

درواقع SSDSهســتبرپایهSQLســرور،بااینتفاوتکهنمیتوانآنرابهســادگیبهابزارهاوتجهیزاتجدیدمجهزکرد.

مایکروسافت آن را با به کارگیري مقیاس بزرگ در ذهن ساخته شده است.

مباحث نو در فناور اطلاعات ١٩Page

:Oracle در خزان سـال 2008 ، Oracle سـه خذمت را براي سـرویسـاي پایگاه داده براي کاربران ابر معرفی کرد.مشتریان میتوانستن مجوز سه مورد زیر را داشته باشند:

• Oracle Fusion Middleware •

محصـولاتبراياسـتفادهازئبسـرویسـهايآمازونالاستیکدردسترسهستند.oracelیکمجموعهاز AIMsرابهمشتریانخودارائه میدهد به این طریق ابر میتواند به سـرعت و موثرتر راه حلهاي پایگاههاي داده را توسـعه بخشـد. توسـعه دهندگان می توانند با اسـتفاده از ارائه مجوز و اســتقرار نرم افزار خودکـار بـه ســرعـت بـه ســـاخـت برنـامـه هـاي کـاربردي بـا اســتفـاده از ابزار توســعـه رایج مـاننـد: Oracle ، Oracle Enterprise Pack for Eclipse ، Oracle Jdeveloper ، Application Express AWS از لینوکس پشـتیبانی میکند. پشتیبانی از Oracle Unbreakable کنند.علاوه بر این Workshop for WebLogic

براي Oracle Enterprise Linux on EC2 در دسترس هست.پشتیبانی بدون درز و یمپارچه از مشتري را فراهم میکند.

انتخاب فراهم کننده هسـت پایه ي استراتژي oracel’s براي قادر ساختن مشتریان براي موثرتر شدنشان و پایین آوردن هزینه هاي فناوري اطلاعات خود.خواه انتخاب آن از سخت افزار یا سیستمهاي عملیاتی یا تقاضاي محاسبات باشد.توسعه آن براي محاسبات ابري هست یک فرضیه طبیعی. به گفته رابرت نائب رئیس واحد فناوري کسـب و کار جهانی اوراکل :ما از همکاري با وب سـرویسهاي آمازون براي فراهم کردن راه حل ابر براي سـرمایه گذاري مشتریان خود خوشحالیم.از نرم افزارهاي آشناي اوراکل که بستگی به تجارتشان را دارد استفاده میکنند. علاوه بر این اوراکل به معرفی یک راه حل براي یک پشـتیبان گیري امن مبتنی بر ابر پرداخته اسـت. پشـتیبان گیري امن اوراکل به مشتریانش اجازه می دهد که از سـرویس سـاده ذخیره سـازي آمازون ) Amazon S3 ( بعنوان مقصـد پشـتیبان گیریشـان اسـتفاده کنند. که این ماژول مبتنی بر نوار مدیریتی برتر اوراکل اسـت. این سـیسـتم به ارائه ظرفیت نامحدود و واقعی که بر اسـاس تقاضـا و با یک سـري هزینه هاي سرمایه اي ثابت می پردازد. ماژول مدیریتی این سـیستم همچنین به ارائه یک پشتیبانی داده اي رمز گذاري شده می پردازد که باعث بوجود آمدن یک اطمینان از امن بودن محیط ابر می شـود. همچنین بصـورت کامل با دو برنامه مدیریت بازیابی اوراکل و مدیریت سـرمایه گذاري اوراکل یکپارچه شـده اسـت که باعث بوجود آمدن یک رابط کاربري آشـناتر براي کاربران شـده اسـت. براي مشتریانی با حجم بالاي داده اي براي انتقال از/به سرویس AWS

آمازون ، اجازه ساخت یک سري ارتباطات مشابه را در فضاي شبکه به آنها میدهد.

1,3 ابر و شبکه هاي داخلی

زمانی که عملیات ها و پردازش شـما به اندازه ابرهاي Amazon S3 بزرگ نیسـت شما می توانید زیربناي فناوري خود را مشابه همین اصول و قسمت ها بسازید و توسعه دهید. با راه اندازي Thin Client ها بجاي استفاده از کامپیوترهاي رومیزي بر روي سرویسهاي سرورهاي داخلی خودتان ، شما قادر به کاهش هزینه هاي نگهداري و همچنین هزینه هاي انرژي می شوید.

در این بخش ما می خواهیم به محاسن ساخت و توسعه ابر خودتان ) In house cloud ( و آنچه که در ترکیب با آن میاید بپردازیم.

1,3,1 اجزا

در پردازش کلاینت/سـرور دو جزء اصلی وجود دارد : سرورها و کاربران )Thin client ( . نقشه شبکه اي شکل 1-5 نحوه ساخت آنها را نشان می دهد. سـرورهاي خانگی شما به میزبانی و پردازش برنامه هایتان می پردازنو و Thin Client ها ) بدون آنکه نیازي به دیسک هاي سخت داشته باشند ( نتایج را نشان می دهند.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٢٠Page

پایگاه داده 11g اوراکل

مدیریت بنگاه اقتصادي اوراکل

ماشینهاي Hypervisor

برنامههاییهمانندMicrosoft’s Hyper-V،Vmwareبهشمااجازهمجازيسازيسرورهایتانرامیدهدکهدرنتیجهتواناییاجراي چندین سـرور مجازي را بر روي یک سـرور فیزیکی را به شما می دهد. این قسمت اجازه فراهم کردن مجازي سازي یک سري از سخت افزارها را به شـما براي اجراي سـیستم عاملهاي مهمانهایتان را می دهد. آنها همچنینی اجازه نصب سیستم عاملهاي مختلف بر روي یک ماشین را می دهند. براي مثال شـما براي اجراي یک برنامه به ویندوز ویستا نیاز دارید ، در حالی که یک برنامه دیگر به لینوکس نیاز دارد. راه اندازي یک سرور

براي اجراي هر دو سیستم عامل کاري آسان است .

کـلایـنـت هـاي بـاریـک از یـک بـرنـامـه کـاربـردي بـراي بـرقـراري ارتـبـاط بـا ســـرور نـرم افـزار اســـتـفـاده مـیـکـنـنـد. بــیشــــتــر پــردازش هــا بــر روي ســــرور انــجــام مــی شــــود، و بــه مشــــتـري پــس فــرســــتــاده مــیشــــود. بـرخـی از مـبـاحـث بـه مـنـظـور گـرفـتـن خـط ، بـه هـنـگـام صــحـبـت کـردن در مـورد کـلایـنـت هـاي بـاریـک وجود دارد. بـرخـی از کـلایـنـت هـاي بـاریـک نـیـاز بـه یـک بـرنـامـه کـاربـردي یـا یـک مـرورگـر وب بـراي بـرقـراري ارتـبـاط بـا سـرور دارند. با این حال، برخی دیگر نیاز به هیچ افزودنی بر روي برنامه هاي کاربردي نیسـتند . این نوع بحث معناشـناسی است به دلیل این که

آیا مسئله واقعی بر روي سرور انجام می شود و سپس به کلاینت هاي باریک ،به عقب منتقل میشود.

1,4 اولین حرکت کنندگان به سمت ابر

حسـاب امتیازات فروشـندگان که خدمات ابر را ارائه می دهد.وآنچه که بر پایه ي فروشـنده و مدل هاي قیمت گذاریشـان باید ارائه شـود متغیر مباحث نو در فناور اطلاعات ٢١Page

اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت. بیایید نگاهی به برخی ازنام هاي بزرگ در دنیاي محاسبات ابري بیاندازیم و به طور خلاصه، در مورد آنچه که باید ارائه شود صحبت کنیم.

توجه داشته باشید ما در مورد جزئیات بیشتر آن در فصل 11 بحث خواهیم کرد.

محاسـبات ابري یک میدان در حال رشد است، و به احتمال زیاد بازیکنان جدیدي در بازار آینده قابل پیش بینی است. در حال حاضر، نام هاي که شما می شناسید: آمازون،گوگل، و مایکروسافت.

آمازون : آمازون یکی از اولین شـرکتهایی است که خدمات ابر را به عموم مردم ارائه داد، و آنهابسیارخبره وماهر هستند .آمازون تعدادي خدمات ابري را ارائه می دهد ، از جمله:

• محـاســبـه ي الاســتیـک ابري )EC2(: ارائـه مـاشــین هـاي مجـازي و چرخـه هـاي اضـــافی CPU براي ســـازمـان شــمـا. • سـرویس ذخیره سـازي سـاده )S3(، به شـما اجازه ي ذخیره ي مقادیر تا GB5 را به اندازه ي سـرویس ذخیره سازي مجازي آمازون می دهد • خدمات صـف سـاده )SQS( به ماشـین هاي شـما اجازه می دهد براي صـحبت کردن شـما با یکدیگر از فرسـتادن پیام از طریق API استفاده کنید. • SimpleDB یک وب سـرویس در حال اجرا برروي سـاختار داده ها در زمان واقعی را نمایش می دهد. این خدمات که ارتباط نزدیک با سـرویسذخیرهسـازيسـادهآمازون)آمازونS3 (ومحاسـبهيالاستیکابريآمازون)EC2آمازون(دارد،درمجموعارائهمیشود.قابلیت ذخـــیـــره، پـــردازش، و پـــرس و جـــو مـــجـــمـــوعـــه ي داده هـــا در ابـــر اســــــت. ایـن خـدمـات مـی تـوانـد بـراي اســـتـفـاده مشـــکـل بـاشــــد ، چـرا کـه آنـهـا بـایـد از طـریـق خـط فـرمـان انـجـام شـــود. اگر شما براي کار کردن از یک محیط خط فرمان استفاده می کنید، شماباید مشکل زیادي در استفاده از این خدمات نداشته باشید. ماشـین آلات، ماشـین آلات مجازي آمازون نسخه اي از توزیع هاي لینوکس است، بنابراین کسانی که در خانه تجربه لینوکس داشته باشند. در واقـع، مـی تـوانـیـد بـرنـامـه هـاي کـاربـردي بـرا ي مـاشـــیـن خـودتـان را نـوشـــتـه وپـس از آن بـه ابـر ارســــال کـنـیـد. کـه این گســترده ترین ســرویس ابر آمـازون تـا بـه امروز اســـت. شــمـا می توانیـد اطلاعـات بیشــتر در مورد خـدمـات ابر آمـازون در http://aws.amazon.comببینید.

گوگل: موتور کاربردي گوگل ،در تضــاد کامل با محصــولات آمازون اســت. در آمازون شــما می توانید امتیازات را محاســبه کنید ، اما در موتور کاربردي گوگل ، شـما نمی توانید یک فایل را در دایرکتوري خود را بنویسـید. گوگل ویژگی هاي فایل ارسال شده از پایتون را به عنوان یک اقدام امـنـیـتـی حـذف مـی کـنـد، و بـراي ذخـیـره داده هـا شــــمـا بـایـد از پـایـگـاه داده ي گـوگـل اســــتـفـاده کـنـیـد.

گوگل اسـناد و صـفحات گسـترده آنلاین را ارائه می دهد، و با اسـتفاده از موتور هاي کاربردي گوگل ،توسـعه دهندگان را براي سـاخت امکانات براي اسـناد و سـایر نرم افزار هاي )آنلاین( تشویق می کند،. گوگل برنامه هاي کاربردي وب را از مجموعه ي ویژگی هاي هسته می کاهد و یـک چـارچـوب خـوبـی بـراي ارائـه ي آنـهـا مـیســــازد. گـوگـل نـیـز ویـژگـی هـاي اشــکـال زدایی مفیـد را ارائـه می دهـد. گروه ها و افراد به احتمال زیاد بیشـتر از موتور کاربردي بوسـیله ي نوشـتن یک لایه پایتون که بین کاربر و پایگاه داده تنظیم شـده است استفاده مـی کـنـنـد. بـه دنـبـال گـوگـل ویـژگـی هـاي بـیشــــتـري بـه خـدمـات پـردازش پـس زمـیـنـه اضــــافـه شــــد.

این مطلب را می توان به صورت آنلاین در code.google.com / appengine / پیدا کرد. .

مباحث نو در فناور اطلاعات ٢٢Page

مایکروسـافت: راه حل محاسـبات ابري مایکروسافت به نام ویندوزAzure ، یک سیستم عامل است که به سازمان ها اجازه ي اجراي برنامه هاي کاربردي ویندوز و ذخیره فایل ها و داده ها را با اســتفاده از مراکز داده مایکروســافت می دهد . هم چنین خدمات بســتر هاي نرم افزاري Azure را ارائه می دهد ، که این خدمات به توســعه دهندگان اجازه ي ایجاد هویت کاربر، مدیریت گردش کار، همگام ســازي داده ها را می دهـد ، و انجـام عملیـات دیگر بـه عنوان برنـامـه هـاي نرم افزاري در پلـت فرم محـاســبـات آنلاین مـایکروســـافـت فراهم میشــود . اجزاي کلیدي بستر خدمات ابري Azure عبارتند از:

• ویندوز Azure خدمات میزبانی وب و مدیریت و ذخیره سازي درمقیاس سطح پایین ، محاسبات، و شبکه را ارائه می دهد. • خدمات SQL مایکروسافت خدمات پایگاه داده و گزارش گیري را فراهم می کند . •. خدمات دات نت مایکروسافت پیاده سازي سرویس هاي مبتنی بر دات نت را فراهم می کند. چهارچوب مفاهیم مانند گردش کار • خدمات زنده براي به اشتراك گذاشتن ، ذخیره، و همگام سازي اسناد، عکس ها، و فایل در سراسر رایانه هاي شخصی، تلفن ها، برنامه هاي کاربردي کامپیوتر و وب سایت استفاده می شود. • خدمات SharePoint مایکروسافت و خدمات داینامیک CRM مایکروسافت براي محتواي کسب و کار، همکاري، و راه حل توسعه در ابر مورد استفاده قرار میگیرد.

مایکروســافت قصــد دارد در نســخه هاي بعدي یک گزینه مبتنی بر مرورگر را ارائه کند .به طوري که کاربران قادر به خواندن و ویرایش اســناد آنلاین و همچنین توانایی ارائه براي کاربران به صـورت گروهی با اسـتفاده ازوب، تلفن همراه، و نسـخه هاي اداره ي مشـتري را داشـته باشد. مایکروسـافت کمی دیر به حزب ابرپیوسـت و یک رهبر در محاسـبات ابري نیسـت. که به گوگل و آمازون افتخار میشود، و بیشتر و بیشتر شرکت هـاي ارائه دهنده ي خدمات ابر به طوري که اگر مایکروســافت بخواهد در رقابت بماند بگیرید ، آنها به ســرعت درحال پیشــرفت هســتند. عرضه ي ابر مایکروسافت رامی توان به صورت آنلاین در آدرس www.microsoft.com/azure/default.mspx پیدا کرد.

براي برخی، اصـطلاح “محاسـبات ابري” به سـادگی اعتیاد به مواد مخدر اسـت .اما براي دیگران که می خواهند آن را بپذیرند، محاسبات ابري، راه بسیار خوبی براي متخصصان فناوري اطلاعات است وبه به تمرکز کمتري در مراکز داده نیاز است ، و بیشتر کار با فناوري اطلاعات است.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٢٣Page

فصل دوم

2 محاسبات ابري و سازمان شما

ابر رایانه در یک اندازه متناسـب براي همه امور نیسـت . شـما انرا را در سـازمان خود فقط به عنوان پیکربندي سـخت افزار و نرم افزار اسـتفاده میکنید. ابر شـما نیاز به محاسـبات متفاوت نیز خواهد شـد. این فصل به شما کمک میکند درك کنید که چطور سازمان شما محاسبات ابري را به بـهـتـریـن نـحـو بـکـار بـبـرد و کـدام راه حـلـهـا بـراي اســــتـفـاده شــــمـا مـنـاســــبـتـریـن اســــت و در حـالـی کـه بحث ما در مورد محاسـبات ابري خوب اسـت، در مورد محدودیت هاي محاسـبات ابري صـحبت میکنیم. این اسـت که محاسبات ابري بی عیب

نیست، و زمانی هست که شما باید آن را خاموش کنید.

2,1 چه زمانی میتوانید از محاسبات ابري استفاده کنید:

اینکه شما چه زمانی از محاسبات ابري استفاده کنید یا نه بستگی به فاکتورهاي زیر دارد : • نسبت هزینه / سود

• سرعت تحویل

• چه مقدار ظرفیت شما استفاده خواهید کرد • آیا اطلاعات شما تنظیم شده است • ساختار شرکت ها و سازمان فناوري اطلاعات شما

در اینجا زمانهایی وجود دارد که که شــما نیاز دارید به داشــتن یک عملکرد همتا براي محاســبات ابري.علاوه براین اینجا هســت زمانهایی که محاسـبات ابري نیاز مناسـبی نیست باري نیاز شما.در این بخش نگاهی داریم به هر دوي اینها زمانی که شما میتوانید ابر را استفاده کنید و زمانی که باید انرا به عنوان راه حل پاك کنید

2,1,1 سناریو

در اینجا سـه اجراي عمده از محاسـبات ابري وجود دارد.چگونه سـازمانهایی که محاسـبات ابري را اسـتفاده میکنند هست کاملا متفاوت در سطح دانه اي اما به طور عمده در یکی از این یه راه حل سقوط میکنند.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٢٤Page

محاسبه ابرها

محاسـباتابراجازهدسـترسـیبهیکسطحبالاازمقیاسپذیري،ارزانیومحاسباتبرحسبتقاضا ومنابعیکهکدهايگرفتهشدهانهارااجرا میکند را فراهم میکند.سه نمونه از محاسبات ابري عبارتند از:

Amazon’s EC2 • Google App Engine • BOINC •

محاسـبات ابري در ارائه خدمات بسیار انعطاف پذیر هست و میتواند براي سازمانها در اندازه هاي مختلف بکار برده شود. به طور ساده بستگی دارد به برنامه کاربردي که کاربران میخواهند به ان دسـترسـی داشـته باشـند.شما میتوانید حالا این کتاب را ببندید . وبراي گرتن یک اکانت محسبات ابري عضو شوید و بی درنگ اغاز کنید.

این کاربدها براي همه سـازمانها در هر سـایزي مناسب است اما براي سازمانهاي بزرگ ممکن است یک نقطه ضعف باشد زیرا این این کاربردها مدیریت اسـتاندارد و همچنین قابلیتهاي نظارت و حکومت را که سـازمانها اسـتفاده میکنند را ارائه نمیدهد .با این وجود سـرمایه گذاریها متوقف نمیشـوند. آمازون حمایت از سـرمایه گذاري راارائه میدهدو در اینجا مجموعه نوظهورازارائه ابروجود دارد مانند تصدي ابرTerremark که براي

سرمایگذاریها مشترك است.

ابر ذخیره سازي

یکی از اولین خدماتی که ابر ارائه داده اسـت ابر ذخیره سـازي هست و به عنوان یک راه حل محبوب باقی مانده است.ابر ذخیره سازي یک جهان بزرگ هسـت.در اینجا بیش از 100 فروشنده ارائه خدمات ابر ذخیره سازي وجود دارد.این هست یک راه حل ایده ال اگر شما میخواهید فایلهایتان را در خارج از سایت نگهداري کنید.

ابر ذخیره س ازی اجازه میده بھ ش ما کھ ذخیره کنید داده ھایتان

را بر روی تجھیزات فروشنده

محاس بات ابری اجازه میدھد بھ ش ما کھ دس ترس ی ژیدا کنید بھ برنامھ ھای کاربردی بر روی تجھیزات ارائھ دھندگان

امنیت و هزینه هاي بالا در این زمینه و تا حد زیادي متفاوت است، بسته به فروشنده شما دارد.

توجه: ما به آمازون و دیگر فراهم کننده هاي ابر در فصل بعدي بیشتر می پردازیم.

کاربردهاي ابري

مباحث نو در فناور اطلاعات ٢٥Page

برنامه هاي کاربردي از ابرهاي محاسـباتی متمایز اسـت از آن جهت که از نرم افزارهاي کاربردي اسـتفاده می کنند که به زیر سـاخت ابر وابسته هسـتند . برنامه هاي کابردي نسـخه هایی از نرم افزار به عنوان سرویس)SaaS( هستند و شامل چیزهایی مانند برنامه هاي کاربردي تحت وب هســتند که به کاربران از طریق مرورگر یا برنامه هاي کاربردي مانند ســرویس هاي آنلاین)Online( مایکروســافت، تحویل داده می شــوند.

)اینجا ترجمه این جمله را حذف کرده اید( این کاربردها میزبانی و مدیریت IT را به ابر منتقل می کنند.

برنامه هاي کاربردي ابري به برنامه هاي کاربردي که به زیر ساخت اینترنت خودشان وابسته هستند،تحویل داده می شود.

برنامه هاي کاربردي اغلب نیازهاي نصــب و راه اندازي برنامه هاي کاربردي روي کامپیوتر مشــتریان را حذف می کنند. بنابراین هزینه ســربار نگهداري نرم افزارها،عملیات مداوم و پشتیبانی کم می شود.

بعضی از برنامه هاي کاربردي ابري شامل برنامه هاي زیر می شود: محاسبه نظیر به نظیر)مانند: BitTorrnet و Skype( برنامه هاي کاربردي تحت وب)مانند: MySpace و YouTube( (Google Apps :مانند) SaaS نرم افزارهاي افزوده شده به سرویس ها)مانند: Microsoft Online Services(

2,1,2 چه زمانی شما نباید از محاسبه ابري استفاده کنید؟

اگر بخواهید محاسـبات ابري را براي همه موردي پیشـنهاد بدهید و انتظار داشـته باشـید بتوانید همه کاري را با آن انجام داد، در اینصـورت شـما شـخصـی بی توجه و سهل انگار به حساب خواهید واقعیت این است که موارد زیادي وجود دارد که محاسبات ابري براي آنها مناسب نیست.به هر دلیلیاز هزینه گرفته تا نیازمندي سخت افزاري تا چیزهایی که به آنها نیاز ندارید.

یادآوري جزئیات

مباحث نو در فناور اطلاعات ٢٦Page

اگر شـما می خواهید از محاسـبه ابري اسـتفاده کنید و داده هایتان را بوسـیله قرارداد بیمه قابل حمل بودن و حسابداري )HIPPA(آن محافظت کنید، شـما هیچ شانسی نخواهید داشت. بیایید اینگونه تعبیرکنیم که شما نباید داده اي را بابیمه قابل حمل بودن و حسابداري روي ابر قرار دهید. اطلاعات سالم و حساس اند و در واقع

جدول 1-2: عامل جریمه هایی که در آن، داده محرمانه محافظت نشده باشد.
داده بیمه شـده می تواند روي سـرور با داده هاي دیگر سـازمان ها قرار گیرد)مخلوط شـود(که مانند این اسـت که دقت یک مراقب بازرس حق

بیمه)HIPPA( را بگیرد. با این حال،گوگل و مایکروسـافت با همدیگر در سـرویس رکوردهاي سـالم پیشـرفت کرده اند: مایکروسافت روي سالم بودن)دست نخورده بودن

داده( و گوگل بر روي قوانین آنها کار می کند تا داده بسیار خصوصی و دست نخورده آنلاین)Online( به بیرون فرستاده شود. زمانی که قصـد دارید کارهایتان خوب به نظر آید، به مشـتریان قابلیت دسـتیابی داده سـالم و دسـت نخورده را بدهید. یک اشـتباه کوچک ممکن

است باعث از دست دادن تمام داده حساس و مهم شود.

اگر داده شـما کنترل می شـود) توسط HIPPA و Sarbanes-Oxley(،به شما توصیه می شود که بسیار مراقب مکان مقصد داده هایتان بر روي ابر باشـید.بعد از آن اگر شـما یک داده مالی مشـتري را بفرسـتید و یک شـکاف)اشتباه( وجو داشته باشد. حال آنها فراهم کننده ابر هستند یا شما؟

و فقط تعدادي دندان به آن اضـافه کنید تا زمانی که داده خصوصی بر اثر اتفاقی از دست رود.به جدول 1-2 توجه کنید. جدول 1-2 عامل جریمه شدن را در صورت تخلف از قوانین شرح می دهد.

موضوعات قانونی

یک موضـوعی که بیشـتر در گیر حسـاسـیت داده هاي خصوصی است،قوانین و سیاست هایی است که به دولت ها اجازه دستیابی آزادانه داده ها روي ابر را بیشتر از یک سرور خصوصی می دهد.

براي مثال ارتباطات ذخیره شدهACT)بیمه ها( به FBI اجازه دستیابی به داده ها را بدون مجوز یا اجازه صاحب آن ،می دهد. اهمیت جغرافیاي سیاسی

در حقیقت ممکن اسـت فرسـتادن داده هایتان به روي ابر غیر قانونی باشد.)به عنوان مثال( اگر شما در کانادا باشید و شما بخواهید داده هایتان را به روي ابري در آمریکا ارسال کنید،شما بدشانسی خواهید آورد.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٢٧Page

دولت کانادا به کارکنان IT اعلان کرده اسـت که نمی توانند از سـرویس هاي شبکه اي که در مرز آمریکا انجام می شود، استفاده کنند .علت این است که داده هاي ذخیره شده روي سرورهاي کانادا،وارونه)به طور منفی ( روي بیمه کانادایی قرارداده می شوند.

مسـلماً کانادا دوست صمیمی آمریکا است و در شمال آن قرار دارد، اما در این موضوع، درحال حاضر آنها سیاست بزرگی دارند. همه این ها ممکن اسـت براي دولت آمریکا باشـد تا یک سرور را با داده هاي خارجی آن، قبل از اینکه شما بتوانید عکس العملی نشان دهیدتصرف کند. و این حادثه بین المللی دیگري است.

و همین عملیات ابر می تواند خارج آمریکا رخ دهد. شـاید شما قوانین دولت ها در مورد حریم خصوصی شما و محافظت آن در یک کشور خارجی دیگر را ندانید.همه این ها ممکن اسـت بوسـیله فرمانده کل و کادر پرسـنلی آن با کمک کارکنان چاپلوس و راغب به دفتر فراهم کننده شما رخنه کنند و سرور خاموش شما را همراه اطلاعات روي آن با خود ببرند.

وابستگی سخت افزاري

اگر شـما برنامه کاربردي دارید که نیازمند سـخت افزار،قطعات یا درایور هاي خاصـی اسـت، راه حل آن یک ابر است که ممکن نیست براي شما بدین گونه مناسب باشد.

در ابتدا،اگر شـما سـخت افزار خاصی نیاز داشته باشید،شانس کمی دارید که فراهم کننده سرویس قیمت هاي سخت افزاري که شما نیاز دارید را در اختیارتان قرار دهد.می تواند انتخاب شـما را کم دامنه تر و مهم تر کند در زمانی که شــما به خرید آن می روید و می خواهید که خرید خوبی داشته باشید.

بگذارید طرح هم ترازي بهتري را بیان کنیم،فراهم کننده تمایل دارد سـخت افزاري که شما نیاز دارید را فراهم کند.فراهم کننده قطعه ها را تغییر می دهد یا سخت افزارهاي بحرانی که این براي شما بدشانسی می آورد.

کنترل سرور

اگر برنامه کاربردي شـما بخواهد بر همه چیزهایی که در حال انجام است، کنترل کامل داشته باشد،یک ابر راه حل آن است که ممکن است براي شـما مفید نباشد.اگر شما بخواهید به جزئیات کنترل،بیشتر از مقدارخصوصیات حافظه، پردازنده،هارد دیسک یا واسطه ها نیاز داشته باشید،در نتیجه ابر با برنامه کاربردي شما تطابق مناسبی نخواهد داشت.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٢٨Page

توجه: در بعضـی ابرها شـما حتی نمی توانید به ریشـه ها)منظور اجزاي اصـلی( اجازه دسـتیابی دهید.اگر شما به سطح دستیابی بالاتري نیاز داشته باشید، باید شما بدانید که فراهم کننده آینده تان باید اجازه دهد.

هزینه

یکی از بزرگترین چالش هاي محاسـبات ابري، هزینه آن است. وجهی که حداقل براي راه اندازي برنامه کاربردي بر روي ابر به کار می رود براي سرمایه گذاري زیر ساخت،خرید برنامه کاربردي بیدرنگ و سپس مدیریت هر روز آن بسیار پرهزینه است.

به هر حال،در هر زمان وجه اشـتراك به صـرفه تر از خرید سـرور ها بوسـیله خودتان اسـت.بنابراین این نکته عامل مهمی در همه چیز:امکانات، کارکنان،نرم افزار و سخت افزار است.

هزینه و طریقه انجام عملیات ابر اهداف در حال پیشـرفتی هسـتند.بعضـی از آنها پیشـنهاد می دهند که خودتان براي مرکز داده مشـتریان سـرور بخرید.راهدیگرمفهومcloudbursting )ابرتکهتکه(اسـت.دراینسـناریوبرحسـبظرفیتخواستهشده،برايابرمیتوانقوانینیرادر نظر گرفت.

عدم نیاز

هر کس از پدربزرگش این عبارت را می شـنود:”اگر چیزي نشـکسـته،لازم نیست آن را درست کنی”.پدربزگتان درست می گوید. اگر راه حل گفته شده را انجام می دهید، چرا آن را تعمیر می کنید؟

در حال حاضـر،موضـوعات قابل اطمینانی وجود دارد که محاسـبات ابري در این زمینه ها براي شـما مفید است. و در این موضوعات از تمام جنبه هاي آن می توان اسـتفاده کرد. با این حال اگر شـما برنامه کاربردي را از روش هاي مختلف به ابر انتقال دهید،یک روشـی اسـت که دیگر رایج نیست)قدیمی است(.مانند این است که مدل هاي رایج لباس ده هاي پیشین را اکنون بر تن کنید.

یکپارچه سازي با برنامه هاي کاربردي موجود

اگر شـما دو برنامه کاربردي داشـته باشـید که به یکپارچه شـدن آن نیاز داشته باشید،درست نیست که یک از آن ها بر روي ابر باشد و دیگري در محل کار )خانه( باشـد. این موضـوع باعث ایجاد مشـکل امنیت،سـرعت،قابلیت اعتماد می شود.براي این موضوع، اگر شما دوتا پایگاه داده،یکی با داده هاي حســاس در محل کار)خانه( و دیگري با داده هاي غیر حســاس داشــته باشــید، شــانس اینکه داده هاي حســاس راه ورود به ابر را

بیابند،بالاست.

هم چنین اگر شـما سـعی کنید تا برنامه کاربردي را در خانه با سرعت بالا اجرا کنید،شما در واقع باید به داده اي که از ابر آماده استناد کنید.اگر ابر اجازه دهد،برنامه کاربردي با سـرعت آن اجرا می شـود.این موضوع قابلیت اطمینان را نیز مطرح می کند.آیا داده از محلی که آمده و عملیات روي آن انجام شده امکان خراب شدن و یا اکتشاف آن وجود دارد؟

اهمیت تاخیر

از وقتی که داده و برنامه کاربردي شـما روي یک سري سرورهاي جغرافیایی مختلف، از محلی که شما هستید قرار دارند،زمانی براي رسیدن داده به شـما نیاز اسـت. این موضـوع ممکن اسـت سـاعت ها یا روزها ویا حتی چند دقیقه طول بکشـد. اما اگر شما نیاز فوري به داده داشته باشید،ابر انتخاب خوبی براي شما نیست.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٢٩Page

هنوز زمانی وجود دارد که با وارد شـدن داده سـرو کار دارد)منظور همان تاخیر انتشـار اسـت(.با این حال این موضـوعی که با درخواسـت داده یک کارمند صـورت می گیرد و کمتر از چند ثانیه طول می کشـد و سـرعت آن نیز خوب اسـت.اگرچه اگر همان کارمند به داده اي با سـرعت بالاتر از چند ثانیه نیاز داشته باشد،ممکن نیست با سرعت کافی منتقل می شود.

تقاضاي توان عملیاتی

از وقتی که محاسـبات ابري عموما به صـورت برنامه سـودمند،صـورت حسـاب می شـود، شـما باید براي آنچه که اسـتفاده می کنید،پول پرداخت کنید.این روش تا زمانی که شـما اسـتفاده از توان عملیاتی و هزینه صـعودي استفاده برنامه کاربردیتان را توسعه دهید، به نظر خوب و منصفانه می آید. براي مثال،اگر شما مشخصات ویدئو 100منبع را داشته باشید،هزینه شما بسیار زیاد می شود.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٣٠Page

بهترین عملیات ریاضـی براي این موضـوع انجام می شـود. هزینه آن بر اسـاس نوع سـروري که استفاده کردید،قدرت و سخت افزارهاي استفاده شـده محاسـبه می گردد.هزینه مدیریت و کارمندان عضـو IT و سپس مقایسه فراهم کنندگان سرویس ها، صورت حساب شما را تغییر می دهد. اگر شـما سـرور ارزان تري بخرید،بهتر اسـت که مطالبی که تاکنون در مورد ابر گفته شـد را فراموش کنید. اما حتی اگر هزینه ابر با سرور یکسان

شود، شما باید ببینید که کدام روش براي کار تجاري شما مفید است.

2,2 فواید

سـازمان شـما باید با شـرکت هاي دیگر تفاوت داشـته باشد.به هر حال محاسبات ابري می تواند به شما و نیازهاي IT تان کمک کند. حال نگاه دقیق تري به محاسبات ابري می اندازیم تا ببینیم چه چیزهایی را به شما پیشنهاد می کند.

2,2,1 مقیاس پذیري

اگر شـما به یک رشـد)بهبود( بزرگ در محاسـبات ابري نیاز دارید)حتی اگر با یک رویداد اتفاقی باشـد(محاسـبات ابري می تواند به مدیریت شما کمک کند،به جاي اینکه نرم افزار را بخرید،نصـب کنید و موارد ضـروري را پیکربندي کنید و در آخر هم پردازنده یا حافظه اضـافی به آن اضـافه کنید.

زمانی که هزینه بر اساس مصرف است،شما مجبور نیستید هزینه بیشتري براي خرید تجهیزات بپردازید.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٣١Page

فقط یکبار لازم اسـت شـما خرید تجهیزات که نیاز دارید را برآورد کنید،شـما باید اسـتفاده از سـرویس هاي فراهم کننده ابر را قطع کنید و شـما مجبور نیستید که تجهیزات غیر ضروري را خریداري کنید. شما می توانید به آسانی تجهیزات مورد نیاز سازمانتان را افزایش یا کاهش دهید.

2,2,2 ساده بودن

دوباره مجبور نیسـتید تجهیزات مورد نیاز خودتان و کارکنان IT را براي درسـت اتجام دادن حرفه تان خریداري و پیکربندي کنید.راه حل استفاده از ابر باعث می شـود که برنامه کاربردي تان را فوراً شروع کنید و هزینه تان از هزینه خرید تجهیزات براي یک محل کار کمترشود)شکسته شود(.

2,2,3 فروشندگان مطلع)وارد بکار(

به عنوان مثال، وقتی که یک فناوري رایج)عمومی( می شـود،تعداد زیادي از فروشـندگان هسـتند که نسخه هایی از این تکنولوژي را عرضه کنند. این کار همیشه خوب نیست،زیرا بیشتر این فروشنده ها تمایل دارند که تکنولوژي که سود کارایی)سودمندي( کمتري دارد را عرضه کنند.

درمقایسـه با این موضـوع، اولین بخش محاسـبات ابري واقعا بوسـیله شـرکت هاي معروف وارد بازار شـد. شـرکت هایی مانند آمازون،گوگل ،مـایکروســافـت،IBM و YAHOO فروشــندگان خوبی بودند زیرا ســرویس ها قابل اعتماد و ظرفیت هاي زیادي را عرضــه کرده اند و برند)مارك( هاي مشهوري با سابقه درخشان هستند.

2,2,4 منابع داخلی بیشتر

بوسـیله تغییر دادن وظیفه داده ي بحرانی که به شـرکت شـخص ثالث احتیاج دارد،دپارتمان IT شـما به اندازه کافی بر روي وظیفه هاي مهم و وابسـته به تجارت کار می کند. شـما هم چنین مجبور نیستید تا نیروي انسانی تان را افزایش دهید و به آنها آموزش دهید که از کارهاي معامله تا کارهاي سطح پایین،تقسیم کار کنند.

هم چنین مدت زمان قطع برق شــبکه، براي کارکنان IT شــبکه یک کابوس اســت.این بار مســئولیت روي فراهم کننده ســرویس خالی می شود.درست است، قطع برق یک اتفاق است اما اجازه بدید نگرانی آمازون را براي برگشت آنلاین این موضوع بگوییم.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٣٢Page

وقتی که شـما به فراهم کننده هاي سـرویس دقت می کنید،باید مطمئن شـوید که شـما شخصی را پیدا می کنید که 24 ساعته خدمات کمک و پشتیبانی و پاسخگویی به شرایط اورژانسی را عرضه کند.

2,2,5 امنیت

ریسـک هاي امنیتی زیادي، در زمانی که از ابر فروشـندگان اسـتفاده می کنید، وجود دارد اما شرکت هاي خوش نام کوشش می کنند تا اطلاعات شما را سالم و با امنیت نگهداري کنند.

توجه: ما در این فصل درباره موضوعات امنیت بیشتر صحبت خواهیم کرد.

فروشـندگان، سـیاسـت هاي پنهانی محکمی دارند و درجه امنیت دقیق و محکمی را به کار می گیرند .مانند روش هاي رمزنگاري آزمایش شـده براي احراز هویت کاربران.

بعلاوه،شـما می توانید داده هایتان را قبل از ذخیره آنها بر روي ابر فراهم کننده رمز گذاري کنید.در بعضی موارد در مقایسه با رمزگذاري داده تان و درجه امنیت فروشنده، داده شما اگردر کامپیوتر منزلتان ذخیره شود، بیشتر امنیت خواهد داشت.

2,3 محدودیت ها

موارد دیگري وجود دارد که محاســبات ابري براي محاســبات شــما راه حل خوبی نیســت.در این بخش به دلایل اینکه چرا برخی از برنامه هاي کاربردي براي اسـتقرار روي ابر مناسـب نیسـتند،نگاهی می اندازیم. منظور ما این نیسـت که توزیع یا سـر و کار داشـتن با این موارد را قطع کنیم بلکه شـما بایدازبعضـی از محدودیت هاي آنها آگاه باشید. اگر شما می توانید در حیطه آنها کار کنید،این خوب است اما شما باید از این موضوعات

محدودیت، قبل از اینکه به آنها گرفتار شوید، آگاه باشید.

2,3,1 داشتن اطلاعات حساس و محرمانه

ما درباره نگرانی داده هاي ذخیره شده روي ابر صحبت می کنیم اما نمی توانید آن را درك کنید. یکبار داده شما فاش می شود و به محیط فراهم کننده سرویس می رسد و شما سطح کنترل دسترسی را از دست می دهید.

این نگرانی چیست؟

بیایید درباره طرح مالی که صـفحه گسـترده گوگل براي نگهداري لیست تعداد کارمندان امنیت اجتماعی در حال استفاده است،صحبت کنیم. حال طرح مالی شـرکت، فقط این موضـوع نیسـت که کسـی باید از داده ها در مقابل هکرها و افراد غیر مجاز داخلی محافظت کند. در موارد تکنیکی حســاس، مشــکل گوگل پیش می آید. اگرچه گوگل خودش را از قرارداد هاي مســئولیت معاف می کند. بنابراین،بدین صــورت یک وظیفه براي

آزمایشی امتحان کردن آن روي اطلاعات حساس)محرمانه(که به طور موثق داراي امنیت هستند،پیچیدگی کمتري نخواهد داشت. هم چنین درهاي براي بازرسان دولتی براي دادن احضاریه در مورد این اطلاعات)محرمانه( باز هستند. گرفتن این اطلاعات براي دولت، از شرکت هاي شخص ثالث آسان تر از سرورهاي خصوصی محرمانه است. مباحث نو در فناور اطلاعات ٣٣Page

هم چنین،فراهم کننده سروریس هاي با دقت زیاد، حتی داده ها را با شرکت هاي تجاري به اشتراك می گذارند.

و فراهم کننده هاي دیگر ممکن اسـت،یک قرارداد فرعی را با شـما ببندد که اجازه دسـتیابی به ابر را می دهند و اطلاعات شما را کاتالوگ کنند و شـما از آن اسـتفاده کنید،اما شـما این راه ها را هرگز نمی خواهید.بعلاوه،کاملا مطمئن باشید شما تماماً قراردادتان را با هر سرویس فراهم کننده، درك می کنید و اینکه شما آنچه که در قرارداد نوشته شده را قبول می کنید و تایید می کنید.

آنچه که مهم اســت،این اســت که شــما درك کنید که ســیاســت هاي فراهم کننده،مدیریت و نگهداري داده شــما را کنترل می کند . براي مثال،سـیاسـت هاي گوگل تعیین می کند که شـرکت، داده هایش را بادولت به اشـراك بگذارد. اگر این “یک عقیده و باور خوب ” باشد،در نتیجه دستیابی براي انجام دادن درخواست هاي قانونی لازم است.

توجه: در بعضـی موارد، اگر فراهم کننده ها، احضاریه بگیرند،فراهم کننده قانوناً از سوي مشتریان مجرم شناخته می شود و داده هاي آنها به دولت داده می شود.

داده محرمانه، مطمئناً ارسـال می شـود. در سـال2006،AOL، پژوهشگران، عبارات جستجو شده 650000کاربر را بر روي صفحات وب عمومی موردبررسـیقراردادند.درسـال2007،مایکروسـافتوYAHOOبعضـیازدادههايجسـتجوشـدهرابرايدپارتماندادگستري U.Sکه قسمتی از آنها در مورد مسائل جنسی بود، ارسال کردند.

بدیهی اسـت که همه می خواهد افراد غیر مجاز با جرایمشـان از داده هاي حسـاس و محرمانه دور شـوند ،اما باید در نظر داشـت این بدین معنی اسـت که اگر داده شـما سـهوا با داده اي که YAHOO فرسـتاده ترکیب شود و مایکروسافت یک صلاحدید فراهم کند)این یک نوع مقرارات است( و شما اشتباهاً آن را براي بازجویی از شبکه خارج می کنید در واقع شما هم بعنوان یک فرد غیرمجاز شناخته می شوید.

و در رسـانه ها،مرتباً در مورد خرده فروشـان می شـنویم که بسـیاري بوسـیله آنها شـماره رمز کارت اعتباریشـان را از دسـت داده اند.در سـال 2007،دولت بریتانیا،درست 25 میلیون رکورد مالیاتی را گم کرد.

موضوع این است اگر شما داده حساس و محرمانه داشته باشید، یک ابر مکان امنی براي آن نمی باشد.

محافظت از داده شما

این بدین معنی نیسـت که شـما نمی توانید داده تان را روي ابر نگهداري کنید،شـما نایزمندید که داده تان امن باشـد. بهترین راه رمزگذاري داده تان اســت قبل از اینکه آن را به ابر شــرکت شــخص ثالث بفرســتید. برنامه هایی مانند)PGP(www.pgp.com یا برنامه هاي -open (password)می توانند فایل)پوشــه( ها را رمزگذاري کنند به طوري که بوســیله رمز source TrueCrypt (www.trucrypt.org)

بتوان به آنها دسترسی پیدا کرد.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٣٤Page

داده تان را فبل از اینکه براي فراهم کننده ســرویس بفرســتید،رمزگذاري کنید و مطمئن باشــید که اگر درجه امنیت فراهم کننده دچار نقض یا اشکال شود)مورد حمله افراد غیرمجاز قرار گیرد( داده شما هنوز هم امن است و از دست نمی رود.

داده رمزنگاري شـده شـما قبل از ارسـال نگهداري می شـود.اگر شـخصـی داده شـما را به دسـت آورد، به یک مجوز خاص نیاز دارد و یا به داده نامفهوم شما دست پیدا می کند.

البته،دسـتکاري داده بر روي سیستم خانگی انجام می شود و سپس بر روي ابر فرستاده می شود. اگر شما از پردازش فایل هاي word یا صفحه گسـتردهايکهبهصـورتآنلاین)online( ویرایشمیکنند،اسـتفادهکنیدبهجاياینکهفقطآنهارادرصـفحهوبذخیرهکنید.سـپسداده زمانی که در ابر ذخیره می شود،ممکن نیست رمزنگاري شده باشد.

درکل، هزینه سـرویس ها را جسـتجو کنید به جاي اینکه آنها را در تبلیغات پیدا کنید. همه آنها احتمالاً داده هاي شـما را مورد بررسـی قرار می دهند تا براي یکپارچه کردن پروفایل)profile( کاربران، آنها را در نظر بگیرند. این موضــوع می تواند براي بازایابی یا اهدفشــان به آنها کمک کند.

هر شرکتی می تواند ابزار و سرویس هاي ملموس و رایگان را براي شما فراهم کند و براي مدت طولانی خود را در بازار تجارت حفظ کند)بازار را به دسـت گیرد(.آنها مجبورند به هر طریقی پول به دسـت آورند،درست است؟ زمانی که در شک هستید، همیشه داده هایتان را در جایی نگهداري کنید که شـما می توانید مطمئن باشـید تا در آنجا امنیت دارد. حتی اگر این بدین معنی باشـد که آنها را در اتاق سـرور شـخصی نگهداري کنید تا

زمانی که شما بتوانید راه حلی را براي تعویض تهیه کنید، شما می توانید به آن اعتماد کنید.

2,3,2 برنامه هاي کاربردي مورد نظر هنوز براي ابر آماده نشده است

در بعضـی موارد، برنامه هاي کاربردي شان براي استفاده بر روي ابر آماده نشده است. آنها ممکن است تناقضات کمی داشته باشند تا مانع استفاده بیشترین توانایی آنها شود و یا به هیچوجه بر روي ابر کار نکنند.

در ابتـدا، برنامه کاربردي به پهناي باند زیادي براي برقراري با کاربران نیاز دارند. به خاطر آورید، محاســبات ابري بر پایه گرفتن پول بر اســاس میزان اندازه اســتفاده از ابر اســت، این ممکن اســت که به هزینه کمتر در دراز مدت به جاي اســتفاده از همان برنامه کاربردي در خانه، منجر شود.این شرایط تا زمانی ادامه دارد که این برنامه ها دوباره نوشته شوند و یا دیگران آنها را براي انجام عملیات با کارایی بالاتر اصلاح کنند.

برنامه کاربردي بیشـترین تلاش را براي یکپارچه شـدن با دیگر برنامه هاي کاربردي تان می خواهد. اگر شما سعی کنید تا آن را بر روي ابر جابه جا کنید، شما ممکن است پس اندازتان را بوسیله از بین بردن تلاش اضافی براي حفظ یکپارچگی،برگردانید. در این مورد، ممکن است بیشترشدن هزینه از ارتباط تولید کننده تا میزبان محلی، ادامه داشته باشد.

اگر برنامه کاربردي با پایگاه داده اي که شـما در محل کارتان دارید، در ارتباط باشـد، بهتر اسـت که برنامه کاربردي میزبان محلی باشـد تا اینکه شــما تمام زیر ســاخت تان را به ابر منتقل کنید. بعلاوه، این موضــوع به شــما کمک می کند تا از هزینه انتقال به ابر و همچنین از آن به محل کارتان، جلوگیري شـود. همچنین کارایی بیشتري دارد.زیرا برنامه کاربردي می تواند با پایگاه داده در ارتباط باشد بدون اینکه دسترسی همزمان به

شبکه براي انجام دادن عملیاتشان،داشته باشد .

بعضــی از برنامه هاي کاربردي، توانایی برقراري ارتباط امن با اینترنت را ندارند. اگر آنها نتوانند ارتباط امن برقرار کنند یا از طریق تونل این کار را انجام دهند، انتقال داده شـما در خطر اسـت. در نتیجه برنامه کاربردي نمی تواند ارتباط امن را برقرار کند و شما می توانید در جایی که شما امنیت را به طریقی دیگر دارید، میزبان محلی باشید تا از داده شما به هنگام انتقال از شبکه محافظت کند.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٣٥Page

هم چنین زمانی که شــما برنامه کاربردي را بر روي یک واســط مانند مرورگر وب نمایش می دهید، شــما نیاز دارید تا مطمئن باشــید که برنامه کاربردي تان با مرورگرهاي مختلف سـازگار اسـت و اسـتفاده از عملیات رمزنگاري را به طور صحیح انجام خواهد داد مانند SSL براي بعضی یا همه تعاملات کاربران در برنامه کاربردي وجود دارد. اگر شــما زمانی که نیاز دارید نتوانید نتیجه برنامه کاربردي تان را ، به صــورت امن نمایش

دهید ،راه حل محاسبات ابري در واقع براي شما اصلاً مفید نیست.

اگر شـما به برنامه هاي کاربردي که بر روي ابر در دسـترس هسـتند،اسـتناد کنید، شـاید مانند این موضـوع باشـند شـاید هم نباشند. این موضوع بسـتگی دارد که توسـعه دهندگان نسـخه اي بهتر از ابر ي که شـما می خواهید را به وجود آورند. اتفاقاً برنامه کاربردي شـما هنوز آماده نشـده است،ممکن است شما خوش شانس هم باشید.

اما این بدین معنی نیست که شما نمی توانید آنچه که را می خواهید،انجام دهید.اما هنوز نوشتن برنامه کاربردي مورد انتظارتان ممکن است.

2,3,3 توسعه دادن برنامه کاربردي خودتان

بسـیاري از برنامه هاي کاربردي که شـما می خواهید،قبلاً ایجاد شـده اند. اگرچه ممکن اسـت شما به برنامه کاربردي خیلی خاصی احتیاج داشته باشید و در این مورد، شما مجبورید که حق الزحمه توسعه برنامه کاربردي تان را به توسعه دهنده تان بدهید.

جمع کردن وسایل کارتان

توسـعه دادن برنامه کاربردي تان حتماً می تواند براي شما مشکل باشد، اگر شما ندانید که چطور برنامه را بنویسید و یا شما کارمند برنامه نویس، نداشـته باشـید. در مواردي از این قبیل، شـما مجبورید به یک شـرکت نرم افزاري )یا توسعه دهنده( پول دهید تا برنامه شما را بنویسد یا مجبورید آنچه که فراهم کننده برنامه کاربردي به شما پیشنهاد می کنند را استفاده کنید.

و این برنامه کاربردي نیسـت که شـما براي برنامه نویسـی بعضـی برنامه هاي پیشـرفته براي توسـعه دادن،نیاز دارید. اگر شما یک پایگاه داده بر روي ابر داشــتـه باشــید، شــما به یک ســري از طبقه بندي نیازهاي خاص واســط ها و مقداري دانش SQL(Structured Query )Language براي دستیابی به مدیریت داده ها، نیاز دارید.

این یک طبقه بندي کم اهمیت اسـت، زیرا این شـانس خوب را دارید که کارمندان برنامه نویسی دارید که به خاطر آنچه که شما نیاز دارید در سر موعد مقرر پول می هید،برایتان کار می کنند.

اما فوایدي وجود دارد:

حقیقت موضـوع این اسـت که قرار دادن پایگاه داده تان بر روي ابر به یک ابر سودمند نیاز دارد،به عبارت دیگر مقیاس پذیر باشد. در بیشتر موارد، سـرورهایتان با موضـوعاتی سـر و کار دارند.مثلا اگرکاربران بسـیار زیادي براي دسـتیابی به آنها وجود داشته باشد و مقیاس پذیري اصلی بر پایه منابع ابري وجود داشته باشد،این موضوعات می تواند براي آنها خطرناك باشد.

اغلب گفته می شـود که گسـترش وب سـرویس ها از LAMP آغاز شـد. LAMP یک پشـته ساده و قدرتمند وب می باشد که توانایی آن در وب سایت هاي کوچک بسیار معروف است.

LAMP از موارد زیر پشتیباتی می کند: .Open-Source یک سیستم عامل : Linux .Open-Source یک وب سرور : Apache

مباحث نو در فناور اطلاعات ٣٦Page

MySQL : یک زبان Open-Source ،query مرتبط با پایگاه داده براي سرورها. Perl : یک زبان برنامه نویسی.

LAMP بسـیار اسـتفاده می شـود زیرا بسـیار سـاده اسـت. به دلیل آسـان بودن استفاده از آن، شما می توانید به برنامه هاي کاربردي تان را به سرعت Upload کرده و اجرا نمایید.

البته که این موضوع کامل نیست. مشکل اولیه مقیاس پذیري است. مقیاس پذیري موضـوعی است که از تعدد نخ ها و ارتباطات سوکتی وب سرورهاي Apacheآغاز شد. علت این دسته از مشکلات این است که

سرور ها به طور صحیح روشن نشوند و به طور افزایش Load نگردند. مشـکل بزرگتر مقیاس پذیري،ازMySQL شـروع شـد. پایگاه داده هاي رابطه اي، دوره مشکلی را براي افزایش دادن ظرفیت خود دارند و این

به علت ، نحوه نمایش اطلاعات آنهاست. وقتی شما دستیابی محدودي داشته باشید، مدیریت پایگاه داده بسیار سخت می شود.

شـما می توانید در حیطه Procedure هایی به نام data partitioning کار کنید. با استفاده از این روش، شما داده هایتان را به دو قسمت مسـتقل تقسـیم می کنید و بدین وسـیله شـما می توانید آن را به طور نامحدود مقیاس پذیر کنید.اما اگر شما داده هایتان را تقسیم نکنید،شما می توانید آنها را به پایگاه داده توزیع شده،انتقال دهید و این موضوع ،برایتان یک راه حل ابري است.

2,4 نگرانی هاي امنیتی

از دیگر گزینه هاي فنی، امنیت محسـبات ابري اسـت)که مانند یک سکه دوروست(. در این بخش،امنیت ابر را تخمین می زنیم و درباره فواید آن و مکان هایی که در آن امنیت مهمتر است،صحبت می کنیم.

IDC ،یک نمونه اجرایی 244 تاییIT را از ســرویس هاي ابري را انجام می دهد. شــکل 1-2، نگرانی امنیت بســته هاي ابري را با 74,5% نشان می هد.براي موفق شدن، فروشندگان مجبورند داده ها را مانند خسارت ناشی از ابر به حراج بگذارند.)با قیمت پایین خدمات را بفروشند.(

2,4,1 نگرانی هاي شرکت هاي خصوصی شخص ثالث

اولین و بیشـترین نگرانی بارز براي امنیت خصـوصـی)محرمانه(است. این بدین معنی است که اگر شخص دیگري کپی از داده هاي شما را داشته باشـد،چطور شـما متوجه می شـوید؟آیا داده هایتان امن است؟در واقع اینطور نیست. نقطه شروع این است که فرض کنید همه اطلاعات تان را بر روي ابر قرار دادید و این اطلاعات بوسـیله هر کسـی قابل دسـتیابی اسـت. در اینجا نگرانی بوجود می آید که قانون را مجبور می کند که توانایی

نگهداري داده ها بر روي ابر، امنیت بیشتري نسبت به نگهداري داده ها بر روي سرور سازما ن ها داشته باشد.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٣٧Page

هنوز فراهم کننده بزرگ کافی نیست.

تنظیم نیازمندي هاي جلیوگیري از استفاده از ابر

برگرداندن اطلاعات به خانه ممکن است،مشکل باشد.

نگرانی بستگی به هزینه بیشتر

توانایی سفارشی کردن کافی نیست.

دسترس پذیري

تلاش براي یکپارچه کردن IT داخلی

کارایی

امنیت

شکل 1-2: IDC نگرانی هاي امنیت در مورد حقیقت موضاعات محاسبات ابري را نشان می دهد.

این به معناي آن نیسـت که هیچ شـرکت قابل اعتمادي وجود ندارد که در مورد تهدیدات سـرقت اطلاعات شـما فکر نکرده باشـد و یا در زمینه امنیت شـبکه مجهز به آخرین فناوريها نباشـد تا امنیت اطلاعات شــما را تامین کند. در حالت خوش بینانه )نیمه پر لیوان( همه شـرکت ها آنرا انجام می دهند. ولی در واقعیت حتی اگر تامین کنندگان به بهترین نحو امنیت داده ها را تامین کنند باز هم امکان هک شــدن وجود دارد و داده

هاي با ارزش و حساس شما در معرض شکسته شدن و نابودي هستند.

بهترین راهکار مقابله این اسـت که کارهاي بحرانی و یا کارهایی که شـدیدا حساس هستند را بدون داشتن کنترل هاي امنیتی گسترده که توسط یک سـازمان مدیریت شـده باشد را براي اجرا بر روي پلتفرمهاي ابري قرار داده نشود. اگر شما نمی توانید امنیت را در این سطح سخت مدیریت کنید از کاربردهاي اسـتفاده کنید که کمتر حساس بوده و بنابراین براي محیط ابر و براي مکانیزم هاي امنیتی بخش خارج از شبکه داخلی مناسب

تر می باشد. به خاطر داشته باشید که هیچ کسی نمی تواند اطلاعات حساس را از آنجا که وجود ندارد، سرقت کند.

2,4,2 آیا تمام تلاش خود را براي امن سازي محیط ابري انجام می دهند؟

قبل از آنکه با یک تامین کننده ي مطمئن وارد معامله شـوید، در ذهن داشـته باشـید که آنها هر کاري را می کنند تا اطلاعات شـما امن بماند . امروزه در این زمبنه طرز تفکري وجود دارد که اعتقاد دارند فروشـندگان تمام توان خود را بکار می گیرند تا مطمئن شـوند که اطلاعات شـما امن می ماند. این یک قاعده ي تجارت اسـت اگر یک کلمه از اطلاعاتی که آنها در حال محافظت از آن هسـتند به بیرون رخنه کند،دیگر کسی با آن ها وارد معامله نمی شـود.در اینجا همچنین یک موضـوع در مورد کاراییو عملکرد وجود دارد.از زمانی که شـما پول را پرداخت می کنید و می روید اگر شـما یک زمان نامعقول از پردازش cpu را صرف استفاده از ابزارهاي امنیتی کنید قطعا دیگر به دنبال همکاران دیگر خواهید گشت.در نهایت وقتی که ما دوسـت داریم که فکر کنیم که آنها به بهترین نحو عمل می کنند،شـاید بهترین کارایی آنها کافی نباشد.در اینجا راه هاي زیادي وجود

دارد که ابر آن ها واطلاعات شما می توانند به توافق برسند.

هکرها

مباحث نو در فناور اطلاعات ٣٨Page

هکرها انسـان هاي زیبایی نیسـتند که هالیوود از آنها سـاخته.اکثر آنها فقط نشـسـته اند که ویسکی بخورند وسعی کنند که به شبکه هاي امنیتی نفوذ کنند به خاطر آن که آنها می توانند بلکه آنها خواسته اي دارند.

آنها میتوانند کارهاي زیادي انجام دهند اگر به اطلاعات شـما دست پیدا کنند و از فروختن اطلاعات شخصی شما به رقیب هایتان و تا رمز گذاري حافظه ي شـما تا دریافت پول و یا پاك کردن همه ي اطلاعات شـما براي لطمه به کسـب و کارتان را بر پایه ي باور ها وایدئو لوژیشـان توجیه میکنند این می تواند که اتفاق بیفتد ونیز اتفاق افتاده است.

در هر حال هکرها یک معضـل براي اطلاعات شـما در ابرها هسـتند براي این که اطلاعات شـما در ابزار هاي افراد دیگریست شما ممکن است تحت تاثیر میزان امنیتی که آنها تامین می کنند قرار بگیرد.

مهاجمان رباتی

در یک سـناریوي معمول تخمین ارزش،مهاجمان از چند شـبکه ي رباتی )botnet( براي انجام یک از کار اندازي سـرویس گسـترده و توضیع شده استفاده می کنند.در واقع براي ایجاب هکرها به قطع حمله به شبکه ي شما،رو کردن به blak mail رشوه است.

در حقیقت در ژاپن اخاذه هاي ddos در حال افزایش اسـت. یک نگاه اقتصـادي عظیم توکیو بعد از آنکه شـبکه ي آنها از کار افتاد به وسـیلهی یـک botnet مجبور به پرداخت 3میلیون ین )31 هزار دلار( شــد.به دلیل آنکه حمله بســیار پراکنده بوده پلیس قادر به پیگیري نبود.در دنیاي محاسـبات ابري این امر به واقع یک معضـل است. اگر اطلاعات شما در یکی از ابر ها باشد که مورد هجوم قرار گرفته چه کسی ضامن و جوابگو

خواهد بود؟آیا این شما خواهید بود؟یا تامین کننده؟وآیا ضمانت پرداخت خواهد شد؟

مباحث نو در فناور اطلاعات ٣٩Page

2,4,3 مزیت هاي امنیت

این پیشـنهاد نمی شـود که اطلاعات شـما به صـورت نا امن در ابر ذخیره شـوند.تامین کنندگان تلاش می کنند تا امنیت را تضـمین در غیر این صورت شایعات و روال کاري دچار ضعف می شوند ولی طبیعت ابر ها باعث شده اند که تمرینات امنیتی زیادي نیاز باشند.

تمرکز اطلاعات

ما در مورد خیال اینکه اطلاعاتی که در یک مکان هسـتند،پاك شود بحث کردیم.هر چند که چند ویژگی امنیتی خوب با متمرکز سازي داده ها به وجود می آیند ،فقط در تمرین شما سیستم خودتان را به طور ماندگار امن نگه دارید.

گم کردن اطلاعات کمتر:بیش از 12هزار لپ تاپ سـالانه در فرودگاه هاي آمریکا گم می شـوند.این به اندازه ي کافی بد هست که اطلاعات شما گم شود ولی این مخصوصا براي شرکت ها بد است که اطلاعات شخصی و یااطلاعات مربوط به ماموریت هاي بحرانب را شامل می شود.

چند لپ تاپ از امنیت بسـیار قوي مانند رمز گذاري کل حافظه استفاده می کنند؟اگر اطلاعات لپ تاپ به صورت موثر خوانده شود دیگر اطلاعات شما در دست دزدان است.

با پشـتیبانی داده ها در ابر از کنترل دسـتی قوي اسـتفاده می کنید و میزان دانلود را بر اسـاس انجام دسـتور محدود می کنید،محاسبات ابري می تواند که پتانسیل گم شدن اطلاعاتتان را کاهش دهید.

مانیتورینگ

اگر اطلاعات شـما در یک ابر پشـتیبانی شـود،مانیتورینگ امنیتی آسـانتر است از آنکه نگران تعدد سرورها و کاربر ها باشید.البته که شانسی که ابر رخنه داشته باشد،کل اطلاعات را در خطر قرار می دهد.ولی اگر منطقی نگاه کنید دیگر شما به جاي چند نقطه فقط نگران یک نقطه)ابر(هستید.

معاوضه ي آنی

اگر اطلاعات شـما در خطر باشـد وهنگامی که شـما در حال مدیریت کار هسـتید و درخواسـت یافتن مقصر را دارید،شما می توانید به صورت آنی اطلاعاتتان را انتقال دهید)به یک ماشـین دیگر(شـما همچنین دیگر نیازي به صـرف زمان زیاد براي توضیح به مدیریت c-level تان ندارید که سـیسـتم به یک رویداد به درسـتی عمل نمی کند. هنگامی که شـما انتقال را انجام می دهید سخت افزار ها اجازه ي انجام این کار را به صورت

آنی می دهد.

اتصال)ورود(

در ابرها،ورود ارتقا پیدا کرده اسـت.ورود به طور معمول اخیرا در بازي ها و یا مباحث پیشـرفت فضـاي اطلاعاتی تصـور می شـود. در یک ابر شما نیازي به حدث اینکه چه مقدار فضــا نیاز دارید،ندارید و شــما شــروع به تامین logها می کنید،اگر هیچ دلیلی غیر چک کردن اســتفاده ها وجود نداشته باشد.

همچنین شـما می توانید از تکنیک هاي پیشـرفته ورود اسـتفاده کنید. در حال حاظر یک سـیسـتم پی گیري c2 می تواند استفاده شود. این نوع کمتر اسـتفاده می شـود چون چون به دلیل عملکرد شبکه شما می تواند استفاده شود. هر چند در ابرعا شما می توانید به آن سطح دانه دانه سازي برسید.

ساختارهاي امن:

مباحث نو در فناور اطلاعات ٤٠Page

وقتی که شـما شـبکه خود را ارتقاع می دهید نیاز به خرید نرم افزار امنیتی دارید. تا به آن سطح امنیتی مورد نظرتان برسید. با یک راه حل ابري ، این ابزارهاي می توانند که براي شما قابل دسترسی و براي سیسستم شما قابل ارتقا باشد و به هر سطح امنیتی مورد نظر تغییر دهید.

همچنین شـما می توانید که ارتقا و پیشرفت آن را به صورت offline انجام دهید. وقتی که شما ایمیج یک سرور را پچ می کنید شما می توانید که آن را به صورت offline امن نگه دارید.. وقتی که شما آماده شدید که ماشین را به صورت online درآورید به آسانی قابل انجام است.

در نهایت توانایی تسـت میزبان تغییرات امنیتی شـما ارتقا پیدا کرده. شـما به صـورت offline محیط عملکرد سیستم را پیاده سازي می کنید. و اینبهشـمااجازهمیدهدکهمطمئنشویدکهتغیراتیکهانجامدادهایدبرايشبکهتانزیانآورنیستقبلازآنکهآنرا onlineاجراکنید.

ابزار هاي امنیتی ارتقا یافته :

تامیین کنندگان علاقه دارند که نرم افزار هاي امنیتی موثرتري درسـت کنند. از زمانی که شـما براي دوره ي cpu تغییر کرده اید، شـما در مورد قیمت بالا اعتراض خواهید کرد. بنابراین تامیین کنندگان نمی خواهند که شـغلتان از دسـت برود و نرم افزار هاي امنیتی موثرتري را اسـتفاده می کنند. در اضـافه تامیین کننده می خواهد که کل فرایند امنیتی را تنظیم کند تا رسـیدن به یک سیستم کاراود، آن ها می دانند که تامین کنندگانی

که امنیت بهتري را ارائه می کنند در نهایت برنده اند.

تست امنیتی:

تامین کنندگان SASA هیچ پولی را براي تســت هاي امنیتی از شــما نمی خواهند. این در میان تمام کاربران ابر تقســیم می شــود. نتیجه ي نهایی این اسـت چون شما با دیگران در یک استخر هستید و شما هزینه ي کمتري بابت تست امنیت پرداخت می کنید. این یک نوع کیس مانند paas است که ارتقا کنندگان کد هاي خود را می سازند، ولی کدیاب ابر براي پیدا کردن نقاط ضعف سیستم می گردد.

2,5 مباحث قانونی :

این نادرسـت است که ما در شغلمان حکومت را بخواهیم. در موضوع محاسبات ابري، قاعده همان گونه است که ما می خواهیم. بدون قوانین این بسیار آسان است که تامیین کنندگان نا امن باشند و حتی با اطلاعات شما پا به فرار بگذارند.

2,5,1 نبود مقررات:

در حال حاظر هیچ قانونی وجود ندارد ولی باید باشـد. در سـپتامبر 2008، USA کنترل منافع مشترك واشنگتن را در دست گرفت. این بزرگترین ناکامی بانکی در تاریخ آمریکاسـت. این به ما یادآوري می کنند که یک مشـکل هرقدر هم که بزرگ باشـد باز هم میتوان آن را شـکسـت داد. به شـرکت google نگاه کنید، این یک نمونه بزگ است که ارزش گذاري 107 میلیارد دلار شده است. این ارزش واندازه به حدي به نظر می رسد

که جیب پر پول دارند در حالی که wamu هنگامی که 307 میلیارد دلار ارزش داشت ورشکست شد.

هنگامی که تامیین کنندگان سـرویس هاي محاسـبات ابري را با بانک ها مقایسه می کنیم مانند مقایسه ي سیب و پرتقال است و این بر ووجود قانون تامین میکند. هنگامی که بانک ها با پول معامله می کنند وابر ها با داده ها، هر دو مشــتریان و سـازمان ها را با ارزش فرض می کنند. این حقیقت که قوانینی در این مکان هسـت، از فرار در بانک ها جلوگیري می کند. هنگامی که WAMU ورشکست شد، همه پول هایشان را خارج کردنند و از دولت بابت بیمه تشـکر کردند. در اینجا هیچ ضـمانت شـخصـی ثالث براي هیچکس در اطلاعات ابري نیست و اگر یک تامین کننده

تصمیم به بستن مغازه داشته باشد، دیگر اطلاعات می توانند حذف شوند.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٤١Page

2,5,2 حکومت براي نجات؟

آیا این وظیفه ي حکومت اسـت که محاسـبات ابري را قانون مند کند؟ همان گونه که اشـاره شـد، از رکود بزرگ باید ممنون باشـیم که قوانینی داشـتیم که از پول هاي مشـتریان WAMU در هنگامی که ورشـکسـت شـد محافظت کرد در اینجا دو نکته در بحث وجود دارد اول اینکه اگر حکومت بتواند که یک راه امن براي داده ها نشــان دهد )در برابر گم شــدن و دزدیده شــدن( هر شــرکتی که به گم کردن اطلاعات رو کند این قوانین را تحسـین میکند، در طرف دیگر کسـانی هسـتند که فکر می کنند که حکومت نباید وارد این مساله شود و به رقبا و مشاغل اجازه دهد که

محاسبات ابري را هدایت کنند.

چه کسی داده هارا صاحب می شود؟

در اینجا سـوالاتی وجود دارد که حکومت نیازمند کار بر روي آن هاسـت یک چه کسـی صـاحب داده هاسـت؟ همچنین آیا سـازمان هاي اعمال قانون باید دسـترسـی آسـان تري به اطلاعات روي ابر ها داشـته باشد در مقایسه با اطلاعات ذخیره اي روي کامپیوترهاي شخصی؟ یک مشکل بزرگ این اسـت که افرادي که از سـرویس هاي ابر اسـتفاده می کنند قانون ها و ایمنی هاي حسـابهاي ایمیل خود را وحسـابهاي مرتبط با آن وصـفحات شخصی و سایر موارد را نمی دانند،در حالی که این سایتهاي مشهور براي افراد هستند. وهنوز هم به عنوان سرویس هاي ابري در نظر

گرفته می شوند و قوانین آنها سرویس هاي ابري را تحت تاثیر قرار می دهد.

از زمانی که دادگاه هاي آمریکا تمایل به قانون گذاري داده هاي ذخیره شــده در ابرها را گرفته اند دیگر ســطح امنیتی یکســانی در مقابل قوه اجرایی در مقایسـه با داده هاي ذخیره شـده در کامپیوتر هاي شـخصـی رعایت نمی شـود. در یک گزارش در سـپتامبر 2008 که توسـط Pew Internet And American Life Project منتشـر شـد نشـان می دهد که 49 در صـد کسـانی که در ابرها اطلاعات ذخیره کرده اند

نگران این هستند که این اطلاعات در اختیار سازمان اجرایی قرار گیرد. وچندي دیگر از این نگرانی ها عبارتند از : 80 درصد گفته اند نگران این هستند که تامین کنندگان عکسها و اطلاعات شخصیشان را در فروشگاه استفاده کنند. 60 درصد گفته اند نگران این هستند که تامین کنندگان عکسها و اطلاعات را استفاده کنندتا تبلیغات برایشان بفرستد. 60 درصد گفته اند نگران این هستند که بعد از پاك کردن اطلاعات، آنها را نگه داري کنند. خریدهاي حکومتی:

در اینجا سـوالی پیش می آید که اطلاعات سـازمان هاي دولتی در کجاي ابر ذخیره می شوند. روابط خرید باعث می شود که سازمان هاي دولتی بخواهند که وارد ابر شـوند. اپراتور سرویس هاي معمولی محاسبات ابري را به جلو هول می دهد.، در یک تلاش براي کاهش مقدار انرژي معرفی کامپیوتر هایشـان، شـرکت HP و Intel محاسـبه کرده اند که دولت سـالانه 480 میلیون دلار صـرف راه اندازي کامپیوترهایشـان می کنند. در حقیقت GSA با یک تامین کننده همکاري می کند تا ابزاري را که محاسـبه می کند دولت چقدر انرژي را مصرف می کند را ارتقا دهد. در حالی که این یک مسئولیت بومی هوشیارانه است، سازمان ها به زودي به ابرها نخواهد رفت و هنوز نیز مالکیت داده ها و امنیتشان باید مشخص شود.

هنوز نیز منافع و مضـراتی در استفاده از محاسبات ابري وجود دارد. سازمان شما ههمچون یک حیوان یکتاست و هیچ قانونی جوابگوي آن نیست که شما از ابر ها استفاده کنید یا نه. پس باید سبک سنگین کنید تا بفهمید که نیاز به ابر دارید یا خیر)بر اساس نیازهایتان(.

در قسـمت بعدي در مورد تعداي از پیشـنهاد دهنده ها و لاف زن ها در دنیاي ابرها صـحبت می کنیم و نگاهی نزدیکتر به آنجه که آنها پیشـنهاد می کنند می اندازیم.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٤٢Page

مباحث نو در فناور اطلاعات ٤٣Page

فصل سوم

3 محاسبات ابري با بزرگان

در اینجـا امتیـازاتی اســت که نامین کنندگان دارند ولی جاي تعجب ندارد که بزرگترین نام ها در عرصــه ابرها همان بزرگترین نام ها در دنیاي کـامـپـیـوتـر هســــتـنـد. در ایـن بـخـش نـگـاهـی نـزدیـکـتـر مـی انـدازیـم بـه ســــنـگـیـن وزنـهـایـی هـمـچـون Google,Microsoft,Yahoo,Salesforce.com و اغیره و زمانی را به صـحبت در مرد آنچه که آنها پیشنهاد می دهند و چگونه آنها از این کارهاي شـما روي ابر بهره می جویند.به نظر نمی رسد که منفعتی وجود نداشته باشد که Google در آن سهمی نبرد. ابرها به طور قطع یکی از بزرگترین قمارهاي این شـرکت اسـت. یک جفت ابزار را پیشـنهاد می دهند که مشـتریان را به سـمت خود بکشند، در این بخش در مورد

آنچه که گوگل پیشنهاد می دهد صحبت می کنیم.

3,1 شرکت گوگل :

:Google App Engine 3,1,1 ارتقا دهندگان را قادر می سازد که ابزارهاي وب خود را با همان زیرساختی که ابزارهاي خود گوگل ساخته شده اند، بسازید.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٤٤Page

ویژگی ها:

با بهره جستن از این ابزار، ارتقا دهنده ها می توانند این کارهارا انجام دهند:

نوشـتن یکباره کد و آمادگی: تامین وتنظیم وب سـرور و دیتا سرور پر هزینه و زمانبر است. این ابزار، برنامه وب مورد استفاده را به آسانی به وسیله ي تامین منابع کامپیوتري پویا که نیاز اسـت، آماده می کند. ارتقا دهندگان کد را می نویسند و گوگل از آن نگه بانی می کند. جلوگیري از افزایش نـاگهانی در ترافیک: وقتی که یک برنامه تحت وب مورد هجوم جمعیت قرار می گیرد، افزایش ناگهانی در ترافیک باعث تصــادف ابزار در اجراي برنامه ها در هر اندازه اي می شــود از برنامه هاي Start up گرفته تا با برنامه هاي شــرکت هاي بزرگ که باید ســالانه چندین دفعه دیتابیس خودشــان را دوباره ســازي کنند. با انتقال و بالانس بار، گوگل توانســته که از یک کاربر به میلیون ها کاربر به وســیله ي رســیدن به مزیت هاي

قطعات زیر ساختی قابل ارتقاي گوگل ارتقا یابد.

قابلیت ترکیب با سـایر سرویس هاي گوگل: این یک کار بیهوده است که کارهایی همچون نوشتنایمیل و مجوز ها را انجام دهند)براي هر برنامه(. ارتقا دهنده ها می توانند که از قابلیت هاي کتابخانه API که کارهاي Plug-and-Play را به راحتی انجام دهند و بسـیاري دیگر از قسـمت هاي جایگذاري شـده در آن را نیز اسـتفاده کنند. گوگل سـال هاي زیادي را صرف ارتقاي زیر ساخت هاي قابل ارتقا براي برنامه هاي تحت وب

کرده است. Peter koomen که یک مدیر تولیدات گوکل است، این را می گوید:

ما جیمیل و جسـتجوي را براي اسـتفاده میلیون ها نفر در دنیا اسـتفاده کرده ایم و یک شبکه از دیتا سنترهاي قوي را ساخته ایم که این ابزارها را پشتیبانی کند. امروزه ما اولین گام را در جهت در اختیار قرار دادن زیر ساخت ها به ارتقا دهنده گان برداشته ایم.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٤٥Page

گ.گل به وسـیله پیشـنهاد مجانی این ابزار مشـتریان را جلب می کند اما بعد از چند ماه درخواست اجرت می کند. همانگونه که نوشته شده، ارتقا دهندگان مجبور به پرداخت هستند:

500 مگابایت و CPU کافی و پهناي باند کافی براي 5 میلیون صفحه در ماه 0,1 تا0,12دلاربرايهرساعتکارCPU 0,15 تا 0,18 دلار براي هر گیگانیت در ماه 0,11 تا 0,13 دلار براي هر گیگابیت پهناي باند خروجی 0,09 تا 0,11 دلار براي هر گیگابیت پهناي باند خروجی

در عوض براي ارتقـا دهنـدگانف این ابزار API هاي جدید را نیز پیشــتیبانی می کند. Image-Manipulation ارتقا دهندگان را قادر می ســازد که عکس هاي روي ســرور را بزرگ کنند، ببرند ویا بچرخانند. Memchashe باعث می شــود که ارتقادهندگان قادر باشــند تا تاییدیه صفحات را زودتر دریافت کنند. اطلاعات بیشتر در

http://code.google.com/appengine/

:Google Web Tool Kit 3,1,2

با این ابزار، ارتقا دهندگان می توانند یک نرم افزار تحت وب را در محیط آشــنایی جاوا ارتقا دهند و رفع باگ نمایند و متنند یک جاوا اســکریپت مزین آمـاده کننـد. در ادامـه، ارتقـا دهنـدگـان می تواننـد که از در انجام AJAX و قابلیت هاي بروزرها از فوائد عملکردي مهم آنها لذت ببرند. Google Health یک ابزار جدید براي اجراي این ابزار است.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٤٦Page

این ابزار از جـاوا 5 پشــتیبـانی می کنـد پس ارتقـا دهندگان می توانند که از قابلیت هاي فراوان آن لذت ببرند. این قابلیت ها عبارتند از java generics ، گونه هاي enumerate ، نکته نویسـی، بسته بندي خودکار، لیست پارامترهاي متغییر و … . کامپایلر این ابزار سریعتر از هر وفت دیگري کدها را تولید می کند و عملکرد بهتري را به مشـترکین نهایی ارائهمی دهد. گاهی کامپایلر سـریعتر از آنکه یک انسـان در جاوا اسکریپت

بنویسد این دستورات را تولید میکند.

این ابزار این کار را اینگونه به پایان می رساند: عملکرد درون برنامه اي عمیق، حذف کدهاي مرده و سایر روش هاي ثابت پیشرفته ي آنالیزي.

این ابزار همپنین به ارتقا دهندگان کمک می کند که کتابخانه هایی را گسـترش دهند که به ارتقا دهندگان کمک کند که دنیاي کلاس AJAX را بسـازند که شـامل ابزارهاي کاملا تسـت شده، قابل استفاده مجدد براي واسز هاي کاربر و ساختمان داده ها و ارتباطات کاربر به سرور، جهانی سازي و تست و قابلیت دسترسی باشد. براي اطلاعات بیشتر :

http://codegoogle/webtoolkit/

مباحث نو در فناور اطلاعات ٤٧Page

:EMC 3,2

شـرکت EMC یک راهبرد در زمینه محصـولات وسـرویس ها و راه حل ها براي حافظه اطلاعاتی و مدیریت اسـت که به شرکت ها کمک می کند تا ارزش ها را از اطلاعاتشـان بفهمند. آنها در همه زمینه هاي محاسـبات ابري و مجازي سـازي منفعت دارند. براي مثال در سـال 2009 ، EMC سـهام خود را در یک قمار که “مجازي سـازي دیگر چیز بزرگ” اسـت بالا برد. این کار توازن V-Max این شـرکت را نشان می دهد

که در آپریل 2009 ادعا کرد که این اولین سیستم مدیریت است که دیتا سنتر مجازي با قابلیت زیاد را پشتیبانی می کند.

سـیسـتم به مشـتریان با نیازهاي حافظه اي وسـیع اجازه می دهد که به آسـانی سـیسـتم حافطه اي خود را مدیریت کنند و گسترش دهند بدون مزاحمت عملیات هاي روز به روز. این سـیسـتم اجازه می دهد که جند دیتا سنتر راه اندازي شوند به شرط آنکه مربوط به هم باشند و کار مدیریت را آسانتر و موثرتر می کنند.

تکنولوژي ها:

ولی منافع EMC از مدیریت مجازي سـازي دیتا سـنترها فراتر می رود. سـایر زمینه هاي تخصـصـیشـان عبارتند از : آرشیو کردن: ساخت یک آرشیو آنلاین قابل دسترسی که یک هزینه عملیاتی کمتر را با کم کردن بک آپ ویندوز و آسان کردن بازیابی.

بک آپ و بازیابی : ابزارهاي متفاوت EMC شـامل مدیریت بازي، تکنولوژي بک آپ، اسـتراتژي مدیریتی، تضمین می کند که شما یک شانس امتحان بازیابی و بک آپ را دارید.

مدیریت محتویات تجاري: راه حل هاي محتواگرا از میزان ریســک می کاهد بدون آنکه ســازمان شــما مجبور به تحمل تکنولوژي هاید پیچیده شوید.

مدیریت اطلاعات هوشمندانه: استفاده از راه هاي متنوع براي اجازه به سازمان براي ذخیره و کشف و کار با اطلاعات در راه هاي هوشمندانه.

مدیریت IT: مدیریت IT به وسیله مجازي سازي و خودکار شدن و بهینگی وظایف، آسانترکم هزینه تر شده است.

جابجایی: محافظت اطلاعاتی و تکنولوژي کنترل انتقال از راه دور اختیارات خطر بازیابی را پشتیبانی می کند.

امنیت: سازمان ها می توانند که از محصولاتی با قابلیت هاي کنترل دسترسی و محافظت اطلاعات و بررسی صحت، استفاده کنند.

حافظه: پردازه ها وتکنولوژي هایی که به مدیریت داده ها کمک می کند و به صورت موثر آنرا پشتیبانی می کند.

مجازي سـازي : محصـولاتی را که شامل بک آپ VM Ware هستند و سایر ابزارهاي مجازي سازي EMC، مدیریت و انعطاف زیر ساخت هاي مجازي را ارتقا می دهند.

اسـتفاده از EMC :VMWare پیشـنهادات مجازي سـازي خود را در سـال 2009 هنگامی که شرکت Palo Altobased را بدست آورد، گسترش داد. یک رشد سریع و در دست گرفتن خصوصی شرکت نرم افزاري در صنعت استاندارد هاي نرم افزار هاي محاسباتی مجازي. EMC، VM Ware را به ارزش 625 میلیون دلار بدست آورد.

VM Ware یک نقش کلیدي در کاهش هزینه مشـتریان EMC دارد و عملیات هاي آنها را با استفاده از تکنولوژي مجازي سازي در راستاي غیر یکنواختی زیر سـاخت هاي IT براي ساختن یک استخر تنها از حافظه و منافع محاسباتی، آسان می کند. راهبري VM Ware در مجازي سـازي سـرور، با هم به وسـیله ي ابتکار EMC در حافظه هاي مجازي، یک بسـتر را براي نسـل آینده راه حل هاي مدیریتی چرخه اطلاعاتی فراهم می سـازد. پیشـنهادات آنها باید در روي صـفحه ي رادار شـما بماند، در حالی که به آینده می رویم. شرکت VM Ware،EMC را هم

مباحث نو در فناور اطلاعات ٤٨Page

چون نرم افزار تابعه جدا از EMC نگه می دارد، در مرکز PaloAlto در کالیفرنیا. نام و برند و محصــولات VM Ware همگی محفوظند و کارمندان آن بر روي توسعه و فروش و سرویس دهی به محصولات VM Ware و راه حل ها تمرکز می کنند.

:Net App 3,3

این سـازمان حافظه ها و راه هاي مدیریت داده را به مشـتریانش ارائه می دهد. هدف آنها بهینه سازي هزینه و شتاب بخشیدن به روند کار است. در سـال 1992 آنها نخسـتین حافظه شـبکه اي را معرفی کردند و در ادامه تکنولوژي هایی را معرفی می کردند که هزینه IT را کاهش دهد. این شـرکت ادعا کرد که هزینه هاي IT را به نصـف کاهش و حافظه ي مورد نیاز را 80 درصـد کاهش می دهد و از پخش شدن دیتاسنتر جلوگیري می کند، زمان خرید شـما را سـرعت می بخشـد. این شـرکت از هشت کارمند در آغاز که در مغازه ي الکتریکی Far کار می کردند به شرکتی با بیش از 130 دفتر در تمام دنیا و قدرت با 3 میلیارد دلار تبدیل شـده اسـت. بقیه دستور العمل هاي Net App، اعتقاد آن ها در مسئولیت پذیري

و حفاظت از محیط به وسیله ي ساختن محصولات با مصرف انرژي به صزفه است. نکته: شرکت Net App به عنوان شرکتی با بهترین روند کار سالانه در 100 شرکت برتر دنیا شناخته شد.

3,3,1 پیشنهادات :

Net App یکی از اولین شـرکت هاي طمینه ي ابر بود که همچون مجازي سازي، دیتاسنتر یکپارچه و همچنین سرویس حافظه اي را پیشنهاد کرد. محصـولات آنها شـامل یک پایه سـیسـتم عامل، سـرویس حافظه، امنیت حافظه، مدیریت نرم افزار و امنیت نرم افزار اسـت. راه حل آنها از Microsoft SQL Server و Share Point تا Seismic Processing را اجرا می کند و پیشــرفت ذخیره ســازي را به میز کار و

مجازي سازي سرور می رساند. علاوه براین سرویس ها،آنها با سایر پیشگامان صنایع در راستاي توسعه خدمات جدید براي مشتریان شرکت NetApp همکاري میکنند.

3,3,2 شراکت سیسکو

NetApp وسیسکو جهت فراهم سازي مشتریان باراه حل مرکزداده ي پویاومتحد همکاري میکنند که این مرکز داده بر اساس سیستم پردازش یکپارچه سـیسکو و معماري ذخیره سازي NetApp است.سیسکو و NetApp براي تضمین راه حل ترکیبی باهم کار میکنند وشرکت ها هم درپشتیبانی مشتري وفعالیتهاي بازاریابی با آنهاهمکاري میکنند.

سـیسـتم پردازش یکپارچه سـیسـکو،پردازش،شـبکه،دسترسی ذخیره سازي ومنابع مجازي سازي را در یک معماري مرکزداده ي جدید وچسبناك متحد کرده اسـت.این خصـوصیت به مشتریان اجازه میدهد تاپیچیدگی هایی که اغلب وابسته به مجازي سازي مرکزداده است را کم کرده، قیمت ها را کاهش داده وبهره وري سرمایه را بهبود بخشند.

در طراحی معتبر سـیسکو،NetApp راه حل هاي ذخیره سازي قدرتمندوانعطاف پذیري را براي سیستم پردازش یکپارچه سیسکو فراهم خواهد کرد که براي اعمال انجام شـدنی درمحیط مرکزداده ي مجازي تسـت خواهد شـد.مشـتریان از مدل ذخیره سـازي یکپارچه در سـهام محصـول NetApp،فنـاوري تجمیع کاربرد مانند مجموعه ي محصــولاتSnapManagerمتعلق به NetApp و ویژگی هاي موثر ذخیره ســازي پیشـرفته سـود میبرند.به عنوان نتیجه مشـتریان میتوانند مزایاي قابلیت هاي موثرذخیره سـازي پیشـرفته ومنحصربه فرد را براي حرکت به سمت سـطوح پایین نیازمندي هاي ذخیره سـازي،کاهش قیمت ها،بهبود بهره وري در محیط هاي مجازي شـده وساده سازي وظایف اجرایی را دریافت کنند.به علاوه رهبري NetApp درفناوري ذخیره سـازي اترنت ،سـیسـتم پردازش یکپارچه ي سـیسکو را کامل میکند که این سیستم براساس

یک سبک یکپارچه ي 10GBدرثانیه اي است که کانال فیبري در طول اترنت را پشتیبانی میکند.)FCoE( مباحث نو در فناور اطلاعات ٤٩Page

سـیسـکووNetApp همچنینبرايهمکاريدرتلاشبازاریابیمشـتركمانند”RoadShowمرکزيدادهيپویاومجازيشـدهدرسطح چندین شـهر”توسـط VMware وسـایرشـرکاي مجتمع گزینه ي انتخابی،برنامه ریزي کرده اند.NetApp همچنین درمرکزداده ي برنامه ي آینده ي سـیسـکو شـریک خواهدشـد.هردوي این برنامه ها روي اموزش مشـتریان درباره ي NetApp وارائه هاي مرکزداده ي سیسکو تمرکز

خواهند کرد. “چنان که مشـتریان بیشتر به سمت زیربناي مجازي شده حرکت میکنند،به مخازن ضروري،پردازش وراه حلهاي شبکه نیاز دارند که این راه حل

ها نیازمند تغییر به یک مرکزداده ي واقعاپویا هستند.”به نقل ازTom Georgens:رئیس ومتصدي عملیاتی NetApp. در طول همکاري دراز مدت با سـیسـکو،مامشـتریان را قادرساخته ایم که ازقدرت محیط مجازي شده به واسطه ي یک پلت فرم یکپارچه وقابل

توسعه براي تاثیربیشتروتجربه ي ساده وموثر بهره برداري عمیق کنند.

در مارچ2009,سـیسـکواعلام کرد که NetApp در اکوسـیسـتم باز شـرکا براي سیستم پردازش یکپارچه شریک شده که این سیستم برروي شبیه سازي ابداع,کاهش تحویل سرویس وتسریع سازگاري بازار پردازش یکپارچه تمرکز دارد.

به علاوه سـیسـکو و NetApp سـابقه ي طولانی همکاري راداشـته ومشـتریان مشـترك زیادي دارند که فناوري ها وراه حل هاي سـیسکو و NetApp رادر مراکز داده شـان توسـعه داده است.NetAppمحصول تعویض مراکز داده ي MDS وNexuse5000 سیسکو را پشتیبانی میکند,در2008سیسکو و NetApp پشتیبانی ازاولین ارایش انبارهFCoE محلی صنعت یرا اعلام کردند.

هردوشــرکت هم چنین دریک مرکز یکپارچه ســازي اترنت درExcellenceهمکاري کردند که این مکان در کالج NetAppدر پارك مثلث تحقیق,کارولیناي شـمالی واقع اسـت که این همکاري در فوریه ي2009 اعلام شد.مرکزپروتکل هاي اترنت مبنایی را نمایان کرد که روي ستون اصلی اترنت10گیگابیتی سیسکو اجرا میشوند.

3,4 مایکروسافت

مایکروسـافت چندین سـرویس ابر را براي سـازمان دهی هر اندازه-ازسـرمایه گذاري هاي بزرگ گرفته تافروشـگاه هاي mom and pop وافرادمسـتقل-ارائه میدهد.قسمت خوب ارائه هاي ابر مایکروسافت تغییرات ابر محصولات است که مردم اکنون استفاده میکنند,بنابراین استفاده از ورژن هاي ابر دشوار نیست.

3,4,1 پلت فرم سرویس هاي Azure اسـاس ارائه هاي مایکروسـافت پلت فرم سـرویس هاي Azure اسـت.پلت فرم سرویس هاي Azure پردازش ابري وپلت فرم سرویس ها در

مراکزداده ي مایکروسافت میزبانی میشوند.

پلت فرم ســرویس هاي Azure محدوده ي وســیعی از وظیفه مندي را براي ایجاد کاربردها جهت خدمت به افراد یاســرمایه گذارهاي بزرگ وفردي در این بین,ایجاد کرده اسـت.پلت فرم ,یک سـیسـتم عملیاتی ابر وابزار توسـعه دهنده را ارائه میدهد.کاربردها میتوانند توسط پروتکل هاي استاندارد صنعت مانند RESTوSOAP توسعه یابند.

سـرویس هاي Azure میتوانند به صـورت فردي یا گروهی جهت ایجاد کاربردهاي جدید یابهبود کاربردهاي موجود,اسـتفاده شـوند.بیایید نگاه نزدیکتر)عمیق تر(ي به اجزاي پلت فرم سرویس هاي Azure داشته باشیم.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٥٠Page

Windows Azure 3,4,2

Windows Azure یک سـیسـتم عملیاتی براسـاس ابر اسـت که توسـعه,میزبانی ومحیط مدیریت سـرویس را براي پلت فرم سرویس هاي Azure ممکن میســازد.windows Azure به توســعه دهندگان محاســبه ي تقاضــایی ومحیط ذخیره ســازي را میدهد که میتوانند براي میزبانی,مقیاس بندي ومدیریت کاربردهاي وب در مراکزداده ي ویندوز,از ان استفاده کنند.

براي ایجاد کاربردهاوسـرویس ها,توسـعه دهندگان میتوانند از مهارتهاي Visual Studio که دراختیار دارند،استفاده کنند.به علاوه,Azure از استانداردهاي موجود,مانندSOAP,REST,XML حمایت میکند.

Windows Azure را میتوان در موارد زیر به کار برد:

• اضافه کردن قابلیت هاي سرویس وب به کاربردهاي موجود • ایجادواصلاح کاربردها وسپس انتقال آنها به وب • ساخت,تست,اشکال زدایی وتوزیع موثروکم هزینه ي سرویس هاي وب • کاهش هزینه هاي مدیریت IT

3,4,3 سرویس هاي SQL

ســرویس هاي SQL مایکروســافت قابلیت هاي ســرورSQL را به ابربه عنوان ســرویس هاي تحت وب,بســط میدهند.این ویژگی ذخیره ي سـاختار, نیمه سـاختار وداده هاي غیرسـاختاري را ممکن میکند.سرویس هاي SQL مجموعه اي از سرویس هاي مجتمع را تحویل میدهند که سـوالات رابطه اي,جسـتجو,انالیز,تجمیع وهمگام سـازي داده را مجاز میدهند.این میتواند توسـط کاربران موبایل,اداره هاي دورکاري یا شـرکاي

تجارت انجام شود.

3,4,4 سرویس هاي Net. سـرویس هاي Net. مایکروسـافت مجموعه اي ازسرویس هایی است که توسط مایکروسافت میزبانی شده ودرجهت توسعه دهندگان است واین

سرویس هااجزایی را فراهم میکنند که کاربردهاي زیادي که برپایه ي ابر بوده وبه صورت ابرهوشمند هستند به ان نیاز دارند.

سـرویس هاي Net.شـبیه چارچوب هاي کاري Net. اسـت که کتابخانه هاي کلاس بالایی را فراهم میکند که این کتابخانه ها توسعه رابسیار قوي تر میکنند.سـرویس هاي Net. به توسـعه دهندگان کمک میکند تا تمرکز بیشـتري بر روي محصـول نهایی نسـبت به سـاخت وتوسعه ي زیرساخت ابرمبناي خود داشته باشند

سـرویس هاي Net. هم چنین براي سـایر فناوري هاي توسعه دراستفاده ازپروتکل هاي استاندارد صنعت مانندREST,SOAP,HTTP در دسترس است.

3,4,5 سرویس هاي Live سـرویس هاي Live یک مرکز توسعه دهنده وتهیه کننده ي کیت هاي توسعه ي نرم افزار براي Windows Liveوپلت فرم هاي سرویس

هاي Azure میباشد.این سرویس اطلاعاتی در مورد شروع باسرویس هاي Windows Live،مستندات فعلی وAPIهاونمونه هامیدهد. Windows Live

مباحث نو در فناور اطلاعات ٥١Page

Windows Liveمجموعه ي مجتمع ازسـرویس هاي انلاین اسـت که آن رابراي مشـتري ها جهت ارتباط وبه اشـتراك گذاري با دیگران اسـانتر وجذاب تر کرده است.نسل جدیدWindows Liveشامل ازمایش هاي به روز براي به اشتراك گذاري عکس،ایمیل،ونامه نگاري فوري است که این کارها به خوبی مجتمع سازي باسایت هاي چندگانه ي شخص ثالث انجام میشود.

این انتشـار هم چنین شـامل موارد زیر اسـت: اصول windows live,دانلود رایگان ,نرم افزاري که تجارب ویندوزي مشتریان را به وسیله ي کمک به آنهابراي ساده سازي ولذت بردن از محتواي دیجیتالی که در کامپیوتر یاموبایل ویا وب سایت ها پراکنده شده است, بهبود میدهد.

نکته:ویندوز ایجاد شـده با قانام Liveتمام تمایلات به مصرف کننده است به عنوان مثالXbox Live.هرچیزایجادشده با نام آنلاین مربوط به تجارت است.مادرموردبرخی از ارائه هاي انلاین مایکروسافت دراین بخش صحبت خواهیم کرد.

براي اطلاعات بیشتر در مورد Windows Live به ادرس www.windowslive.com//مراجعه کنید. مصرف کننده ها میتوانند محتواهاي انلاین را ایجاد کرده وانها را در جاهاي مختلف از وب به اشتراك بگذارند.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٥٢Page

براي سـاده کردن این قابلیت که مشـتریان Windows Live بتوانند دوسـتانشـان را بهنگام نگه دارند,مایکروسـافت با شـرکت هایی مانند Yelp وFlickr, LinkedIn Corp., Pandora Media Inc., Photobucket Inc., Twitter, WordPress,

Incهمکاري کرده است.همچنین این همکاري به منظور تجمیع فعالیت ها در سایت هاي شخص ثالث در Windows Live در طول یک پروفایل جدید وFeedهاي جدید بوده است.Windows Live جدید همچنین به مصرف کنندگان راحتی بیشتري در داشتن یک مکان مرکزي براي سازماندهی ومدیریت اطلاعات میدهد.

“به Windows Live به عنوان یک مکان مجزا که افراد از ایمیل هاي ما اسـتفاده میکنند,نامه نگاري میکنند وسـرویس به اشـتراك گذاري عکس برقرار اســت,فکر کنیـد”بـه نقـل از Chris Jones,رئیس حقوقی مـدیریـت برنـامـه ي ازمـایشــی Windows Liveدر مایکروسـافت.”مشـتریان ما دوستانی در وب دارند.انها در میان بسیاري از سرویس هاي غیرمرتبط باهم مکاتبه میکنند ومیخواهند به این سرویس در هرجا دسـترسـی داشته باشند-بدون اینکه نگران چگونگی انجام ان باشند.اکنون windows Live توسط سرویس ارتباط شخصی مجتمع

که در وب با ازمایش بهینه شده روي موبایل وPC کارمیکند،مراقب این مساله است.” 3,4,6 دستاورد Live وسیع

قابلیتاضـافهکردنسـایتهايشخصثالثبهپروفایلشخصیوداشتناندستهازفعالیتهاکهدرفیدWindows Liveدرشبکهبراي مشــتریان Windows Liveدر طول همکاري با بیش از 50شــرکت برجســته ي وب شــامل ,Flickr, LinkedIn,Pandora ,Photobucket, Twitter, WordPressوYelp وسایرین ممکن شده است.همان طور که مشتریان Windows Live عکس ها را به اشــتراك میگذارند،پروفایلشــان را به روز میکنندوانتقادات وبازدیدهایشــان را مینویســند،این فعالیت ها به صــورت اتوماتیک درشــبکه ي

Windows Liveشان منتشر میشود. “Windows Liveمایکروسافت یک پلت فرم جدید جذاب است که تجربه هاي جدیدي را براي کاربران مایکروسافت وPhotobucketها امکان پذیر میکند که غیر ازاین ممکن نیسـت.”به نقل از Alex Welch،رئیس Photobucket”به اشـتراك گذاري انلاین عکس یکی از مهمترین بخش هاي زندگی مردم اسـت وهمانطور که وب سـایت به اشتراك گذاري فیلم وعکس تکی برجسته میشود،Photobucket براي همراه شدن با Windows Live جهت اسان کردن این تجربه براي کاربران به جریان درآمده است.

علاوه بر شـراکت باشـرکت هاي برجسـته ي وب،مایکروسـافت اتحاد خود را با HP و LTD شـرکت تلکام چینی براي تحویل سـرویس هاي Windows Liveبه بیشـتر مردم در سراسر دنیا،اعلام کرد.HPرهبر جهانی در زمینه ي پرینت،توزیع گالري عکس Windows Live را باپرینترهايمصـرفکنندههایششـامل PhotoSmartوخطوطDeskjetراسـالایندهشروعخواهدکرد.ارائهيترکیبیمشتریانHP

راباگالري عکس Windows Live مهیا میکند که یک مدیریت عکس انتها به انتها وراه حل چاپی است. “شــروعدرســال2009،HPگالري WindowsLiveوپروژههايچاپخالقHPرابهواســطهيHPPhotosmartوســهامچاپ مصــرف کنندگان HP Deskjet نمایان خواهد کرد.”به نقل از Sam Greenblattمدیر اصــلی فناوري هاي مرکزي،گروه تصــویرپردازي وچاپ در HP.”ما از کارکردن با مایکروسـافت براي تهیه ي تجربه ي کاربري بهینه براي مشتریانمان خشنودیم.این ارائه امکان چاپ،به اشتراك

گذاري،سازماندهی واصلاح سطح وسیعی از پروژه هاي چاپی در منزل را به کاربران میدهد،مانند کتاب عکس،نقاشی،کارت هاوتقویم ها.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٥٣Page

3,4,7 مکاتبه وشراکت

Windows Live براي مشتریان ،مدیریت زندگی دیجیتالیشان را اسان کرده وزندگی انها را متعادل نگه میدارد. در اینجا برخی از نکات مهم را بیان میکنیم:

• Windows Live خصــوصــیات اجتماعی در دســترســی را براي همه ي مشــتریان فراهم میکند ازجمله به روز رســانی پروفایل،فید”آنچه جدید اسـت” از فعالیت هاي شـبکه و وب،به اشتراك گذاري عکس و دسترسی سریع از ماهیت مجازي از هر وسیله با Windows Live SkyDrive.ذخیره سازي انلاین از 5GB به 25GB افزایش یافته است.

• پیام رسـان Windows Live شـامل این موارد اسـت: شـخصـی سـازي بیشـتر،فید”آنچه جدید است” با به روزرسانی مخاطبین وب،کشـیدن ورهاکردن)drag and drop( به اشـتراك گذاري عکس در پنجره ي محاوره،لیسـت محبوبین براي تعیین مهمترین
مخاطب ها،وگروه بندي IM براي چت به صورت همزمان با بیش از 20 نفر.

• هات میل Windows Live به تازگی بهبود یافته واکنون سـریعتر اسـت و80 درصـد فیلترینگ مزاحم بیشتري در مقایسه با ورژن قبلی هات میل دارد.

تغییرات اینده شـامل قابلیت آوردن حسـاب هاي کاربري ایمیل چندگانه ي باهم،قابلیت قراردادن ادرسهاي ایمیل چندگانه در تقریبا هر ابزاري،افزایش مخازن ذخیره،ویک تقویم اصـلاح شده است که امکان به اشتراك گذاري تقویم ها با دیگران را ساده میسازد،هم چنین شامل تعهد براي تقویم هاي چندگانه واستفاده از تقویم به وسیله ي Outlook مایکروسافت است.

همه ي این سـرویس ها با ضـرورت هاي Windows Live کارمیکنند،مجموعه اي رایگان از کاربردها براي ارتباط وبه اشـتراك گذاري که با ایمیل عمده،عکس وblogging سرویس ها به صورت جهانی.

3,4,8 مبادله ي انلاین

پیام رسـانی یک کاربرد تجاري سـخت اسـت وبراي کمک به تسـهیل انچه در محیط ابر قرار دارد،مایکروسـافت مبادله ي انلاین را پیشنهاد میدهد. مبادله ي انلاین مایکروسـافت یک سرویس پیام رسان سرمایه گذاري با میزبانی مایکروسافت است که برپایه ي سرورمبادله ي 2007 مایکروسـافت میباشـد.از انجاکه این مبادله یک سـرویس ابر اسـت،شـماوکارمندانتان میتوانند به پیغام ها در هر جایی دسـترسی داشته باشید. سـرورهاي انلاین مبادله به صـورت جغرافیایی پراکنده شده اند.این سرویس در طول ماموریت ساده سازي مدیریت IT کسب شد،این امر توسط رفع نیازشما براي توسعه،مانیتورکردن وبهبود راه حل هاي ایمیل بر روي سایت به دست امد. مشتریان از دایرکتوري فعالی که میتواند از ابزار همگام سازي براي انلاین ماندن وحفظ دایرکتوري هاي فعال محلی به صورت همگام اســتفاده کند،بهره میبرند.این مزیت اجازه ي ترکیب کاربرها از کاربرهاي روي ســایت به کاربرهاي در مســافرت را داده وهم چنین امکان چک کردن از طریق موبایل را نیز میدهد.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٥٤Page

در اینجا خصوصیات کلیدي ورژن استاندارد انلاین راه حل را بیان میکنیم:

• 5GB جعبه ي میل)حافظه ي ذخیره سازي اضافی براي سرمایه گذاري-بیشتر از 25GB(،تقویم مشترك،مخاطبین،وظایف • ارتباط مشتري Outlook شامل Outlook در همه جا • دسترسی وب Outlook • فیلتر کردن ویروس/مزاحم درفیلتر کردن گروهی مبادله • جلو بردن ایمیل براي موبایل6,1/6,0 ویندوز مایکروسافت و12 ابزار فعال همگام سازي مبادله • همگام سازي ایمیل براي سري EوN نوکیا و2.0 iPhone)بدون هیچ فعالیت همگام سازي تحمیلی( • پیوستگی تجاري ساخته شده وقابلیت هاي بازیابی خرابی • برنامه ریزي 99,9 درصد از زمان با توافقات سطح خدمت پشتیبانی مالی • استفاده از HTTPS براي کمک به حفظ دسترسی امن به اینترنت • ردیف کردن 2 پشتیبان 24/7)فرم وب وتلفن مبنا(براي مدیر IT • ابزار Sign-in براي تنها قابلیت sign-in • ابزار همگام سازي دایرکتوري براي کمک به حفظ تعهد وحفظ دایرکتوري هاي فعال به صورت همزمان • همزیستی یا توانایی ماندن روي سرورهاي میل براي بعضی از کاربران و انلاین ماندن بعضی ها. • ابزار انتقال براي کمک به انتقال اطلاعات میل باکستان به یک محیط انلاین

3,4,9 سرویس هاي SharePoint

مایکروسـافت سـرویس هاي نقطه ي مشـترك خود را براي کسب منافع همکاري پیشنهاد کرده است.سرویس هاي نقطه ي مشترك جوامعی را براي گروه بندي شــراکت وآســان کردنش براي کاربران براي کار باهم روي اســناد،وظایف،مخاطبین،وقایع وســایر اطلاعات فراهم میکند.به علاوه،تیم ومدیر سایت میتوانند محتواي سایت وفعالیت کاربر را هماهنگ کنند. سـایت هاي نقطه مشترك از قطعات وب وپنجره هایی تشکیل شده اند که اجزایش برپایه ي ASP.NET است.قطعات وب براي اضافه کردن به صفحات وب طراحی شده وتوسط مدیران وکاربران براي ایجاد کاربردهاي صفحه مبناي کامل،پیکربندي شده اند.

نکته:نقطه مشترك ،با چندین قطعه ي وب که اماده ي استفاده هستند ،کارمیکنند امابیشترمنتظر اضافه شدن هستند.

سایت هاي نقطه مشترك مکان هایی هستند که تیم ها میتوانند در بحث هاشرکت کنند،همکاري سند را به اشتراك بگذارند،وبه مطالعه ي کامل بپردازند.محتواي ســایت میتواند ازطریق یک مرورگر وب وازطریق مشــتري هایی که ســرویس هاي وب را پشــتیبانی میکنند،دردســترس قرار گیرد.کنترل هاي همکاري اسناد به شما امکان تحویل,تسویه وکنترل تفسیر اسناد را میدهد. برنامه هاي سـیستم دفتر مایکروسافت از محتواي سایت نقطه مشترك استفاده میکنند.محتواي سایت-مثل اسناد،لیست ها،وقایع،وغیره-را میتوان توسـط Microsoft Office Word خواند واصـلاح کرد.اصـلاح عکس هم ممکن اسـت.Microsoft Office Outlook به تقویم هاي وقایع سایت نقطه مشترك امکان دیدن همراه با تقویم شخصی را میدهد. نقطه مشـترك هم چنین به مدیران اجازه ي شـخصـی سـازي محتوا وطرح بندي سـایت ها میدهد،بنابراین اعضـا میتوانند به اطلاعات مرتبط دسترسی داشته باشند وبا ان کار کنند.مدیران هم چنین میتوانند فعالیت اعضا را نظارت وتعدیل کنند.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٥٥Page

سـرویس هاي نقطه مشـترك میتوانند به هزاران سـایت مطابق با سـازماندهی توسـعه یابند.این موضوع از بخش وبی که بارمتعادل دارد،پشتیبانی میکند وتوسـعه ي پایگاه داده را دسـته بندي میکنند.براي سـایت ومدیر خدمت رسـانی،سهمیه ها میتوانند در مخزن ذخیره،سایت ها در هر سرور وکاربران در هر سـایت،قرار گیرند.اسـتفاده ي سـایت را میتوان جهت کشـف وازکارانداختن سـایت هاي غیرفعال،مورد نظارت قرارداد.سـرورهاي سـرویس نقطه مشـترك،سـایت ها ومحتواي سـایت بااستفاده از یک مدل شی برپایه ي NET. مدیریت مشوند.افرادي که توسعه دهنده نیستند

میتوانند با استفاده از سرصفحه ي Microsoft Office سایت ها را شخصی کنند.

3,4,10 CRMپویايمایکروسافت

CRM انلاین پویاي مایکروسـافت یک سرویس مدیریتی وارتباطی مشتري است که براساس تقاضابوده وتوسط مایکروسافت میزبانی ومدیریت میشـود.سـرویساینترنتمجموعهيکاملیازبازاریابی،فروشوقابلیتهايسـرویسرابهواسـطهيمرورگروبیامستقیمادر Microsoft OfficeوOutlook تحویل میدهد.ابن سرویس دسترسی فوري به تجارتهایی را مهیامیکند که یک راه حلی CRMي باخصوصیات کامل را

بدون هیچ سرمایه گذاري اولیه ي ITیا Setupاولیه را میخواهد. “درمایکروسـافت،ما چگونگی توسـعه ي بازار،فروش وراه حلهاي سـرویس براي کاربران درطول سـازماندهیشان توسط شرکت ها را به طور کلی تغییرمیدهیم.”بهنقلازBradWilson،مدیراصــلیCRMپویايمایکروســافتدرمایکروســافت.”CRM پویايمایکروســافتقدرت انتخاب براي مشـتریانرا تارائه میدهد،همراه با یک ازمایش کاربري موثر واشـنا ویک پلت فرم چندمسـتاجري که پیاده سـازي ضـمانت دار سـریع وتوسعه ي فوري در طول اینترنت را ممکن میسازد.” CRM انلاین پویاي مایکروسـافت نرم افزار مایکروسافت را به اضافه ي استراتژي سرویس هاتکمیل میسازد که این استراتژي براي تحویل راه حل هاي تجارت مجتمع درطول اینترنت اسـت وهم چنین قسـمتی از سـرمایه گذاري چندبیلیون دلاري مایکروسـافت در پایگاه داده ي جهانی اسـت.به علاوه براي دسـترسـی کامل به واسـطه ي مشـتري مرورگري باسـطح پوشش دهی صفر،سرویس جدیدبازاریابی ،بازارفروش واطلاعات سـرویس را به واسـطه ي ازمایش مایکروسافت محلی ،مجتمع باابزار دسک تاپی که کارمندان هنوزهرروزه استفاده میکنند ارائه میدهدوتجارت ها را براي بالا بردن سطح اختیار کاربرنهایی وتولید سریع توانا میسازد.

CRMانلاین پویاي مایکروسافت به صورت اولیه در دو سرویس پیشنهادي زیر بسته بندي شده است:

• CRMانلاین پویاي مایکروسـافت که حرفه اي اسـت مجموعه ي کاملی از قابلیت هاي CRM را با قابلیت پیکربندي وسـیع وهم چنین گزینـه هـاي قـابـل گســترش تحویـل میدهد.تجارت ها5GB از حافظه ي داده،100 پیکره ي جریان کاري و100 موجودیت معمول را میگیرنـد.قیمـت ویرایش حرفـه اي 44دلار امریکـابراي هر کـاربر در هر مـاه اســـت،بـایـک تعرفـه ي پیشــنهـادي

39دلاري)امریکا(براي هرکاربر در هر ماه.
• CRMانلاین پویاي مایکروسـافت اضافی که حرفه اي است ،همه ي قابلیت هاي نسخه ي حرفه اي به علاوه ي همگام سازي داده

به صـورت افلاین با مخزن داده ي گسـترش یافته،جریان کاري وگزینه هاي شـخصـی شـده که به تجارت ها 20GB از حافظه ي داده،200جریان کاري قابل پیکربندي و200موجودیت معمول را اختصــاص میدهد را تحویل میدهد.قیمت نســخه ي اضــافی حرفه اي59 دلار امریکایی براي هرکاربر در هر ماه است.

براي یـادگیري CRM پویـاي مـایکروســافـت وایجـاد حســاب کـاربري براي ســرویس هـاي انلاین جدید،مشــتریان میتوانند از ســایت http://crm.dynamics.com دیدن کنند.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٥٦Page

3,5 آمازون

احتمالا امازون مشـهورترین فروشـنده ي ابر اسـت.امازون ســرویس هایی را درجلوه هاي متفاوت زیادي از حافظه تا پلت فرم وپایگاه داده ارائه میدهد.به نظر میرسد امازون انگشتش را به سمت تکنولوژي هاي ابر گرفته است.

3,5,1 ابر پردازشی قابل ارتجاع آمازون)Amazon EC2(

ابرپردازشـیقابلارتجاعآمازون)Amazon EC2(یکخدمتوباسـتکهحجمپردازشیباسایزمتغیريرادرابرارائهمیدهدوبراياسان کردن مقیاس بندي وب براي توسعه دهنده ها طراحی شده است. Amazon EC2 رابط تحت وب سـاده اي را فراهم میکند که به شـما امکان دسـتیابی وپیکربندي حجم باکمترین مشـکل را میدهد.به شـما اجازه ي کنترل منابع پردازشـیتان را میدهد.Amazon EC2 زمان دسـتیابی وبوت کردن نمونه هاي سـرور را به چند دقیقه کاهش میدهد،به شما اجازه ي تغییر مقیاس بندي را انگونه که نیاز دارید،میدهد.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٥٧Page

براي مثال،Amazon EC2 میتواند ویندوز سـرور2008مایکروسـافت را اجرا کرده واین یک راه براي توسـعه ي کاربردهایی اسـت که از پلت فرم تحت وب مایکروسافت استفاده میکند،شامل ASP.NET, ASP.NET AJAX,Silverlight وسرور اطلاعاتی اینترنت)IIS(. Amazon EC2 به شـما اجازه ي اجراي کاربردهاي برمبناي ویندوز را روي پلت فرم پردازشـی ابر امازون میدهد.این پلت فرم ممکن اسـت وب ســایـت ها،میزبان هاي وب ســرویس،پردازش عملکرد بالا،پردازش داده،کدگذاري رســانه،میزبان کاربردهاي ASP.NET یا هر کاربرد دیگري که به نرم افزارهاي ویندوز نیازمند است،باشند.

EC2 همچنین SQL Server Express وSQL Server اسـتاندارد را پشتیبانی میکند وان ارائه ها را براي مشتریان براساس ساعت به ساعت در دسترس قرار میدهد.

3,5,2 پایگاه داده ي ساده ي آمازون

براي سـرویس هاي پایگاه داده،آمازون پایگاه داده ي سـاده ي آمازون را ارائه میدهد.این پایگاه داده،توابع پایگاه داده ي هسته ي شاخص گذاري وپرسـش را فراهم میکند.این سـرویس نزدیک به سـرویس ذخیره سـازي ساده ي آمازون)Amazon S3( وسرویس Amazon EC2 کار میکند.این سرویس قابلیت ذخیره سازي،پردازش وپرسش مجموعه هاي داده در ابر را فراهم میکند. آمازون خصـوصـیاتی را ارائه میدهد زیرا پایگاه داده هاي رابطه اي سـنتی به هزینه ي صـف بندي با سایز متغیر نیازمند هستند.این پایگاه داده ها هم چنین پیچیده هسـتند واغلب نیازمند اسـتخدام مدیران پایگاه داده میباشـند.DB سـاده ي آمازون-بانامی که خطاب میکنند-یک ساده کننده اسـت.این DB به هیچ شـمایی نیاز ندارد،به صـورت اتوماتیک داده را شـاخص گذاري میکند ویم API سـاده را براي ذخیره سـازي ودسترسی فراهم میکنتد.این کار فرآیند مدیریت وحذف بار اضـافی اجرایی مدل کردن داده،شـاخص گذاري محتواي نگهداري شده وتنظیم عملکرد را آسان میکند.

3,5,3 سرویس ذخیره سازي ساده ي آمازون)Amazon S3(

سـرویس ذخیره سـازي سـاده ي آمازون)Amazon S3(راه حل ذخیره سـازي آمازون براي اینترنت اسـت.این سـرویس جهت سـاده سـازي پردازش وب قابل توسعه براي توسعه دهندگان طراحی شده است. آمازون S3 رابط سـرویس هاي وب سـاده اي را به کار میبرد که میتوان این رابط را براي ذخیره سازي وبازیابی هر مقدار داده در هر جایی از وب به کار برد.این سـرویس به توسـعه دهندگان امکان دسترسی به زیربناي ذخیره ي داده ي مشابه را که آمازون براي امپراطوري خرده فروشی خود استفاده میکند،میدهد.

Amazon Cloudfront 3,5,4

یک سـرویس وب براي تحویل محتواسـت.این سـرویس در ارتباط با سـرویس هاي وب آمازون جهت ارائه ي یک راه سـاده به توسعه دهندگان وتجار براي توزیع محتوا بین مشتریان کار میکند.آمازون قول کمترین پوشیدگی،بالاترین سرعت انتقال داده ونبود الزام را میدهد. این سـرویس محتوایی را ارائه میکند که از شـبکه ي جهانی نقاط لبه اسـتفاده میکند.تقاضـاهاي شـی به صـورت اتوماتیک به نزدیک ترین لبه مسیریابی میشوند،بنابراین محتوا با بهترین عملکرد ممکن ارائه میشود.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٥٨Page

3,5,5 سرویس صف ساده ي آمازون)Amazon SQs(

سـرویسصـفسـادهيآمازون)Amazon SQs(صفهايقابلگسترشومیزبانیشدهايرابرايذخیرهيپیامهابراساسحرکتآنها بین کامپیوترها ارائه میکند.توسـعه دهندگان میتوانند داده را بین اجزاي توزیع شـده ي کاربرهایشـان که وظایف مختلفی را انجام میدهند،حرکت دهند که این کار بدون از دست دادن پیام ها یا نیاز به فعال بودن همیشگی یک جز انجام میشود. Amazon SQS به جریان کاري خودکار،اجازه ي ایجاد شـدن وکار کردن نزدیک به Amazon EC2 وسایر سرویس هاي وب آمازون را میدهد. Amazon SQS زیربناي پیام رسـانی وب-مقیاس را به عنوان یک سـرویس وب عرضـه میکند.به عنوان مثال هر کامپیوتر در اینترنت میتواند پیام ها را اضافه کرده یا بخواند واین کار بدون نیاز به نصب نرم افزار مخصوص یا پیکربندي فایروال انجام میشود. اجزايAmazon SQSرامیتوانبهصـورتمستقلاجراکردونیازبهقرارگرفتنرويیکشبکهيمشابه،گسترشبایکفناوريیااجراي هم زمان وجود ندارد.

3,5,6 منبع ذخیره ي بخش قابل ارتجاع

آمـازون هم چنین منبع ذخیره ي بخش قـابـل ارتجـاع آمـازون)Amazon EBS( را ایجـاد کردکـه یک ویژگی ذخیره ســازي دائمی براي Amazon EC2 اسـت.EC2 آمازون یک سـرویس زیر بنایی اسـت که یک فضـاي محاسـباتی باقابلیت اندازه بندي مجدد در ابر را فراهم میکند.به وسـیله ي EBS آمازون ذخیره ي حجمی از داده میتواند به صـورت برنامه ریزي شـده ایجاد شده،به نمونه هاي EC2 آمازون ضمیمه شـدهوحتیاگرمیلبهدوامزایدوجودداشـتهباشـدمیتواندبهوسیلهيیکعکسالعملفوريبهسرویسذخیرهسازيآمازون Amazon(

)S3 باز گردد. مفدم بر Amazon EBS وذخیره سـازي در داخل یک نمونه ي Amazon EC2 وابسـته به نمونه ي خودش بود.بنابراین وقتی یک نمونه خراب می شـد،داده ي داخل نمونه هم از دسـت میرفت.به وسـیله ي Amazon EBS کاربران میتوانند فضـاها ي ذخیره سازي را اختصاص دهند که در این صــورت داده ها به طور مطمئن ومســتقل از نمونه هاي EC2 آمازون باقی میماند.به علاوه،حتی براي پشــتیبانهاي پایدار وراه هاي سـاده جهت ایجاد فضـاهاي جدید،Amazon EBS قابلیت ایجاد نقطه در زمان شـامل عکس العمل هاي پایدار فضــاهایی که بعدا در آمازون S3 ذخیره میشوند را فراهم کرده است. “براي بیش از دوسـال،مابرروي ارائه ي یک زیرسـاخت قابل توسعه ي وب وتاثیرپذیر از هزینه به توسعه دهندگان ودادن انعطاف کامل در انواع راه حل هایی که ارائه شـود،تمرکز کردیم.”به نقل از Peter De Sautis مدیر ارشد آمازون EC2.”ذخیره ي بخش پایدار از جمله درخواست هاي سـطح بالاي توسـعه دهندگانی اسـت که از Amazon EC2 اسـتفاده میکنند،وما از ارائه ي ذخیره ي بخش قابل ارتجاع آمازون که یه صورت مخصوص براي محیط پردازشی قابل ارتجاع وبرپایه ي ابرمان طراحی شده است،خوشحالیم.” Amazon EBS براي پایگاه داده به خوبی خیلی از کاربردهایی که نیازمند اجراي یک فایل سـیستمی یا دسترسی به مخزن بخش بندي شده ي خام هسـتند،میباشـد.چنانکه نمونه هاي Amazon EC2 شـروع یا متوقف میشوند،اطلاعات در پایگاه داده ذخیره میشود یا کاربرد در همان مسیر با سرورهاي فیزیکی سنتی باقی میماند. “ShareThis منافع زیادي از کارکردن با سـرویس هاي وب آمازون براي پلت فرمهاي به اشـتراك گذاري برجستهی ما،به دست می آورد.”به نقل از Manu Murkerji،مدیر توســعه دهنده ي نرم افزار براي ShareThis.یک ســرویس یک مســیر را برایپســت فوري ،تگ کردن

مباحث نو در فناور اطلاعات ٥٩Page

وفرســتادن محتوا از طریق ایمیل مانند پیام رســانی وفرســتادن پیام متنی را تنها با یک کلیک فراهم میکند.”Amazon EBS ما را قادر به ایجاد پایگاه داده اي وسیع با سطوح سرمایه گذاري کرد که به ما اجازه ي اجرا ونگه داري کاربردهاي متنوع ومتفاوتی را میدهد. EC2وEBS با هم یک سـیستم انعطاف پذیر وتاثیرپذیر از هزینه را ارائه میدهند که به ما اجازه ي بخش بندي سریعتر داده نسبت به آنچه قبلا در اختیار داشتیم را میدهد-به ما مزایاي زیادي براي تجارتمان میدهد که به این مزایا نیاز داریم. “MySQL متغلق به Sun یکی از محبوب ترین پایگاه داده هاروي آمازون EC2 است.با معرفی EBS کاربران MySQL قادر به افزایش پایداري وقابلیت تحمل کاربردهاي پایگاه داده شــان که در ابر توســعه یافته اســت.”به نقل از Juan Carlis Soto رئیس اســبق پلت فرم open Soraris که روي EC2 فعال بود.شـرکت هاي وب اکنوان میتوانند ویژگی هاي منحصـربه فردي از سـیسـتم فایل ZFS دسـترسـی داشته باشند-مثلا Roll back وقابلیت چک خطاي 28بیتی براي قادر ساختن سطوح بالاي تجمیع در EC2. “با انتشـار ذخیره ي بخش قابل ارتجاع آمازون،قابلیت توسـعه ي هرکاربردي در هرکجا،شـامل ابر به حقیقت پیوسـت.به وسـیله ي فراهم ساختن یک محیط پردازشـی پایدار ودائمی عهم روي ابر وهم آنجه تاکنون بوده،لینوکس نسخه ي JBass EAP، Red Hat روي امازون EC2 به دسـتیابی به مرکز داده ي مجازي کمک خواهند کرد.”به نقل از Scott Crenshaw رئیس اسـبق واحد تجاري پلت،Red Hat.”اکنون با انتشـارات EBS آمازون که در سطح بالایی جلو افتاده مشتریان EC2 ما که سرمایه گذاري کرده اند،توانایی نگه داري وپیکربندي ماشین هاي مجازي وداده هاي کاربردي در طول تنظیم اتخاذ تولید وهم چنین مدیریت راه حل هاي ابریشـان در یک روش پایدار مطابق توسعه هاي گذشته را دارند.”

Salesforce.com 3,6

Salesforce.com نامش را با موفقیت کاربرد اتوماسیون Salesforce.com ایجاد کرده است.امروزه،3ناحیه ي دائمی براي تمرکز دارد: • ابربازار فروش:کاربرد بازار فروش محاسبات ابري محبوب • ابر سـرویس:یک پلت فرم براي سـرویس مشتري که به شرکت هااجازه ي ضربه زدن به قدرت مباحثه ي مشتریان بدون هیچ نگرانی

از اینکه کجااتفاق می افتد را میدهد. • ابرشما:قابلیت هاي قوي براي توسعه ي کاربردهاي معمول روي پلت فرم پردازش ابري Force.com

شــرکت پلت فرمش را براي ســایر شــرکت ها به عنوان یک مکان براي ایجاد وگســترش ســرویس هاي نرم افزاریشــان در دســترس قرار داد.Force.com موارد زیر را ارائه میدهد:

٦٠Page

• پایگاه داده ي رابطه اي • گزینه هاي رابط کاربري • قانون تجارت • Apex،محیط توسعه یافته ي مجتمع • ماشین جریان کاروتصویب • رابط قابل برنامه ریزي • توسعه ي ابزار موبایل خودکار • تجمع سرویس هاي وب • تحلیل ها وگزارش ها

مباحث نو در فناور اطلاعات

با اسـتفاده از Apex،برنامه نویس ها میتوانند کاربردهایشـان را در Sandboxهاي force.com تسـت کنند وسـپس کدهاي نهایی را روي سایت Salesforce.com ارائه دهند. توسعه دهندگان به طور مداوم از Force.com براي ایجاد کالا در سرویس ارتباط بامشتري)CRM( متعلق به Salesforce.com،استفاده میکردند،اما اکنون توســعه ي کاربردهایی که به ارائه هاي Salesforce.com هم ربطی ندارند،امکان پذي شــده اســت.به عنوان مثال،بازي بزرگ Electronic Arts یک کاربرد تازه به کارافتاده را روي Force.com ایجاد کردوفروشـنده ي نرم افزار Coda یک کاربرد گسـترده واصلی را درست کرد.درضمن،Salesforce.com کاربردهاي خودش را که توسط بیش از 1,1میلیون نفر استفاده میشود،ترویج کرده است. Salesforce.com در سـایر سـرویس هاي ابر هم خوب اسـت.در آوریل 2007 توسط محتواي Salesforce.com به مدیریت محتواي اقتصـادي تغییر کرد.این امر ذخیره سـازي،دسـته بندي وبه اشـتراك گذاري اطلاعات در چیزي مشابه روش SharePoint مایکروسافت،امکان پذیرمیکند. شـرکت معمارهاي چندمسـتاجري مشـابه گوگل،آمازون وeBay را اسـتخدام میکند.به عنوان مثال،سرورها وسایر منابع توسط مشتریان به جاي دادن یک حسـاب جدا،به اشـتراك گذاشـته میشـوند.این کار عملکرد بهتر،قابلیت توسـعه ي بهتر،امنیت بیشـتر،وابتکار سـریعتري را در اصلاحات خودکـار امکـان پذیر میکند.چندمســتاجري همچنین به کاربردها اجازه ي قابلیت ارتجاعی داشــتن را میدهد-کاربردها میتوانند به ده هاکاربر از هزاران کاربر گسـترش یابند با به اندازه ي چندین کارب کوچک شوند-همیشه چیزهایی براي مدنظرقرار گرفتن زمانی که به راه حل هاي ابر مبنا منتقل میشـوند،وجود دارد.ازآنجاییکه با سـایر فراهم کنندگان،اصـلاحات توسـط Salesforce.com براي مشتریانشان انجام میگرفت،بنابراین کاربردها بهبودهاي امنیتی وعملکردي را به صورت خودکار دریافت میکنند. Force.Com

Force Comیک سـایت بازرگانی است که به در خواست پلتفرم محاسبات ابري به وجود امده است و به وسیله salesforce.comبه عنوان اولین Passجهانی ثبت شده است,یک تکنولوژي که ان را براي مشتریان نهایی ,توسعه دهندهندگان وفروشندهگان مستقل نرم افزار)ISVS( به منظور طراحی هرنوع برنامه هاي کاربردي براي طیف گسـترده اي از اسـتفاده کنندگان اسـان می کند.پلتفرم Force.Comیک زیر ساخت

کلی و سرویس هایی براي دیتابیس,منطق,گردش کار,مجتمع سازي,اینترفیس کاربر)میانجی کاربر(و مبادله کاربررا پیشنهاد می دهد. Visualforceدر اصــل یک frameworkبراي طراحی اینترفیس جدید و فراهم کردن فعل وانفعالات کاربر که می تواند ســاخته شــود و

تحویل داده شود بدون هیچ سخت افزار و نرم افزار زیرساخت موردنیاز,می باشد.اطلاعات بیشتر در مورد ان در اخر فصل امده است. .Paas

Force.com,Paasرا اجرا می کند.راهی به منظور ایجاد و گسـترش برنامه هاي کاربردي کسب وکار است که به شرکت ها وتوسعه دهندگان این اجازه را می دهد که بر روي انچه برنامه هاي کاربردیشان انجام می دهد تمرکز کنند.

پلتفرم Force.Comمی توانـد چندین برنامه کاربردي متعدد در داخل همان salesforce.comاجرا کند,به عنوان مثال به همه ي برنامه هاي کاربردي شــرکت هاي salesforceاجازه می دهد تا مدل امنیت<مدل داده ورابط کاربر مشــترك خود را به اشــتراك بگذارند.این یک منفعت عمده در مسـایل مربوط به ابر می باشـد.علاوه بر ان توانایی ایجاد یک سـیسـتم عامل مبتنی بر تقاضـا ,توانایی ایجاد هرنوع پایگاه داده مبتنی بر تقاضـا ,و موتور گردش کار براي مدیریت همکاري و مشـارکت بین کاربران و زبان برنامه ریزي براي ساخت منطق پیچیده را دارد.یک خدمات وب سـایت APIبراي برنامه ریزي دسـترسـیMASH-up,وادغام با دیگر برنامه هاي کاربردي و داده ها یکی دیگر از ویژگی هاي

کلیدي است.

Visualforce 3,6,1 بـه عنوان بخشــی از پلتفرم Force.comتوانـایی طراحی نرم افزار رابط کـاربر عملا براي هر تجربـه در صــفحـه را دارد.visualforceاز

,html,AJAXوFAXبراي برنامه هاي کاربردي کسـب وکار اسـتفاده می کند.Visualforceیک مدل مبتنی بر صفحه,بر روي استاندارد مباحث نو در فناور اطلاعات ٦١Page

htmlوارایه فن اوري هاي وب,وتکمیل شـده با هردو کتابخانه کامپوننت براي اجراي عناصـر رابط کاربر مشـترك,یک مدل کنترل کننده براي ایجاد تعاملات جدید بین این عناصر فراهم می کند.

ویژگی ها و توانایی هاي visualforceشامل موارد زیر می شود: -صفحات:طراحی یک رابط کاربري برنامه هارا قادر می سازد.

-قطعات:توانایی ایجاد برنامه هاي کاربردي جدید که به صــورت خودکار توانایی مطابقت با برنامه هاي کاربردي salesforce.comرا دارند یا به راحتی رابط کاربر salesforce.comرابراي نیازهاي ویژه دسته بندي و گسترش دادن .

-کنترل هاي منطقی:کنترلرها مشتریان را قادر میسازند تا هر رفتار رابط کاربر را ایجاد کنند.

Salesforce.Com CRM 3,6,2 Slesforce .comیک رهبر در برنامه هاي کاربردي مدیریت ارتباط با مشـتري)crm (در محاسبات ابري می باشد.crmان شامل ابرفروش

و خدمات ابر است و می تواند به 5برنامه هسته شکسته شود.

-فروشـگ هااه:به راحتی محبوبترین برنامه کاربردي فروش محاسـبات ابري اسـت selsforce .com.میگویدفروشگاه هاي crmبه وسیله بیش از یک میلیون نفر در سـراسـر جهان مورد استفاده قرار می گیرد.ادعا می کند که ان براي دسته بندي جامع و اسن است.ارزش این طرح در اختیاردادن به شـرکت ها براي مدیریت افراد و فرایندها به صـورت کاراتر,طوریکه روسـا می توانسـتن زمان بیشتري براي فروش وزمان کمتري

براي وظایف اجرایی صرف کنند.

-بازاریابی:با بازاریابی crm—salesforce.comبازاریابان می توانند با اسـتفاده از اخرین تکنولوژي هاي وب براي همکاري هم راستا با شرکت هاي فروش خود اسـتفاده کنند.برنامه ها به مشتریان قدرت مدیریت چندمجرایی واطلاع رسانی اپدیت به فوشندگان را می دهد.از انجایی که این نرمافزاربابرنامههايفروشسیارام salesforce.comمجتمعسازيشدهاستدسترسیبهانبهصورتخودکاراست.

خدمات:خدمات ابر یک پلتفرم جدید براي خدمات مشـتري اسـت.شـرکت ها می توانند به قدرت مکالمات مشـتري بدون توجه به جایی که قرار دارند ضـربه بزنند.از انجا که انها بر روي وب قرار دارند,خدمات ابر به شـرکت ها اجازه می دهد تافورا به همکارانشـان در زمان واقعی, اشـتراك گذاري اطلاعات فروش

دنباله فرایند هاي مشــترك دســت یابند.اتصــال با شــرکا به اســانی اتصـال با افراد در linkedin اســت:شــرکت ها سـهام,حســاب ها,مخاطبین,ووظایف با شرکایشان را به اشتراك می گذارند.

همکاريCrm ,salesforce.com می تواند به یک سـازمان کمک کند تا به صـورت موثرتر با مشـتریان,همکاران,کارمندان ازطریق اجازه دادن به انها براي همکاري بین خودشان در ابرکار کنند.

٦٢Page

برخی از قابلیت ها عبارتند از: • ایجادو به اشتراك گذاري محتوا در زمان واقعی با استفاده از نرم افزار-

Google Apps and Salesforce.com • • پیگیري و ارائه سخنرانیها با استفاده از کتابخانه محتوا-

• جامعه خودرا یک صدا کردن با استفاده از ایده ها وفیسبوك- مباحث نو در فناور اطلاعات

• ضربه زدن به خردجمعی تیم فروش به هوشمندي- • تجزیه وتحلیل

Force.com 3,6,3 زمان واقعی گزارش را ارائه می دهد,تجزیه وتحلیل محاسـبات,وداشـبوردطوري که کسـب وکار ها قادرند عملکرد,تصـمیم گیري,وتخصیص منابع

بهتر بهینه سازي کنند. برنامه هاي کاربردي کاربر برنامه هاي کاربردي کاربر می توانند به سرعت به وسیله اعمال نفوذ یک مدل داده,یک مدل اشتراکی ,ویک رابط کاربر ایجاد کند.

AppExchang 3,6,4

AppExchangبه ISVها اجازه می دهد تا در ابر به سـرعت بخشـیدن به زمان عرضـه به بارار وگسـترش تقاضــا موفق تر از CRlعمل کنند. AppExchangeیک مجوز پلتفرم را که شـامل تمام چیزهایی که شـرکا براي ایجاد وارایه فوري وفوتی تقاضـاي برنامه هاي کاربردي براي مشتریان خودرا می شود را, فراهم می کند.

با AppExchangeشـرکت ها امکان دسـترسی به برنامه هاي کاربردي جدید که به طور بالقوه اي امکان استفاد از مزایاي Salesforce را می دهـد تـا یـک کســب وکـار کـامـل,اجـازه مدیریت وبه اشــتراك گذاري تمام اطلاعات شــرکت مورد تقاضــا را می دهد.با اســتفاده از AppExchangeشرکتهامیتوانندبهراحتیبرنامههايکاربرديجدیديکهدر Salesforceقراردارندرااضافهکنند.

٦٣Page

براي توسعه برنامه هاي کاربردي به منظور در اختیار قرار دادن ان در اختیار طیف گسترده کسب وکار نیاز هاي زیر لازم است: -امور مالی -امضاهاي الکترونیکی -مدیریت اسناد -مدیریت پروژه -ایجادو جمع اوري مباحث نو در فناور اطلاعات

-مدیریت نیروي کار موبایل -پاکساري داده ها -مدیریت خدمات حرفه ایی -منابع انسانی یـک ویـژگـی بـه نـام”ان را دریـافـت کنیـد” بـاعـث می شــود کـه نرم افزار فورا در اختیـار تمـام مشــترکینی نـه در حســــاب

کاربري Salesforceمشـتري هسـتند قرار گیرند.پس از نصب ,برنامه هاي کاربردي AppExchange در کنار برنامه هاي کاربردي مبتنی بر تقاضاي موجود قرار خواهند گرفت,وتاکید بیشتر بر اشنایی با نیازهاي کسب وکار منحصر به فرد مشتریان است.

برنامه هاي کاربدي سـاخته براي پلتفرم Salesforceمی توانند به طور کامل تقاضا ونیاز به توسعه دهندگان ویا شرکا را براي ایجاد و مدیریت مرکر داده خود یا زیر ساخت ها را از بین ببرد.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٦٤Page

Force.Comیک مجموعه جامع از توسـعه و به کارگیري فن اوري هایی که براي شرکاي در تقاضا موجودند را از طریق مرورگر خود را نشان می دهند.فروشــندگان مســتقل نرم افزار می توانند گام اول ورود خود به محاســبات مبتنی بر تقاضــا را بدون خطر ســرمایه گذاري اولیه انجام دهند.Force.Comانتظار دارد که توسـعه دهندگان و کارشـناسـان کسـب وکار در سـراسـر جهان قادر به شـرکت در برنامه هاي کاربردي

AppExchangeوامکان استفاده ارز فوري وفوتی ترین جامعه موفق در محاسبات مبتنی بر تقاضا را داشته باشند. IBM 3,7

اي بی ام خدمات محاسـبات ابري را به منظور کمک به کسـب وکار هایی با هر اندازه که از این مدل محاسـبات به طور فزاینده اي اسـتفاده می کنند را,ارایه می دهد.اي بی ام در حال اســتفاده از تجربیات مشــاوره خاص صــنعت خود وتثبیت رکورد تکنولوژي خود به منظور ارایه خدمات امن,به شرکت هاي عمومی,خصوصی,مدل هاي ابر خصوصی می باشد.

برخی از ویژگی هاي ان عبارتند از: خدمات مشـاوره کسب وکار صنعت خاص براي محاسبات ابري:خدمات کسب وکار اي بی ام جهانی با استفاده از یک مدل اقتصادي براي ارزیابی

کل هزینه مالکیت براي ساخت ابرهاي خصوصی,ویا انتقال داده ها وبرنامه هاي کاربردي در یک مدل ابر ترکیبی یا عمومی قرار می گیرد. خدمات مشاور فناوري ,طراحی و پیاده سازي

خدمات فناوري اي بی ام جهانی خدماتی را به منظور کمک به مشـتریان براي نصـب,پیکر بندي,وارایه محاسبات ابري در داخل مرکز داده,ارایه می دهد.

امنیت ابر

ســیســتم هاي اي بی ام پوشــا,نرم افزار,خدمات وتحقیقات اي بی ام و ارتش,X-Forceدر تلاش براي معماري وطراحی مجدد فرایندها وفن اوري ها براي ایجاد امنیت و مقابله با تهدیدها و اسیب پذیري در ابر می باشند.

3,7,1 خدمات

خدمات مشــاوره اي بی ام از مدل ســازي اقتصــادي,براي ارزیابی هزینه کل مالکیت ,در جهت ســاخت و یکپاچه ســازي ابرها,اســتفاده می کنند.تحقیقات اولیه نشـان می دهد در اینده سـازمان ها از هر دو ابر عمومی وخصوصی براي دستیابی به اهداف کسب .کار استفاده خواهند کرد,و اي بی ام می تواند به شرکت ها در جهت رسیدن به تعامل موثر,و مدیریت ان به عنوان یک استراتژي یکپارچه کمک کند.

علاوه بر این,خدمات مشـاوره فناوري ابر براي کمک به مشـتریان به منظور ایجاد نقشه راه براي بازسازي ان ها در محیط فناوري ,در نظر گرفته شده است ,به طوریکه ان ها می توانند از مزیت هاي مدل محاسبات ابري براي بهبود بهره وري عملیاتی,وضیعت کلی کربن,و بازگشت سرمایه گذاري اسـتفاده کنند.با خدمات جدید پیاده سـازي ابر,اي بی ام,قادر خواهد بود از سـطح بالایی از مهارت ها,تسـت سـرورها,ذخیره سازي, وفن

اوري هاي لازم براي حمایت از فناوري هاي پویاي محیط زیست استفاده کند.

ویلی چیو,معاون ریس جمهور می گویید:”اسـتراتژي هاي ابر باید در جهت اسـتراتژي هاي کسـب وکار باشد.”در طی سال گذشته در 13 مرکز محاسـبات ابري ما در سـراسـر جهان,ما با مشتریان کار می کنیم تا بفهمیم که چگونه می شود با استفاده از مزایاي ابرهاي عمومی وخصوصی براي داشتن اقتصادي خوب ,به ان ها کمک کرد.”

حرکت به سمت ابر

مباحث نو در فناور اطلاعات ٦٥Page

علاوه بر خدمات مشـاوره,اي بی ام به سـمت کمک به مشـتریان جدید ابر حرکت می کند.یکی از بزرگترین هوسـتون,سـریعترین سازمان هاي خدمات رشـد انسانی,مراکز محله,در خدمت بیش از 200000شهروند در جنوب غربی تگزاس بوده است و خدمات اساسی از قبیل خدمات توسعه اقتصـادي,خدمات شـهروندي ومهاجرت,برنامه هاي توسـعه در خصـوص دوران کودکی,ویک مدرسه منشور,5-kو برنامه هاي سالمندان را ارایه می دهد.سـازمان هاي غیرانتفاعی وابسـته به خدمات ابر اي بی ام از سـرور ها و داده هاي کامپیوتري در محیط هاي توزیع شده بک اپ تهیه

کرده و ان ها را در یک سامانه امن ذخیره می کنند.

تام comellaاز مرکزتجاري محله CIOمی گوید:

“مراکز محله براي کمک به شـهروندان با اسـتفاده از شـکسـتن و برنامه اي براي احتیاط در زندگی به عنوان پاسخ دوم در مواقع اضطراري به اسـانی نمی تواند از,از دست دادن داده ها ویا پایین اوردن سرعت ان جلوگیري کند”.”خدمات ابري اي بی ام براي بهبود مجدد جامعه ما ,پس از طوفـان ایـک امري حیـاتی بود.”از انجـا کـه مـا بـدون وقفه کســب وکار را در هر یک از 20تاســیســاتمان اغاز کردیم,ما قادر بودیم تا بر جامعه,خدماتمان و بربازپشــت مجدد مشــتریان انلاینمان تمرکز کنیم.اما مزایاي خدمات ابر چیزي فراتر از بازیابی فاجعه اســت.محافظت بهتر

اطلاعات-نشان می دهد که ما ناظرین اطلاعات خوبی هستیم-در حال تبدیل شدن به یک نقطه فروش در قراردادهاي فعلی هستیم.” تحقیقات اي بی ام به صـورت مسـتقیم با مشتریان براي ایجاد تکرار ,ابر تحویل داده,خدمات صنعت خاص مانند فرایند هاي کسب وکار ویا وام

دهنده خدمات بهداشت ودرمان,مدیریت زنجیره تامین,خدمات,CRMو همچنین خدمات کسب وکار افقی مانند,کار می کند.

به عنوان مثال,در چین,تحقیقات اي بی ام متمرکز بر یک پلتفرم توسـعه یافته محاسـبات ابري اسـت,به نام پروژه یون.”که براي شـرکت ها به منظور دسترسی به سرویس هاي تجاري ,طراحی شده است که براي انتخاب واجراي سرویس هاي جدید ابر به راحتی انتخاب یک ایتم ازمنوي کشـویی.پلتفرم اي بی ام منجر به کاهش چشمگیر زمان مورد نیاز براي ارایه خدمات جدید می شود.پلتفرم یون,حافظه,سرورها,ومنابع شبکه براي

درخواست هاي مشتري بدون نیاز به نیروي انسانی,دستیابی به عملکرد بالا ,و در دسترس بودن,استفاده از قدرت را معین می کند.ن

یکیازبزرگترینخردهفروشـانچینبابیشاز10میلیونمشتريدرروز ,دپارتمانوانگفوجینگ,برچندینخدماتکلیديابرازپروژهیون,از جمله راه حل هاي مدیریت زنجیره تامین براي شـبکه گسترده فروشگاه هاي خرده فروشی خود استوار است تا به راحتی اطلاعات زنجیره عرضه وتقاضا,واجزاي کسب وکاربا هزاران کسب وکارکوچک ومتوسط را با استفاده از ابر به اشتراك بگذارند.

3,7,2 امنیت

براي اطمینان از اسـتفاده گسـترده از خدمات محاسـبات ابري ,اي بی ام,یک شـرکت-پروژه ایی گسـترده به شکل یک معماري امنیتی جامع و یکپارچه شـده براي محاسبات ابري محیط را بنا نهاد.این تلاش-که سیستم ها <نرم افزارها,خدمات وتحقیقات اي بی ام ,وارتشX-FORC- به قصـد معماري وطراحی مجدد فناوري ها و فرایند ها به منظور ایجاد امنیت ومقابله با تهدیدها واسـیب پذیري ها را پوشـش می دهد.امنیت در

بتن ابر قرار داده شده نه بعنوان یک چاره اندیشی موقت اضافه شده.

این پروژه شـامل نســل جدید امنیت و تکنولوژي ها ي مدیریت خدمات ابري همچنین مدیریت سـاده ابر امنیت واجراي قانون<ارایه مشــتریان سـازمانی ,با امنیتی یکسـان وتخمین انتطباق که معادل یا حتی بهتر از انچه که ان ها می توانند در محیط هاي محاسـبات سـنتی انتظار داشـته باشند ,می شود.

صنعت گسترده رهبري امنیتی اي بی ام ساخته شده است که این پروژه بر حوزه هاي در حال توسعه مجازي اعتماد, احراز هویت,مدیریت انزوا,سایت ها و مدیریت یکپارچگی,وفناوري هاي کنترل دسترسی که به طور خاص براي محاسبات ابري طراحی شده اند,متمرکز است.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٦٦Page

3,8 همکاري

همه سـازمان ها بنا به دلایل یکسـانی در ابر نیستند.واضح است که گوگل ومایکروسافت)وبه راستی,بسیاري دیگر از ارائه دهندگان(درحال تلاش براي ایجاد یک حرکت می باشند.

اما همه اینگونه نمی باشـند.در حقیقت,یک نمونه از همکاري هاي جالب نشـان می دهد که چگونه ابر می تواند بدون مداخله دسـت هاي تغییر پول مورداستفاده قرارگیرد.

3,8,1 تحقیقات یاهو

یاهو در ابر یک رویکرد متفاوتی اتخاذ کرده-او خدمات مشـابه همچون گوگل و مایکروسـافت را ارائه نمی دهد,یاهو,بر انرژي ابر به منظور ایجاد دانشی که به بهبود فرایند هاي کسب وکار

ما می انجامد متمرکز شـده اسـت.دانشمندان ان به بررسی داده ها,تجزیه وتحلیل داده ها,جستجو با کیفیت بالا,الگوریتم ها,ومدل هاي اقتصادي می پردازند.یاهو مخازن عظیم داده را

مدیریت می کند و بر روي معدن اطلاعات از این مجموعه تحقیق می کند.یاهو در تلاش براي همکاري با هم رده هاي خود از مراکز دانشگاهی وتحقیقاتی است ویک نشست اکادمیک را ایجاد کرده است.

همکارى یاهو و ازمایشـگاه هاي تحقیقاتی محاسـباتی )CRL(در حال مشـارکت بایکدیگر در مورد تحقیق در باب محاسـبات ابري می باشـند .به عنوان

بخشی از قراردادشان, سی ار ال موظف است 5ابر رایانه برتر جهان که داراي پردازنده هاي قابل ملاحظه اي هستند را براي تحقیقات محاسبات ابري در اختیار محققان

قراردهد. این تلاش به نوبه خود از اولین تلاش ها در زمینه اندازه ومقیاس دسـتگاه اسـت و براي اولین بار در سـاخت یک ابر رایانه براي موسـسـات

دانشگاهی در هندبود. و رهبري فنی یاهو در اپاچی هادوپ,یک پروژه محاســباتی توزیع شــده کدباز به عنوان یک پروژه بنیاد نرم افزار اپاچی,دانشــمندان را قادر به

اطلاعات فشرده-تحقیقات محاسبات ابري متمرکزدر 14400پردازنده ابر کامپیوتر می کند. چهارمین ســریعترین ابر رایانه جهان در رتبه بندي ســی ار ال ابر رایانه EKAنام دارد,ان داراي 14400پردازنده و 28 ترابایت حافظه

140ترابایت فضاي دیسک,عملکرد بالاي 180 تریلیون محاسبه در ثانیه و محاسبه ظرفیت از 120 ترا فلاپ براي معیار LINPACKاست.در میان 10 ابر رایانه برتر جهان,EKA تنها ابر رایانه متعلق به بخش خصوصی است وبراي استفاده در شرایط

تجاري در دسـترس اسـت.EKAبراي اجراي اخرین ورژن Hadoopودیگر حالات هنر.حمایت یاهو,نرم افزارهاي محاسباتی توزیع شده کدباز مانند زبان برنامه نویسی موازي خوك توسعه یافته بوسیله تحقیقات یاهو پیش بینی شده است.

مزایا به گفته S.Ramadoria,رییسCRL

مباحث نو در فناور اطلاعات ٦٧Page

“گروه تاتا همواره به پژوهش هاي علمی در هند کمک کرده اسـت,وEKAبه تقویت بیشـتر این عامل در زمینه محاسـبات ابري می پردازد.این همکاري نقش رهبري یاهو در توسـعه HaoopوتخصـصCRLدر عملکرد بالاي محاسباتی ,وپر کردن شکاف بین محاسبات سنتی وتحقیقات محاسبات ابر در چین را به ارمغان می اورد.

“ما مشـتاقیم تا با یاهو به منظور پیشبرد تحقیقات محاسبات ابري در هند به عنوان عرصه جدیدي از فرصت هاي هیجان انگیز همکاري کنیم”

به گفته دکتر گونام صراف,عضو کمیته راهبردي CRL.

“ما در حال اغاز گفتگو با موسسات برجسته هند به منظور همکاري بر روي تحقیقات محاسبات ابري می باشیم.”

” ما رهبریمان را در حمایت علمی از تحقیقات محاسـبات ابري با به اشـتراك گذاشـتن یک ابر کامپیوتر4000پردازنده با دانشـمندان کامپیوتر در دانشگاه ملون کارنگی در 3ماه گذشته نشان دادیم.”

با این خوشـه محاسـباتی ,دانشـمندان قادر به تجزیه وتحلیل صدها میلیون اسناد وب و اداره کردن حجم بسیاري از داده ها نسبت به ابر قبلی می باشند.”

گفته -RonBrachman-معاون رییس جمهور,ورییس روابط علمی یاهو.”راه اندازي برنامه هاي محاســبات ابري بین الملی ما باcrlیکی دیگرازنقاطعطفدرجهانیمشتركمیباشدوجامعهتحقیقاتیمشتركدرتلاشبرايپیشبردعلوم جدیداینترنتمیباشد.”

:SAP And IBM 3,8,2 SAPنیز همچنین به عنوان یک شــرکت بزرگ ومعروف با IBMهمکاري می کند.SAPبااســتفاده از ابر در جهت ســیســتم هاي

POWER6اي بی ام حرکت می کند. این فن اوري,به عنوان یک بخشـی از منابع بودجه اتحادیه اروپا وخدمات مجازي سازي بدون موانع پروژه محاسبات ابري توسعه یافته است وان

براي ایجاد شرکت هایی با طیف وسیعی از راه حل هاي محاسبات ابري براي مواجه با نیازهاي تجاري ویژه خود طراحی شده است.

رویکرد ابر به سـمت ارائه و مصـرف محصـولات اي تی به عنوان پاسخی به چالش هایی که بسیاري از تجارت ها با ان امروزه سرکار دارند می باشـند:پیچیدگی بسیار زیاد مراکز داده الاینه ,هزینه رو به رشد انرژي,ونیاز به انطباق پویاي تخصیص منابع اي تی به منظور عدم تغییر حجم کار واولویت هاي کسب وکار می باشد.

در یک تکنولوژي نمایان,-IBMوSAPنشـان دادند که چگونه کاربران می توانند در ابر برنامه هاي کاربردي سـازمانی را اجرا کنند و به ویژه عزیمتحجمکاردرمیانسرورهايفیزیکیومراکزداده رانشاندادند.

“باRESERVOIR,هدف ما این اسـت که به ارائه فناوري هاي ابر که قادر خواهند سـاختenergyefficient -تحویل مرز خدمات اي تی که به وسیله تقاضا هاي فعلی جدا شده اند با هدف نگه داشتن هزینه هاي رقابتی بپردازیم.”

گفته دکتر-YavonWolfsthalمدیر ارشـد براي سـیسـتم فن اوري در ازمایشـگاه هاي تحقیقاتی در حیفا,اسـرائیل,جایی که در ان فناوري توسـعه یافته اسـت.” فناوري هاي جدید به ما این اجازه را می دهند که به تحقق چشـم انداز محاسبات ابري واقعی به وسیله حرکت برنامه هاي کاربردي در سـراسـر شـبکه هاي به هم پیوسته نامتجانس به منظور بهینه سازي سرور از راه دور است دست یابیم.هنگامی که تغییر در حجم کار رخ دهد,فناوري هاي جدید به صـورت خودکار به ایجاد توازن بهره برداري از منابع و مصـرف برق در سراسر سرورهاي از راه دور می پردازند.این اتفـاق می افتـد.بـه عنوان مثـال ,بـه وســیلـه تخلیـه وخاموش کردن ســرور مورد اســتفاده قرار گرفته )واحتمالا کل مراکز داده(زمان

تقاضايdropsوتامین انرژي بر روي سرورهاي بیکار هنگامی که بارگیري افزایش می یابد.” مباحث نو در فناور اطلاعات ٦٨Page

در اظهاراتشـان عزیمت sapحجم کار در سـراسـر ابر به وسـیله سـیستم هاي power6اي بی ام پشتیبانی می شود,که کاربران قادر به اجراي برنـامه هاي جداگانه در ماشــین هاي مجازي مختلف,به نام پارتیشــن هاي منطقی,بر روي همان ســرور فیزیکی می ســازد. IBM POWER6قابلیت تحرك زنده پارتیشـن سـیسـتم را براي حرکت از یک پارتیشـن از یک سرور مبتنی برPOWER6به یکی دیگر از سرور

مبتنیPOWER6در مرکز داده بدون هیچ خرابی برنامه,که به واسـطه استفاده از سیستم بهتر,بهبود دسترسی به برنامه,وصرفه جویی در انرژي است را اجازه می دهد .

ارتباط پژوهشی مشترك بینSAPو اي بی ام در سال 1999 از زمان توسعه یک مجموعه غنی از فعالیت هاي تحقیقاتی اغاز شده است.

بر اسـاس سـه ماهه,مدیریت پژوهش ومحققان کلیدي از هر دو سـازمان براي شـناسایی موضوعات متقابل وبه منظور به کاربردن مدل تحقیقاتی مشــترك باز از جمله برنامهFP7اتحادیه حمایت اروپا,به منظور تعریف مناطق پروژه جدید که منجر به نتایج تحقیقات جدید هیجان انگیز می شـود ,ملاقات داشـتن. علاوه بر محاسـبات ابري ,زمینه هاي کلیدي از علاقه مندي,مدیریت فرایند کسـب وکار, خدمات علوم ومهندسـی ,توسعه

نرم افزار مبتنی بر مدل,وامنیت وانطباق مدباشنی.

RESERVOIRیک ابتکار اي بی ام اسـت با رهبري تحقیقاتی مشـترك از 3 اثر یک ارزیابی به منظور توسـعه فن اوري ها که به صـورت خودکار به نوســان تقاضــا براي منابع اي تی در یک محیط محاســباتی ابر کمک می کند. M-7یورو اتحادیه اروپا تامین می شــود,به نامRESERVOIRمنابع و خدمات مجازي سازي بدون موانع-به بررسی و مدیریت خدمات اي تی در حوزه هاي مختلف اداري,پلتفرم اي تی وجغرافیا می پردازد.هدف از این پروژه هاي محاسـباتی ابر توسعه فن اوري ها براي حمایت از یک سرویس مبتنی بر اقتصادانلاین,منابع وخدمات

شفاف مشروط میباشد.

Hp,Intel,and Yahoo 3,8,3

HPوشـرکت اینتل و یاهو یک بستر ازمون کد منبع باز جهانی براي پیشرفت تحقیقاتی محاسبات ابري و تحصیلات ایجاد کرده اند.هدف از این ابتکار براي ترویج همکاري میان مدت صـنعت,دانشـگاه,ودولت توسط از بین بردن موانع مالی ولجستیکی به تحقیق در داده هاي فشرده ,اینترنت در مقیاس محاسبات است.

Test Bed

HPواینتل و یاهوو—– یک توزیع گسـترده جهانی ,مقیاس اینترنتی محیط ازمون طراحی شــده براي تشـویق پژوهش در زمینه نرم افزار ,مدیریت ومرکز داده,ومسـائل مربوط به سـخت افزار مرتبط با محاسـبات ابري در مقیاس بزرگتر از قبل فراهم می کنند.این ابتکار همچنین از تحقیقات در میان برنامه هاي کاربردي ابر و خدمات حمایت می کند.

HPو اینتل ویاهو با سـازمان توسـعهINFOCOMMسـنگاپور))IDA دانشگاه ایلینویز درموسسه فناوري در المان به منظورشکل دادن طرح پژوهش همکاري دارند.این مشارکت با ایلینوي همچنین شامل همکاري با بنیاد ملی علوم نیز می شود.

بســتر ازمون در ابتـدا شــامل شــش”مراکز تعالی”در تجهیزاتIDAو دانشــگاه ایلینویز درURBANU-CHAMPAING,مرکز STEINBUCHبراي محاسـبات,موسسه فناوري کارلسوهه,ازمایشگاه هاي علومHP,تحقیقات اینتل و یاهو می شد.هرمکانی که میزبان یک زیرسـاخت محاسبات ابري است,تا حد زیادي وابسته به سخت افزار و پردازنده هاي اینتل اند و از 1000تا 4000هسته پردازنده که قادر به حمایت از داده هاي فشـرده پژوهش به هم پیوسـته با محاسـبات ابري می شـوند خواهند داشـت.انتظار می رود در سـال بعد بسـتر ازمون به طور کامل عملیاتی و در دسـترس محققان سـراسـر جهان قردرارگی از طریق فرایند انتخاب بستر ازمون اهرم توانایی هاي فنی یاهو در پروژه هاي متن باز در حال اجرا توسـط-Hadoopاپاچی-یک پروژه محاسـباتی توزیع شـده ,متن باز,بنیاد نرم افزار اپاچی- و دیگر نرم افزار هاي محاسباتی توزیع شـده,منبع باز ,مانندpigزبان محاسـبات ابريhp,اینتل و یاهو افزون بر تعهد ما مبنی بر جهانی,جامعه پژوهشـی مشـارکتی است که بستر ازمون پیشـرفت دانش جدید اینترنت را موجب می شود.” به گفتهprabhaker ragharanرییس تحقیقات یاهو.با استفاده از این بستر ازمون,محققین

مباحث نو در فناور اطلاعات ٦٩Page

نه تنها می توانند برنامه هاي کاربردي در مقیاس اینترنت را تسـت کنند بلکه انها می توانند به زمینه اي در سـیسـتم هاي محاسباتی که منجر به پیشبرد درك از چگونگی عملکرد سخت افزار و نرم افزار سیستم ها در یک محیط ابر دسترسی داشته باشند.

محققان در ازمایشـگاه هاي hp,بازوي تحقیقات مرکزي hp,از بسـتر ازمون براي تحقیقات پیشـرفته در زمینه ي زیرسـاخت هاي هوشـمند وخدمات پویاي ابر اسـتفاده می کنند.ازمایشـگاه هاي-hpاخیرا تمرکز خود را به کمک بهhp ومشـتریان خود در تغییر جهت به سمت محاسبات ابري معطوف کرده است.———-

با همه چیز به عنوان یک سـرویس,دسـتگاه ها وسـرویس ها از طریق ابر به صـورت یکپارچه ارتباط بر قرار خواهند کرد,و کسب وکارها و افراد از خدماتی که براي نیاز هاي ان ها بر اساس موقعیتشان,اولویت ها,تقویم و جوامع پیش بینی شده استفاده می کنند.

براي تحقق بخشـیدن به پتانسیل کامل از محاسبات ابري,صنعت فناوري باید در مورد ابر به عنوان یک پلتفرم براي ایجاد سرویس ها و تجربیات جدید فکر کند.این امر مســتلزم رویکردي کاملا جدید در طراحی,اســتقرار و مدیریت زیر ســاخت هاي ابروخدمات اســت.گفته prith banerjeeنایب رییس ارشـد تحقیق در hpو مدیر ازمایشـگاه هاي hp.بسـتر ازمون محاسـبات ابري-hpواینتل و یاهو به ما اجازه می دهد تا

ذهنی روشن در صنعت,دانشگاه و دولت براي ایجاد نو اوري در این زمینه داشته باشیم.

ویژگی هاي پلتفرم کنونی مانند رابط مدیریت مرکز داده)dcmi(ومدیریت نود)nm(ومجازي سـازي طراحی شـده اند براي بهبود قابلیت مدیریت و بهره وري انرژي در مراکز داده. این تلاش هاي تحقیقاتی مشـترك و باز به محققان امکان دسترسی کامل به سخت افزار سیستم براي نواوري بیشتر در ویژگی هاي پلتفرم کنونی و اینده را می دهد.

“ما علاقه مند به ارتباط با جوامع تحقیقاتی علمی هسـتیم-همکاري ازاد با جوامع علمی درDNAما در تحقیقات اینتل اسـت,گفته Andrew Aچی این,معاون رییس جمهور و مدیر پژوهش اینتل.”

سـاخت بستر ازمون در مقیاس بزرگ حائز اهمیت است زیرا انها موانع را براي نواوري و ارائه فرصت براي ازمایش و یادگیري در مقیاس را کاهش می دهند.

حمایت اینتل از Tashi,یک سـیسـتم مدیریت خوشـه اي متن باز براي محاسـبات ابري است واین بستر ازمون محاسبات ابري HP,یاهو یک توسعه طبیعی در—-,بر اساس منافع متقابل با جامعه پژوهش مانند ,مراکز جهانی تحقیقات محاسبات موازي است.

تجهیزات IDAدر بسـتر تسـت از طریق اماده کردن کاربرانش با محاسـبات منابع مورد نیاز براي توسـعه نرم افزارهاي محاسـبات ابري وبرنامه هاي کاربردتح قیقیکند.IDAهمچنین به عنوان ابزري براي بسـتر ازمون و شراکت هاي بخش صنعت به منظور اموزش دانشجویان ومتخصصان محلی در زمینه فن اوري و برنامه هاي مرتبط با محاسـبات ابري عمل می کند.”با اسـتفاده از منابع اماده و منابع در دسـترس در مقیاس اینترنت در ســنگاپور که از تحقیقات محاســبات ابري و توســعه کار حمایت می کنند,ما می توانیم با شــرکاي همفکر به همکاري در این زمینه

بپردازیم.”گفتهKhoong Hock Yun,معاون مدیراجرایی

گروه توسـعه زیرساخت در سازمان توسعهInfocomnدر سنگاپور”محاسبات ابري توسط بسیاري از افراد به عنوان تغییر پارادایم بعدي در صنعت کامپیوتر در نظر گرفته شـده است,و این ممکن است به عنوان پلتفرم بعدي براي اکوسیستم هاي نواورانه در نظر گرفته شود.مشارکت هایی شبیه به این اجازه می دهد تا سنگاپور به اهرم این الگوي جدید براي رشد اقتصادي و اجتماعی بیشتر تبدیل شود.

Deeper in to the cloud

بسـتر ازمون محاسـبات ابري گام بعدي هر شرکت در حال ورود به محاسبات ابري است. در نوامبر 2007 یاهو اعلام کرد که مرکز داده با نام– –در سطح ابر براي تحقیقات محاسبات ابري قرار داده است,دانشگاه ملون کارنگی اولین نهادي بود که از این ابررایانه استفاده کرد.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٧٠Page

در سـال2008,HPاعلام کرد که تشکیلات سازمان محاسبات و زیر ساخت مقیاس پذیر )SCI( که شامل یک مجموعه اختصاص داده شده که به ارائه تخصـص وتلاش هاي توسـعه به منظورساخت راه حل هاي مقیاس پذیر براي عملکرد بالا و مشتریان محاسبات ابري طراحی شده است می شود.

سیستم ذخیره سازي بسیار مقیاس پذیري است که براي مدیریت اسان چندین پتابایت طراحی شده است.HPهمچنینHP PODرا تولید کرده است, ك هیک معماري باز,جمع وجور,قابل جایگزینی براي گسترش دادن منابع اي تی ا.ست

IBM and AMAZOON 3,8,4

اي بی ام با خدمات وب امازون یک توافق نامه به منظور ارائه نرم افزارهاي اي بی ام به مشـتریان و توسـعه دهندگان انعقاد کرده اسـت.مدل- Pay-Az-You-Goمشــتریـان را فراهم می اورد بـا قـابلیـت دســترســیتوســعـه وتولیـدات همچون DB2اي بی ام,ســرور پویايINFORMIX,پورتالWEBSPHERE,مدیریت محتواي وب ســایت Lotus,نرو افزار ســیســتم عامل لینوکس Novell’s

.AWSامازون,ارائه مجموعه جامع از محصولات درEC2 در محیطSUSE

کسـب وکار به دنبال راه هایی براي سـاخت سـریع,توسعه,و امکان استفاده از انعطاف پذیري که محیط هاي محاسبات ابري به ارمغان می اورند هسـتند.این براي سازمان هاي چالش برانگیز است انها به واسطه منابع محدود,مهارت هاي فنی و سرمایه,به زیرساخت اي تی ان ها براي کمک به ان ها براي بدسـت اوردن یک مزیت رقابتی نگاه کنید.خدمات وب اي بی ام و امازون در حال مقابله با این چالش ها می باشـند و از طریق اسـانتر کردن کار براي توسـعه دهندگان نرم افزار براي تولید راه حل هاي مبتنی بر اسـتانداردهاي بالا حمایت توسـط منابع فنی لازم براي ساده

کردن روند مدنشابی.

اي بی ام در حال سـاخت ماشـین عکس هاي جدید امازون)AMIS(بدون هیچ هزینه اي براي توسعه وتست اهداف ازمون,توسعه دهندگان نرم افزار را قادر می سـازد تا به سرعت برنامه کاربردي پیش تولید براساس نرم افزار اي بی ام در داخل-EC2امازون ایجاد کنند.نمونه کارهاي جدید در طول زمان گسـترش عبارتند از:قابلیت هاي مدیریت خدمات از نرم افزار تیو ولی اي بی ام براي EC2امازون به منظور کمک به کنترل بهتر

مشتریان و خودکار کردن زیرساخت هاي پویاي انها در ابرمدشابی. علاوه بر این,مشتریان قادر خواهند بود که نرم افزارهاي IBMخریداري شده فعلی خود را در EC2 امازون نیز اجرا کنند.

“اي بی ام هنوز هم راه دیگري براي شـرکاي ما و مشـتریان براي ایجاد راه حل هایی که به انها کمک می کند براي براورده سـاختن اهداف کسب وکار خودددرا.”گفته دیومیچل,مدیر استراتژي وکسب وکار در حال ظهور,گروه نرم افزار اي بی ام.”

این ارتباط با خدمات وب امازون به مشـتریان ما یک راه جدید براي اسـتفاده از نرم افزار اي بی ام و گسـترش کانال هاي توزیع ما را ارائه می دهد.

“ما خرسـندیم که با اي بی ام براي گسترش این مدل جدیددر جهت ساخت وساز واستقرار برنامه هاي کاربردي براي شرکت ها در هر اندازه کار می کنیم.”

گفتهDaveMitchell مدیرتوسعهکسبوکاربرايخدماتوبامازون. “توسـعه نرم افزار اي بی ام به ابر از طریقEC2امازون کمک خواهند کرد که حتی کسـب وکارهاي بیشـتري به اسـتفاده از مزایاي قابل اعتماد

مقیاس پذیري و زیر ساخت هاي کارامد هزینه روي می اورند.”

مباحث نو در فناور اطلاعات ٧١Page

ما به سـادگی فضـاي کافی براي نوشـتن در باب تمام بازیکنان محاسـبات ابري نداریم,اما این یک نمونه از برخی از بزرگترین نامها و طرح هاي انها بود. در فصـل بعدي در مورد حالت کسب وکار براي حرکت برخی از منابع خود به ابر,وا هکنیکدام ها قادرند حرکت کنند به سمت ابر و اینکه چگونه شما می توانید بهترین استفاده از ابرببریدبیشتر توضیح می دهیم.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٧٢Page

فصل چهارم

4 نمونه کسب و کارهاي مناسب براي قرار گرفتن در ابر

حرکت یا عدم حرکت شما به سـمت cloud )ابـر( بـه سـازمان شـما چیـزي کـه نیـاز اسـت انجـام دهیـد و اینکـه cloud )ابـر( مـی توانـد به شما کمک کند یا نه، بستگی دارد اگر چـه ایـن کتـاب تمامـا در بـاره محاسـبات ابـري اسـت ) از عنـوان کتـاب گفـت ( ، مـا بـه تنهـا نمـی گـوییم کـه حتمـا بایـد بـه سـمت cloud )ابـر( حرکـت کنیـد در حقیقـت نمونـه ها)مثـال هـا( ي وجـود دارد کـه نبایـد بـه سـمت cloud

)ابر( حرکت کنیم اما نمونه هاي نیز وجود دارند که حتما باید محاسبات ابري را به مجموعه IT خود اضافه کنید. در ایـن فصـل دربـاره ي چگـونگی بهـره وري سـازمان تنهـا از یـک حرکـت ابـري )حرکـت بـه سـمت cloud )ابـر( بحـث خـواهیم کـرد(

همچنین درباره ي چگونگی خدمات رسانی سرویس هاي مختلف cloud )ابر( )PaaS و SaaS ( به تنها حرف خواهیم زد .

ما این فرصـت)شـانسـی( را داشتیم تا با استیو فیشر ، معاون ارشد رییس جمهور در مبادلات نرم افزاري Salesforce.com درباره ي چیزي که شـرکت او ارائه کرده می کند و انتقال فرایند هاي شـغلی به سـمت cloud )ابر( بحث کنیم ، ما به اندازه ي کافی خوش شانس بودیم تا مدتی را با .کرسـتوفر معاون ارشـد فناوري اسـتراژیکی Thom son Routers سـپري کنیم ، ما با وي درباره ي نحوه ي تشخیص کاربردهاي موفقیت آمیز مهاجرت به یک سـامانه بر میناي cloud )ابر( توسط شغل ها بحث مردیم، وي همچنین خلاصه اي از روند)گرایش(هایی که مشاهده کرده

و برخی دیگر که انتظار دارند در آیندهارائه شود.

4,1 سرویس هاي محاسبات ابري:

سازمان تنها می تواند بـه طریـق مختلـف از cloud )ابـر( بهـره بـرد در ایـن قسـمت دربـاره ي روش هـاي مختلفـی کـه شـرکت تنهـا مـی تواند سرویس هاي مختلـف را ، همانگونـه کـه هـم اکنـون برخـی از سـازمان هـا ایـن کـار را انجـام مـی دهنـد بـه کـار بـرد )مـورد اسـتفاده قرار دهد(

4,1,1 زیر ساختار)زیر بنا( به عنوان یک سرویس:

بیاییـد در ابتـدا دربـاره ي زیـر سـاختار بـه عنـوان یـک سـرویس صـحبت کنـیم، در ایـن سـنایر تنهـا از دسـتگاه هـاي سـرویس دهنـده ي cloud )ابـر( اسـتفاده مـی کنیـد واژه دیگـر بـراي ایـن نـوع از محاسـبات “همـه چیـز بـه عنـوان سـرویس” مـی باشـد کـه در یـک سـرور مجازي استفاده می کنید و روي آن نرم افزار اجرا میکنید

یکـیازمتـداولتـرینهـاAmazon Eloadtk computer Cloud EL2مـیباشـد،ایـندیگـرازکـاربرانایـنرشـته GoGrid است در این قسمت نگاهی دیگر به Amazon و GoGrid خواهیم داشت .

مباحث نو در فناور اطلاعات ٧٣Page

بخش 1: آغاز به کار

Amazon EL2

همانگونـهکـهدرفصـل3ذکـرکــردیمAmazon Elonc compute Cloudیـکســرویسشـبکهاياسـتکـهظرفیــت محاسباتی قابل تعبیرانـه در cloud )ابـر( را تـامین مـی کنـد . رابـط سـرویس وب سـاده Amazon EL2 بـه شـغل هـا اجـازه مـی دهـد ظرفیت با حداقل اصتحکاك حاسل و ایجاد کند

Amazon EL2زمـانلازمبـرايفـراهمآوردنوراهانـدازيمثـالهـايسـرورجدیـدرابـهوسـیلهاجـازهدادنبـهظرفیـتمقیـاس گیريسریع،بالاوپـایینزمانیکـهنیازمنـديهـايمحاسـباتتغییـرمـیکنـد،بـهدقیقـهکـاهشمـیدهـدAmazon EL2بـاصـرفه بودن محاسبات را به وسیله اجازه دادن به تنها براي پرداخت تنها هزینه ظرفیتی که در حقیقت استفاده می کنید تغییر می دهد.

وقتـیکـهAmazon EL2راطـیدوسـالگذشـتهبـهاجـراآوردیـمایـندسترسـیبـهتـوانمحاسـبهبـررويوبتنهـایـکایـدهنـو ظهـور بـود امـروزه آریـه هـاي گونـاگون شـغل هـاي ایـن دسـته بـه وسـیله فوایـد محاسـبات ابـري _ صـرفه جـویی هزینـه بـدون از دسـت دادن سـرعت ، قابـل اطمینـان ، انعطـاف پـذیري و اجـرا بـراي انـواع کـارکرد هـا EL2 اجـرا مـی کنـد peter de statis وزیـر عمـومی Amazon EL2،طیدوسالگذشـتهبـهدقـتبـهمشـتریانمانگـوشدادیـموازنیازهـايپـانبـهسـمتعقـبکـارکـردیم،اضـافه

کردن ویژگی هاي مهم جدید همانند ویژگی هاي که امروز اعلام می کنیم _ پشتیبانی از ویندوز و توافق نامه سطح خدمات

Eli lilly x company شـرکتی اسـت کـه بـه عنـوان بخشـی از معافیـت هـاي IT خـود بـه Amazon EL2 منتقـل شـده اسـت . بـه عنـوان بخشـی از تـلاش هـاي lillyبـراي یـافتن روش هـاي جدیـد و توسـعه یافتـه بـراي پشـتیبانی تحقیـق، lilly شـروع بـه استفاده از سرویس هاي وب آمازون )AWS( کرد.

Amazon EL2 توانـایی چـرخش سـریع بـه سـمت محـیط هـاي محاسـبه مناسـب را داده اسـت کـه مـی توانـد بـه سـرعت و صـرفه جویی در هزینه ها مقادیري عظیمی از داده هاي تحقیق را پردازش کرد.

Dare process مشـاور اطلاعـات وابسـته درEli Lilly company ایـن یـک گـام بـزرگ بـه سـمت جلـو در بـزرگ نمـایی نتـایج وابسـته IT مـی باشـد و هـم اکنـون کـه sql server ، windos، Amazon EL2 اجـرا مـی کنـد. مـا حتـی انعطـاف پـذیري بیشتري در انواع کارکرد هاي که می توانیم در ASW Cloud بسازیم داریم

پشتیبانی از windos و sql server براي Amazon EL2

)کــاربران( مشــتریان مــی تواننــد Amazon EL2 اجــرا کننــده ي windos server یــا sql server کــه از تمــام مزایــاي Amazon EL2برخــورداراســتاســتفادهکننــداززمینیکــهســرویسارائــهشــده،Amazon EL2همــراهوینــدوزدرخواســت رایج)متـداول(مشـتریانAWSشـدهاسـتAmazon EL2محیطـیبـرايجـایگزینیوبسـایتهـايASP.NET،عملکـرد

بالاي محاسبات اندوه ، حل تغییر کد رسانه ها و خیلی دیگر از کارکردهاي مبنی بر ویندوز را تامین می کند .

Reader RocketتـواندرخواسـتیسـطححرفـهايرابـهگـروههـايتولیـدکننـدهD-3عرضـهمیکنـد،مـابـهشـغلهـايارائـه کننـدهD-3عظـیمبـرايفـیلمهـاوتلویزیـونرويAmazon EL2اجـراکـردیمتـاازقـدرتمحاسـباتیعظـیمAmazonبهـره ببریمماتنهابـرايتحقیقـاتیکـهمصـرفمـیکنـیمبهـامـیپـردازیموبـهنسـبترشـدشـغلخـودمـیتـوانیماسـتفادهاز Amazon EL2 را توسـعه دهـیم Amazon EL2 اجـرا کننـده ي windos serverسـود بیشـتر بـراي رشـد شـغلمان بوسـیله ارائـه سـرویس

هاي مبتی بر ویندوز به مشتریهایمان بدست می دهد )حاصل می کند(. مباحث نو در فناور اطلاعات ٧٤Page

توافق نامه سطح خدمات Amazon EL2 مـابـیشازدوسـالکـارکردAmazon EL2نسـخهبتـا)آزمایشـی(خـودرا دردسـترسعمـومگذاشـتوبـهمشـتریانیـک

قرارد داد سرویس SLA پیشنهاد میکند .

Amazon EL2دسترسـیسـرویسدریـکمنطقـهرادریـکمـدتمتعاقـب365روزه99/95تضـمینمـیکنـدیـامشـتریانقـادر هسـتنداعتبـارسـرویسراپـسبگیرنـدAmazon EL2 SLAطراحـیشـدهتـابـهمشـتریاناطمینـانبیشـتريبدهـدکـهحتـی مطلوي ترین برنامه هاي کاربردي به طور قابل اعتماد AWS Cloud اجرا می شوند

ویژگی هاي اخیر )جدید(:

در سال 2009 ASW نقشه خـود بـراي چنـد ویژگـی جدیـد کـه مـدیریت برنامـه هـاي کـاربردي مبتنـی بـر Cloudرا آسـان تـر میکننـد اعـلام کـرد هـزاران کاربر)مشـتري( تـوان Amazon EL2 را بـه کـار مـی گیرنـد تـا راه حـل هـاي صـعود پـذیر و قابـل اعتمـاد ایجـاد کننـد AWS ویژگـی هـاي جدیـدي ارائـه خواهـد کـرد کـه اسـتفاده کـاربران از Amazon EL2 بـراي بـه صـرفه تـر بـودن هزینـه ، مصـرف تـوان محاسـباتی و قابلیـت رویـت بهتـر در سـلامت طراحـی یـک برنامـه کـاربردي اجـرا شـده در AWS Cliud ، ارائـه مـی

کند این ویژگی ها شامل :

تعادل کردن بار:

کـاربرانراقـادرمـیسـازدتـادرخواسـتهـايوروديوتوزیـعترافیـکپیرامـونچنـددرخواسـتمحاسـباتیAmazon EL2را متعادل سازد.

سنجش تعبیر مقیاس خودبه خودي:

بـهصـورتاتوماتیـکاسـتفادهازظرفیـتمحاسـبهAmazon EL2رابـراسـاسنیازهـايبرنامـهکـاربرديافـزایشیـاکـاهشمـی دهد..

نظارت کردن )ثبت و ضبط کردن(:

مشتریان را قادر می شازد تا معیارهاي عملیاتی Amazon EL2 را ثبت کند ، تامین قابلیت رویت بهتر در استفاده از AWS Cloud کنسول مدیریت:

یـک رابـط وب سـاده اشـاره و کلیـک را فـراهم مـی سـازد کـه بـه مشـتریان اجـازه مـی دهـد تحقیقـات AWS Cloud خـود را مـدیریت کند و به آن دسترسی داشته باشد .

: GoGrid

GoGrid یـک تـامین کننـده سـرویس میزبـانی سـرور بـر فضـاي Cloud وینـدوز و لینـوکس اسـت و ویـرایش هـاي 32 و 64 بیتـی وینـدوز 2008 درون زیـر سـاختار محاسـبات Cloud خـود ارائـه مـی دهـد Parent company ServePath یـک شـرکت داراي گواهی طلایی مایکروسافت است و در فوریه این سال میزبانی مخصوص ویندوز سرور 2008 را به اجرا درآورد

مباحث نو در فناور اطلاعات ٧٥Page

Cloud کـه وینـدوز سـرور 2008 را در (Jaas) یکـی از اولـین زیـر سـاخت هاسـت کـه بـه عنـوان تـامین کننـده سـرویس GoGrid ارائـه مـی کنـد .بـه همـین دلیـل علاقـه مشـتریان وینـدوز سـرور 2008 بـراي امتحـان آن افـزایش یافتـه اسـت مشـتریان GoGrid مـی توانند سرورهاي ویندوز سرور 2008 را طی تنها چند دقیقه با مقدار کمی مانند 19 سنت در ساعت بدون تعهد جایگزین کند .

GoGrid مـدیران سیسـتم را قـادر مـی سـازد تـا بـه آسـانی و سـریعا سـرورهاي Cloud و وینـدوز و لینـوکس را ایجـاد، جـایگزین ، متعادل و مدیریت کند .

GoGrid چیـزي کـه کنتـرل در CloudTM نامیـده میشـود را بـا رابـط کـاربري گرافیکـی مبتنـی بـر وب)GUI( کـه بـه جـایگزینی اشـاره و کلیـک زیـر سـاخت هـاي شـبکه هـاي پیچیـده و انعطـاف پـذیر کـه شـامل تعـادل بـار و مرورهـاي چنـد گانـه پایگـاه داده اسـت و همگی توسط آیکون هاي درون GUI تنظیم میشوند را ارائه می کند.

وینـدوز سـرور2008 اولیـه ارائـه شـده در GOGrid شـامل نونـه هـاي پـیش سـاخته 32 و 64 بیـت مـی باشـد. کـاربران GOGrid سیستم عامل مطلوب را انتخاب می کنند و سپس نمونه هاي پیش ساخته را براي کاهش زمان جایگزینی انتخاب می کنند.

وینـدوز سـرور 2008 اسـتاندارد شـامل دروازه سـرویس هـاي نهـایی، مشـتري میـز کـار از راه دور بـراي سـرویس هـاي خـاص، سـرور نـرم افزار کاربردي، سرورهاي حوزه اینترنتی معادل سرورDHCP ، سرورDNS وSMTP

4,1,2 پلتفرم به عنوان یک سرویس:

پلتفـرم بـه عنـوان یـک سـرویس)PaaS( راهـی بـراي سـاختارهاي کـاربردي و میزبـانی آنهـا توسـط تـامین کننـدگان Cloud اسـت ایـن سرویس به تنها اجازه می دهـد کـه برنامـه هـاي کـاربردي را بـدون نیـاز بـه هزینـه کـردن و خـرج کـردن پـول بـراي خریـد سـرورهایی کـه میزبان آنها باشد جایگزین کنید

در ایـن قسـمت نگـاهی دقیـق تـر بـه شـرکت هـاي google و RightScale خـواهیم داشـت دربـاره خـدمات آنهـا در بـاره آنچـه ارائـه می دهند و آنچه دیگر شرکت ها از آن سرویس هاي بدست می آورند بحث خواهیم کرد.

:RightScale

RightScale واحــد یــک محصــول اســتراژیک و همکــاري بــراي توســعه پلتفــرم مــدیریت Cloud خــود بــراي پشــتیبانی ایجــاد Cloud هــا از فروشــنده هــاي جدیــد شــامل GOGridو FlexiScale شــد در حالیکــه بــه پشــتیبانی خــود از EL2 شــرکت Amazon ادامــه مــی دهــد . RightScale همچنــین بــا Rackspace بــراي اطمینــان از ســازگاري بــا دستورات)محصــولات(

Cloud آنها شامل Moss و Cloud FC کار میکند RightScale همچنـین یـک دانـش توسـعه یافتـه ارائـه مـی کنـد کـه برنامـه هـاي کـاربردي را مـی تـوان یـک بـار جـایگزین کـرد و

سرتاسر این و دیگر Cloud ها مدیریت کرد.

مشـاغل مـی تواننـد از صـعود پـذیري تقریبـا بـی نهایـت محاسـبات Cloud بـا اسـتفاده از RightScale اسـتفاده کننـد تـا برنامـه هـاي کـاربردي خـود را روي یــک تـامین کننـده Cloud پشــتیبانی شـده جـایگزین کننـد آنهـا قابلیـت فزونــی درون سـاختمانی ،خطــاي مجاز،توزیعجغرافیاییتحقیقاتخواستهيعملیکلیديبرايتامینکنندگان Cloudرابدستآوردند.

مشـتریان مـی تواننـد پلتفـرم مـدیریت Cloud شـرکت RightScale را بـراي جـایگزینی و مـدیریت اتوماتیـک برنامـه هـاي کـاربردي وب_ افزایش زمانی کـه ترافیـک درخواسـت وجـود دارد ، و کـاهش دادن زمانیکـه مناسـب باشـد اسـتفاده کننـده کـه بـه آن اجـازه مـی دهـد بر وري اهداف مرکزي شغلی خود تمرکز کنند

مباحث نو در فناور اطلاعات ٧٦Page

مـدیریت سیسـتم اتوماتیـک RightScale ، اجـراي از قبـل بسـته بنـدي شـده و قابـل اسـتفاده مجـدد ، کارشناسـی راهنمـاي سـرویس و بهتـرین تمـرین هـا بـه عنـوان بهتـرین نـوع اثبـات شـده انـد کـه مشـتریان صـدها هـزار درخواسـت هـا را در EL2 شـرکت Amazon جایگزین می کنند.

محاسـبات ابـري یـک سـرویس فـراهم در دنیـایی شـامل مـی باشـد چـون پرداخـت هنگـام دریافـت ، هنگـام درخواسـت ، محاسـبه مجـازي بی نهایت و ذخیره منـابع کـه مـی توانـد هنگـام نیـاز توسـعه یافتـه یـا منقـبض شـود گفتـه شـده توسـط میکـل کرنـدل مـدیر عامـل شـرکت RightScale تعـدادي از سـرویس دهنـدگان عمـومی هـم اکنـون سـاختار Cloudرا انتخـاب کـرده انـد _ و همچنـین شـرکت هـاي

خصوصی Cloud دارند عرضه میشوند.

اطلاعیـهامـروزدربـارهيهمکـاريRightScaleبـاFlexi ScaleوGoGridیـکنشـانهجالـبازنحـوهبهـرهبـريسـازمان هـاي متوســط و شــرکتی از سـاختارهاي مفیــد Cloud مــی باشـد فرصـت هــاي عظیمــی بــراي طراحـی برنامــه هــاي کــاربردي و جایگزینیآنهاوجودخواهدداشت،مادرآغازیکدگرگونیکشندهزیربناي ITمیباشیم.

Flexi Scaleتنهــاســرویسدهنــدهمحاســبهابــريدرانگلســتانمــیباشــدوزیــربنــايدرخواســتیبــا99درصــددرSLAو بسـیاري از ویژگـی هـاي خـاص ارائـه مـی دهـد . بـراي مثـال هـر مشـتري دیسـک مجـازي خـود را دریافـت مـی کنـد بنـابراین داده هـا تفکیـک مـی شـوند و مـی تواننـد رمـز گـذاري سـطح پـایین خـود را داشـته باشـند ، در حالیکـه ترافیـک شـبکه اي نیـز تفکیـک میشـود تـا امنیت اضافه شده را ارائـه کنـد .Flexi Scale . بـه طـور بـی نظیـري ذخیـره درخواسـتی دائمـی ارائـه مـی کنـد و اولـین سـرویس دهنـده Cloud بود که از ویندوز پشـتیبانی مـی کـرد ، بـا یـک شـهرت قـوي بـراي مشـتري همچنـین ایجـاد بسـته هـاي سفارشـی ماننـد عکـس

هاي طلایی را ممکن می سازد

تـوس لوکـامی مـدیر عامـل XCalibre و خـالق Flexi Scale اظهـار داشـت بـدون یـک امکـان نـوین حرکـت سـریع و آسـانی بـین پایگاه ها ایجاد احساس محدودیت می کند وتردید بیشتري به احتمال استفاده ي محاسبه ابري دادند

ابتکـارهمکـار Right Scale.یـکمثـالعـالیازاینسـتکـهچگـونگیداشـتنهمکـارينزدیـکبـینسیسـتمهـا،تردیـدمشـتریان براي انتقال به تکنولوژي جدید تر که براي هر کس عالی میباشد را کاهش می دهد.

این بدین معنی است که صـنعت مـی توانـد و سـریع تـر رشـد خواهـد کـرد زمانیکـه تنهـا از تعـداد کمـی از شـرکت هـاي انفـرادي سـرویس دهنده خدمات متفاوت که با یک دیگر سازگار نیستند باشد.

GoGrid زیر بناي محاسبه ابـري میزبـانی شـده ارائـه مـی دهـد کـه مـدیران سیسـتم، سـرویس دهنـدگان و اصـل IT را قـادر مـی سـازد سـرویس هـاي Cloud از لحـاظ بـار متعـادل و شـبکه ي مجـازي پیچیـده سـرور را ایجـاد، جـایگزین و کنتـرل کنـد GoGrid همچنـین سـرورهاي بـا ورودي کنتـرل شـده بـراي وینـدوز 2003 و 2008 و چنـدین سیسـتم عامـل لینـوکس ارائـه مـی کنـد و محـیط هـاي برنامـه

هاي کاربردي همانند Ruby و Rails پشتیبانی می کند

محاسـبهابـريبـرايشـرکتبـاهمکـاريGoGridوRigh Scaleفـراهمشـد.پفتـهشـدهبـودمـدیرعامـلCEOجـانکیگـی شـرکت هـاي هـم اکنـون بهانـه کمـی و دلایـل زیـادي بـراي جـایگزینی و مـدیریت زیـر سـاختارهاي زیـاد و پیچیـده Cloud در زمـان هاي حقیقی با استفاده از تکنولوژي هاي RighScale ، GoGrid ، و Flexi Scale

میزبــانی )Rock space (Hosting سیســتم هــاي IT و محاســبه بــه عنــوان یــک ســرویس را بــه بــیش از 33000 مشــتري در سراسر جهان عرضه میکند

مباحث نو در فناور اطلاعات ٧٧Page

ترکیـبتکنولـوژيهـايRight Scaleبـا Rock Space.بـاتمرکـزشـدیدرويپشـتیبانیبـهشـرکتهـااجـازهمـیدهـدبیشـتر روي شغل تمرکز کنند و میزان نامناسبی از منابع را روي نیازه هاي IT صرف کنند.

Saleforce.com,force.com بـه عنـوان پلتفـرم همگـام ارائـه خـود عرضـه مـی کنـد . پیشـرفت تکنولـوژي نیـروي مصـور را بـه نمایش در می آورد که مشتریان ، توسعه دهنـدگان ISV هـا اجـازه طراحـی هـر نـوع نـرم افـزاري بـراي هـر کـاربري در هـر کجـا بـا اولـین رابـط کـاربري بـه عنـوان سـرویس در جهـان را مـی دهـد پلتفـرم Force.com زیـر سـاخت هـا و سـرویس هـاي جهـانی بـراي پلتفـرم

داده ، منطقی، گردش کار ، یک پارچه سازي رابه کاربري و مبادله برنامه کاربردي ارائه می کند .

بـا Force.comکـاربران ، توسـعه دهنـدگان و ISV هـا مـی تواننـد نـوع آوري ،زیـر سـاختار را انتخـاب کننـد مـارك بنیـوف ریـیس و مـدیر عامـل Apple-Amazon-Google) saleforce.com( همگـی نشـان دادنـد کـه بـا منقلـب کـردن یـک رابـط کـاربري می توانید یک صنعت را منقلب کنیـد. بـا نیـروي مصـور مـا بـه توسـعه دهنـدگان توانـایی منقلـب کـردن هـر رابـط کـاربري و صـنعت هنگـام

درخواست را می دهیم .

یک قابلیـت پلتفـرم Force.com نیـروي مصـور یـک چهـارچوپ بـراي ایجـاد تجـارب کـاربري ایجـاد مـی کنـد و طراحـی رابـط جدیـد و فعل و انفعال کاربر را مقدر می سازد که بـدون هـیچ گونـه نیـاز بـه زیـر برنامـه نـرم افـزاري و سـخت افـزاري سـاخته و تحویـل داده شـود بـا نیـروي مصـور توسـعه دهنـدگان روي دیـد و حسـن برنامـه هـاي کـاربردي Force.com کـه قابلیـت انعطـاف پـذیري وسـیع در ایجـاد برنامـه هـاي کـاربردي را ممکـن مـی سـازد ، کنتـرل دارنـد از یـک وسـیله دسـتی بـراي تکـرار حـراج در میـدان تـا یـک کیوسـک ورود بـا سفارش روي مغـازه تولیـدي ، نیـروي مصـور ایجـاد تجـارب کـاربري جدیـد کـه مـی توانـد شخصـی سـازي و در زمـان حقیقـی در روي هـر

صفحه اي ارائه شود را ممکن می سازد . عندالطالبه)هنگام درخواست(:

Paas شرکت Force.com بوك هاي ساختن ضـروري بـراي سـاخت نـرم افـزار هـاي شـغلی چـه سـاده یـا پیشـرفته باشـد را تهیـه مـی کند و به صورت اتوماتیک آنها را به عنوان یک سرویس به گره هاي کوچک یا کل شرکت ها جایگزین میکند.

پلتفـرم Force.com بـه کـاربران توانـایی اجـراي نـرم افزارهـاي چنـد گانـه درون نمونـه Sulesfun مشـابه را مـی دهـد کـه بـه تمـام برنامه هـاي کـاربردي Solesforce شـرکت هـا اجـازه مـی دهـد تـا یـک مـدل امنیتـی رایـج ، مـدل داده و رابـط کـاربري را بـه اشـتراك بگذارند.

مبتنی بر تقاضا :

Force.com paasبلوکهـايسـاختمانیراجهـتسـاختنـرمافـزارهـايکسـبوکـارفـراهممـیکنـد،خـواهآنهـاسـادهباشـندیـا پیچیده،وبصورت اتوماتیک آنهارا براي تیمهاي کوچک یا شرکتهاي بزرگ مستقر میکنند.

برنامـههـاي کـاربردي داخـل همـان مـورد salesforce اجـازه مـیدهنـد بـه همـهي نـرمافـزارهـاي شـرکت Salesforce کـه مدلهاي امنیتی،مدلهاي داده و واسکاربري خود رابه اشتراك بگذارند.

پلتفرمهـاي چندگانـهي force.com شـامل یـک مجموعـهي ویژگـی بـراي ایجـاد یـک نـرمافـزار کـاربردي شـبیه یـک OS برحسـب تقاضـا،توانایی ایجـاد هـر پایگـاه داده برحسـب تقاضـا ،یـک موتـور گـردش کـاربراي مـدیریت همکـاريهـاي مـابین کاربران،زبـان برنامـه- نویســی کــدهــاي ASPX بــراي ســاختن منطــقهــاي پیچیده،خــدمات وب force.com API بــراي دسترســیهــاي برنامــه ریـزي،Mashup ، وتجمیـع بـا دیگـر برنامـههـاي کـاربردي و داده، و اکنـون Visualforce بعنـوان یـک چـارچوب بـراي سـاخت

هر واسط کاربري.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٧٨Page

تحویل :

تحویـل بعنـوان یـک قسـمت از پلتفـرم Visualforce ، force.com بـه مشـتریان ابـزاري بـراي طراحـی واسـط کـاربري بـا هـر مقدار تجربهاي روي صفحهي نمایش میدهد .

استفاده از منطـق و گـردش کـار هوشـمند فـراهم شـده توسـط کـد Visualforce ، Apex توانـایی ملاقـات نیـازهـاي نـرمافزارهـایی که ویژگیهاي انواع مختلف کاربران بر روي تجهیزات متنوع وجود دارد را پیشنهاد میدهد .

Visualforceازتکنولوژي اینترنت شامل HTML ,AJAX و FLex براي نرمافزارهاي کاربردي استفاده میکند. Visualforce را قـادر مـیسـازد ایجـاد کنـد وتحویـل دهـد تجربـههـاي کـاربري را،ارائـهي کنتـرول بـرروي مـدلهـاي برنامـههـاي

کاربري و رفتاري که تنها با تصور محدود شده است .

Visualforce یـک مـدل مبتنـی برصـفحه ایجـاد مـیکنـد سـاخته شـده براسـاس اسـتاندارد HTML و ارائـهي تکنولـوژيهـاي وب وکامل شـده بـا دو مـورد کتابخانـهي کامپوننـت بـراي پیـادهسـازي واسـطهـاي کـاربري رایـج و مـودلهـاي کنترولـی بـراي ایجـاد تعـاملات جدید بین این عناصر.

بعنـوان قسـمت بزرگتـر پلتفـرم force.com ، تجـارب کـاربران ایجـاد شـده در Visualforce بطـور مسـتقیم داده هـا و منطـق وجریان کار ایجاد شده در سایر ویژگیهاي force.com.

Visualforce ویژگیها و قابلیتهاي زیر را شامل میشود :

• صفحات این قابلیت توانایی طراحی تعریف واسط کاربري نرم افزار را ایجاد میکند. ایــن توســعه دهنــدگان را قــادر مــیســازد ایجــاد کننــد صــفحات وبــی را کــه اســتاندارد هــاي تکنولــوژي وب شــامل HTML,AJAX,Flex را پشتیبانی می کننـد. صـفحات اجـازه مـیدهنـد بـه توسـعه دهنـدگان تـا ایجـاد کننـد هـر تجربـهي
کاربري را با استانداردهاي تکنولوژي وب که به سرعت براي توسعه دهندگان وب آشنا خواهند شد.
Visualforce بطـور اتوماتیـک وسـیلهي کـاربر را پیـدا مـیکنـد و بـه آنهـا توانـایی ارائـهي اتوماتیـک تجربیـات صـحیح را میدهد.

• کامپوننت این فراهم میکند توانـایی ایجـاد یـک نـرم افـزار کـاربردي جدیـد کـه بصـورت اتوماتیـک مطابقـت مـیهـد احسـاس و نمــایی از نــرمافزارهــاي کــاربردي Salesforce یــا بصــورت سفارشــی و توســعه مــی دهــد واســط هــاي کــاربري

Salesforce براي نیازهاي خاص و مشتریان خاص. مشتریان میتوانند به سرعت یک تجربهي کاربري به وسیلهي تحلیل موارد واسط کاربري موجود ایجاد کنند. Visualforce فـراهم میکنـد ابـزاري را بـراي اسـتفادهي مجـدد اسـتاندارد هـاي پـیش تعریـف شـدهي Salesforce و طراحی سفارشی کامپوننتهاي UI .

• کنتـرول کننـدهاي منطقـی کنتـرول کننـدها مشـتریان را قـادر مـیسـازند هـر نـوع واسـط کـاربري را ایجـاد کنند.مشـتریان میتواننـد اسـتفاده کننـد از Visualforce تـا بـه سـرعت یـک نگـاه واحسـاس جدیـد را ایجـاد کننـد کـه اهـرم کـاربري نـرم-
افزار هاي جدید است .

مشتري ها میتوانند یـک واسـط کـاربري جدیـد را کـه بیشـترین بهـره را از کـدهـاي Apex مـیبـرد را تعریـف کننـد. کنتـرل کننـده هـاي اسـتاندارد بـه مشـتریان توانـایی ارث بـري واسـتفادهي مجـدد رفتارهـاي واسـط کـاربري اسـتاندارد Salesforce شـبیه new,edit,save را میدهد.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٧٩Page

4,1,3 نرمافزار بعنوان سرویس :

در فصلهـاي قبـل مـا نـرمافـزار بعنـوان خـدمت را تـا حـدودي لمـس کـردیم امـا اجـازه دهیـد دربـاره ي آن بـا عمـق بیشـتري بحـث کنیمبابررسیبیشتردر salesforceوgoogle.

بر خلا ف paas که در ان خود برنامه ي خودتان را توسعه می دهید.saas برنامه را براي شما مهیا می کند. مرزبین saasوpaasمقـداريمـبهماسـتامـاتعیـینمـیکنـدکـهمهیـاکننـدهملزومـاتبرنامـهراتـامینکـرده)saas(یـافقـط

به طور ساده مکانیزمی را براي توسعه ي نرم افزار شما ترتیب دیده )paas(. ایـنمنطقـهمـبهم)خاکسـتري( بـهوسـیلهيکمپـانیهـاییکـههـردوسـرویسراارائـهمـیدهنـدماننـدگوگـلوسـیلفـورسبیشـتر

مشخص می شود.

براي مثال شما در سیل فـورث هـم مـی توانیـد برنامـه اي تریـب دهیـد هـم بـه دیگـران اجـازه دهیـد از برنامـه اي کـه توسـط شـما توسـعه یافته استفاده کنند.

اجازه دهید دو شرکت نامبرده را بیشتر بررسی کنیم.

Google App Engine and Salesforce

گوگـل و سـیل فـورث بـراي اینکـه شـرکتهاي مختلـف بـا هـر انـدازه اي بتواننـد تجـارت خـود را بـر روي ابرسـیل فـورس بـه وسـیله اپیلیکیشن هاي گوگل اجرا کنند و آسان شدن کار همکاري می کند.

ترکیب اپلیکیشن هـاي کـاربردي بهـره وري گوگـل وسیسـتم مـدیریت ارتبـاط بـا مشـتري saleforce تجـارت را قـادر مـی سـازد تـا بـه طور موثري قابل ارتباط و همکاري باشد بدون اینکه نیاز به سخت افزار نر افزار یا حتی دانلود و نصب ونگه داري داشته باشد.

Saleforce بـراي اپلیکیشـن هـاي گوگـل اهـرم اسـتفاده از پلتفـرم force.com را مهیـا و گوگـل نیـز API خـود را در اختیـار توسعه دهندگان و همکاران براي ایجاد فرصت هاي بیشتر توسعه قرار داده است.

گوگل وسیل فورث مدل و فلسفه ي مشابهی در قبال ایجاد حرکت هاي نوینی براي که به وسیله اینترنت مهیا می شود دارند. )نقل قول از .Eric Schmidt, CEO of Google (

Saleforce.com” پیشـکام ارائـه نـرم افـزار بـه وسـیله ي سـرویس اسـت و مـا نیـز از سـال گذشـته در ایـن ماموریـت بـه آنهـا ملحق شدیم تا مزایاي cloud computing را براي تمام تجارت ها و با هر اندازه اي مهیا کنیم.”

“باهم ما اپیلکیشن ها وسـرویس هـا ي آنلایـن زیـادي را خـواهیم سـاخت بنـابراین مشـتریان مـا مـی تواننـد کـه بـر روي هسـته ي تجـارت خویش حتی سریعتر از اپلیکیشن ها متمرکز شوند.

force.com بسـیار هیجـان زده ٨٠Page

Marc beniof CEO of saleforce.com

می گوید:

“سایت سـیل فـورث در رابطـه بـا مجتمـع شـدن برنامـه هـاي گوگـل بـا برنامـه هـاي خـود و paas است.تا میلیون ها اپلیکیشن بتوانند تمامی دفاتر خود را بر در ابر قرار مدیریت کنند.

مباحث نو در فناور اطلاعات

” ترکیـب سیسـتم مـدیریت مشـتري مـا و اپلیکیشـن هـاي گوگـل باعـث پیشـروي سـریع صـنعت رایـانش ابـري شـده و پایـان دوره ي نـرم افزار همین جاست.

Saleforce and gmail

تجـارت حـالا بـه وسـیله ارسـال دریافـت و ذخیـره ایمیـل هـاي ارتبـاطی آسـان شـده و نگـه داري سلسـله فعالیـت هـاي مشـتریان باعـث بهبود فروش و ارتقا اصل مشتري مداري شده است.

• Salesforce و اســناد google ایجــاد مــدیریت وبــه اشــتراك گــذاري اســناد آنلایــن گوگــل ،صــفحات گســتردهي گوگل و ارائههاي گوگل در درون سازمان شما فروش و بازاریابی گروه، و یا تیم پشتیبانی براي همکاري فوري.

• rceSalesfo And google talk فـورا بـا همکـاران و مشـتریان از Salesforce ارتبـاط برقــرار کـرده وبـه صورت اختیاري ضمیمه مکالمات گوگل تاك یا یادداشت ها براي مشتریان در Salesforce ذخیره میشود.

هنگامی که Salesforce.com بـه آسـانی مـارا قـادر مـیسـازد کـه بـا ابـزارهـاي بهـره وري pc کلاینـت کـارکنیم مـا دوسـت داریـم که آزادي عملی را که در دفتر کار داریم در ابر داشته باشیم. از Prasan Vyas در UST جهانی .

Force.com وپلتفـرم گوگـل اتحـاد گوگـل و Force.com بزرگتـرین پلتفـورم جهـانی برپایـهي ابـر بـراي سـاختن و راه انـدازيappایجـادکـردهاسـت.پلتفـرمForce.com بعنـوانیـکسـرویسشـاملیـکمجموعـهویژگـیهـاییبـرايایجـادنـرم افزارهايکسبوکـاروAPIهـايبـازگوگـلکـهمـیتوانـدمجتمـعکنـدوتوسـعهدهـد appهـارادرگوگـلapp.مجتمـعکـردن ایـن دو فرصـت ایجـاد شـده بـراي توسـعه دهنـدگان و شـرکا بـراي سـاخت و راه انـدازي app کـه مشـتریان را کمـک مـیکننـد کسـب و

کارشان را در ابر هوشمند تر اجرا کنند . App هـایی شـبیه اعـلان فـروش و تولیـدات و پـیش بینـی کسـب و کـار اکنـون بـه سـادگی مـیتواننـد سـاخته شـوند و آزمـایش شـوند و

میتوانند توسعه داده شوند بوسیلهي مشتریان فقط با چند کلیک در AppExchange .

Appirio و Astadia اولــین شــرکتهــایی هســتند کــه امکــان اســتفاده از ایــن فرصــت کــه از طریــق مشــارکت گوگــل و Salesforce.com فــراهم شــده اســتفاده کــرد .هــر شــرکتی کــه چنــدین app را کـه موجــب افـزایش Salesforce بــراي گوگــل app شـده، توســعه داده اســت واز همــهي ایــن app هـا فهرســتهــایی در AppExchange ایجــاد شــده و در گوگــل

. http://www.salesforce.com/appexchange.در دسترس هستند App

GOOGLE پیشنهاد گوگل یک نرمافزار میزبـان اسـت کـه تجـارتهـا مـیتواننـد بـهانـدازهي یـک پلتفـورم تجـارت شـما را تسـریع کنـد .بخش عمدهاي از دادههـاي کسـب و کـاربر روي کـامپیوترهـا لـپتـاپ و حافظـههـاي قابـل حمـل ذخیـره مـیشـود.گوگل نـرم افـزار بعنـوان سـرویس را تـرویج مـیدهـد بعنـوان یـک روش بـراي حفـظ امنیـت دادههـاي حسـاس شـما بـا در نظـر گـرفتن USB دیسـک درایـوهـاي کـاربر. بـه ایـن ترتیـب اینکـه کـاربرهـا مـیتواننـد بـه دادههایشـان دسترسـی داشـته باشـند از دفترشـان،یک دفتـر از راه دور،در خانـه یـا در

جاده. بعلاوهي اینکه گوگل تا 99,9 درصد up time است. عملیات گوگل روي یکی از بزرگترین شبکه از دیتا سنترهاي توزیع شده عمل میکند ،و آنها براي امنیت تلاش میکند.

آنهـا مـیگوینـد کنتـرلهـا و پـردازشهـا و سیاسـتهـاي آنهـا کـه محافظـت مـیکنـد از دیتـاي شـما تحـت SAS 70 Type II . audit

مباحث نو در فناور اطلاعات ٨١Page

سه موضوع اصلی براي نقایص امنیتی :

افـراد گوگـل از یـک تـیم امنیـت اطلاعـاتی بـه صـورت تمـام وقـت اسـتفاده مـیکند،کـه شـامل متخصـص امنیـت اطلاعـات،نرم افـزار و امنیت شبکه اسـت. ایـن تـیم سیسـتم محـیط دفـاعی شـرکتهـا ،بـازبینی امنیـت پـردازشهـا و سفارشـی سـازي نقشـههـاي امنیتـی آنهـا را اداره میکند .

پردازش هر نرمافزار گوگل ساخته شده بـا امنیـت بـالا.نرمافـزارهـا بطـور مـداوم بـراي امنیـت بعنـوان یـک قسـمت از امنیـت پـردازشهـاي توسعهي کد مورد بازبینی قرار میگیرند

تکنولوژي دادههـاي گوگـل App بـین سـرورها و دیسـکهـاي متعـدد تقسـیم مـیشـود کـه قابلیـت خوانـدن آنـرا غیـر ممکـن مـیسـازد اگر کسی یک سرور را نقض کند. اگرچه روشی کـه در آن سـرورهـاي گوگـل سـاخته شـده اسـت احتمـال آنـرا بـالا مـیبـرد کـه تغییـرات بـه روز رسانی و پیکرهبندي به سرعت توزیع شود.

4,1,4 نرمافزار بعلاوهي سرویس

مایکروسـافت در saas مقـدار کمـی تفـاوت ایجـاد کـرده بـا نـرم افـزار بعـلاوه سـرویس . در ایـن مـدل بـراي نمونـه saas بـا اجـراي نرمافزار بصورت محلـی تقویـت شـده. بـه ایـن نحـو اسـت کـه شـما برخـی نـرمافزارهـا را در سـایت اجـرا مـیکنیـد و بـه ابـر بـراي خـدمات اضافی دسترسی پیدا میکنید .

بهـره وري کسـب و کـار آنلایـن مایکروسافت،بخشـی از سـرویسهـاي آنلایـن مایکروسـافت،به صـورت مجـانی بـراي کسـب و کـار در هـر اندازهاي در 19 کشور جهان در دسترس است.

4,2 چگونه این نرمافزارها به کسب و کار شما کمک میکنند

پردازش ابـري تعـداد زیـادي از مزایـا را پیشـنهاد مـی دهـد کـه سـازمان شـما مـیتوانـد اسـتفاده کنـد.یکی از دلایـل پـردازش ابـري آخـرین مـورد بـزرگ در دنیـاي پـردازش.این بـه شـرکت شـما در سـطوح مختلـف کمـک مـیکنـد.در ایـن قسـمت اجـازه دهیـد بررسـی کنـیم چـرا حرکت به سمت ابر به شرکت شما کمک میکند.

4,2,1 مزایاي عملیاتی :

• کاهش هزینه از آنجا که تکنولوژي تدریجی پرداخت میشودشرکت شما در درازمدت هزینه صرفه جویی میکند • حافظهي افزایش یافته شـما مـیتوانیـد اطلاعـات بیشـتري نسـبت بـه یـک شـبکهي خصوصـی روي ابـر ذخیـره کنیـد.

بعلاوه اگر به فضاي بیشتري نیاز داشته باشید به راحتی می توانید آنرا به دست آورید. • اتوماسـیون کارمنـدان IT شـما دیگـر نیـاز نیسـت کـه نگـران باشـند کـه App بـه روز هسـتند یـا نـه چـون App

بصورت اتوماتیک به روز میشوند.
• انعطاف پذیري شما انعطـافپـذیري بیشـتري بـا ابـر خواهیـد داشـت. App مـیتواننـد بـا سـهولت تسـت و توسـعه داده

شوند واگر APP که کار را انجام میدهد نتواند کار خود را تمام کند میتوان روي دیگري سوئیچ کرد. • حرکت پذیري بهتر کاربران میتواننـد دسترسـی داشـته باشـند بـه ابـر از هـر جـایی بـا یـک ارتبـاط اینترنـت. ایـن بـراي

افرادي که در جاده ها حرکت میکنند یا هر کسی که احتیاج دارد بعد از ساعتها به سیستم دسترسی پیدا کند. • کـاربري بهتـر بـراي کارکنـان IT کارکنـان ITنگرانـی بیشـتري در مـورد بـه روز کـردن سـرورهـا و سـایر مسـائل

محاسباتی ندارند. آنها میتوانند تمرکز کنند بر روي وظایف مهمتر .

مباحث نو در فناور اطلاعات ٨٢Page

فوائد اقتصادي

جایی که لاستیکها واقعـا لمـس مـیکننـد جـاده را زمـانی اسـت کـه شـما مـیتوانیـد فائـد اقتصـادي چیـزي را در نظـر بگیریـد.و هنگام کـار کـردن بـا ابـر هزینـه یـک فـاکتور اصـلی اسـت.اما صـرفه جـویی فقـط در تجهیـزات نیسـت، بایـد در سراسـر سـازمان تحقق یابد.

برخی از این فواید که باید در نظر گرفته شوند :

افراد ما متنفـریم از اینکـه پیشـنهاد کنـیم کـه کسـی شـغلش را از دسـت بدهـد امـا بـاعرض پـوزش صـادقانه بایـد گفـت حرکـت به سمت ابر شـما را بـه نیـروي انسـانی کمتـري وابسـته مـیکنـد. بـا داشـتن نیـروي انسـانی کمتـر شـما مـیتوانیـد در تـیم خـود بـازبینی کنیـد ونیـروي متخصـص تـر را نـه داریـد. آن خـانم یـا آقـا چـه چیـزي را بـراي سـازمان مـیآورد؟ آیـا صـلاحیتهـاي اصلی آنها چیزي است که شما به آن نیاز داریـد؟اگر نـه ایـن بـه شـما فرصـتی مـیدهـد کـه بهتـرین افـراد را بـراي کارکنـان خـود

پیدا کنید

سختافزار به اسـنثناي شـرکتهـاي خیلـی بـزرگ یـا دولـتهـا عمـدهي تـامین کننـدگان ابـر متواننـد سـختافـزار، تجهیـزات شبکه،پهناي باند و غیره را خیلی ارزانتـر از تجـارت معمـول خریـداري کنند.بـه ایـن معنـا کـه اگـر شـما احتیـاج داریـد بـه حافظـه- ي بیشتر این فقط مسالهي بـالا بـردن هزینـهي اشـتراك شـما بـا فـراهم کننـدهي خـدمات شـما اسـت بـه جـاي اینکـه هزینـهي خرید تجهزات جدیـد را بپردازیـد . اگـر شـما نیـاز بیشـتر بـه چرخـههـاي محاسـباتی داشـته باشید،شـما احتیـاج نداریـد کـه سـرور

جدید خریداري کنید، بلکه شما باید فقط مقدار بیشتري از فراهم کنندهي خدمات بخرید.

پرداخت به شما به عنوان تفکر پـردازش ابـري شـبیه لیزینـگ یـک ماشـین بـه جـاي خریـد بـیدرنـگ ماشـین اسـت. مقـدار کمتري را ماهیانه پرداخت مـیکنیـد . ایـن دقیقـا شـبیه پـردازش ابـري اسـت. شـما هزینـه را بابـت چیـزي کـه مصـرف مـیکنیـد پرداخـت میکنیـد. امـا دقیقـا شـبیه لیزینـگ ماشـین تـا پایـان زمـان اجـاره شـما صـاحب ماشـین نیسـتید. ایـن ممکـن اسـت چیـز

خوبی باشد. در مورد خرید سرور این اطمینان هست که منسوخ شود.

زمان بازار یکـی از بزرگتـرین مزایـاي ابـر توانـایی دریافـت App و اجـراي آن در کسـري از زمـان اسـت . بـراي ایـن شـما بـه یـک سـناریوي معمـولی نیـاز دارید.بیایـد یـک نگـاه دقیـق تـر بیاندازیـد کـه دریافـت یـک App آنلایـن چگونـه باعـث صـرفه جویی بیشتر در هزینه میشود.

مزایاي مربوط به کارمندان

4,2,2

مزایایی وجود دارد که افراد در سـازمان شـما، هنگامی که برخی از کاربردها را به ابر منتقل می کنید، آن را درك خواهند کرد. براي خیلی از جنبه هاي زندگی آنها تلاشـهاي صـورت گرفته در راسـتاي سـهولت و سـادگی محاسـبات ابري، باعث راحت تر شدن زندگی آنها شود. نه تنها براي کارمندان مزایایی را خواهد داشت بلکه براي فراهم کنندگان ابر نیز مزایایی را فراهم خواهد کرد. بخشی از مزایا:

براي مصرف کنندگان: تعدادي از روش ها درابر موجود است که مزایایی براي مصرف کننده دارد مانند: 1.هیچ نرم افزاري نصب و نگهداري نمی شود.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٨٣Page

4,2,3

2.زمان توسعه،کوتاه می شود:

زمان کوتاهی طول می کشد تا به یک سرور جدید sing up کنیم،)در حالت عادي به صورت نرمال تقریبا ماه ها طول می کشد تا برنامه ریزي،آزمایش وگسترش صورت گیرد.

3.دسترسی به قابلیت جهان گستر:

کاربران با استفاده از ابر می توانند به داده هاوAPPها ازهرجایی با اینترنت متصل شوند و دسترسی داشته باشند.

4.تبعیت ازSLA:

اگر شما بروي SLA قرار دارید.SLA سطحی از سرویس را براي شما تضمین می کند،همچنین اگر شما حفره اي را گزارش دهید فروشنده این مشکل را براي شما حل می کند و شما مجبور نیستید خود را درگیر کنید ،و این روند به گونه اي پیش می رود که براي شما واضح و شفاف باشد.

5.Upgrade )ارتقا( تهیه کنندگان به دنبال رضایت مشتریان می باشند بنابراین به دنبال پیشرفت مداوم APPها می باشند.

این روند با استفاده از SaaS می تواند به شکل تغییرات کوچکی باشد که شما در طول زمان آنها را احساس نکنید ،راه دیگر این روند این است که شما یک patch بزرگ را با صرف زمان و هزینه تهیه کنید )روش دوم بدون ابر است که مناسب نیست(.

6.راحت شدن زندگی با کارمندان IT

SaaS بسیاري از وظایف اصلی را بر دوش ابر می گذارد بنابراین کارکنان IT شما می توانند تمرکز بیشتري بر روي عملیات تکنیکی شرکت داشته باشند.مثلا مرسوم است که بخشی از نرم افزارهاي شرکت با قطعات سخت افزاري هماهنگ نیستند کارکنان IT این بخش را کنترل می کنند.

7. پول بیشتر:

شرکت با استفاده از فروشندگان ابر می تواند پول بیشتري را هم در زمینه IT وهم درزمینه هاي عملیاتی بدست آورد. این پول به دست آمده می تواند در دیگر بخش هاي سازمان توزیع شود وباعث بالا رفتن بهره وري سازمان شود.

براي تهیه کنندگان:

هدف این کتاب این است که موافقین ومخالفین ابر را بهتر نشان )برجسته(بدهد. به هر حال ابر براي تهیه کنندگان مزایا به همراه دارد،این مزایا فقط شامل پول نمی شود،این روند)ابر( مزایاي اضافی نیز براي سازمان دارد. 1.محیط عملیاتی: تهیه کننده دامنه مخصوص به خود را دارد. براي مثال یک تکنسین را براي جفت وجور کردن فقط یک نرم افزار نمی فرستد زیرا مراحل جفت وجور )fix( به کاربر هم مربوط می شود. در حالت کلی تهیه کننده یک حالت کنترلی براي بهینه کردن زیر ساخت با توجه به نیازهاي SaaS دارد. مباحث نو در فناور اطلاعات ٨٤Page

2.جریان قابل پیش بینی منافع:

مشتري تعهدي براي پرداخت هزینه در قبال استفاده از ابردارد.

3.استفاده مطالعاتی

تهیه کنندگان این توانایی را دارند که بررسی کنند که SaaS شان چگونه مورد استفاده مشتریان قرار گرفته ،در نتیجه قادر خواهند بود به مشتریان بیشتر از آنچه که می خواهند سرویس بدهند.

این روند درصورتی که نرم افزار بر روي شبکه مشتري قرار بگیرد،امکان پذیر نیست.

4.ارتقاي منظم وکوچک

این هم براي مشتران وهم تهیه کنندگان مفید می باشد.

تیم هاي توسعه تهیه کنندگان می توانند تمرکز خود را برروي )fix( رفع حفره ها قرار دهند،این کار را با ارتقاي patch جمع آوري شده انجام می دهند.

5.مدیریت ارتباط مشتري:

تهیه کنندگان باید ارتباط قویی را با مشتریان برقرار کنند.این براي راضی نگه داشتن مشتریان لازم است،یعنی راضی نگه داشتن مشتري حتی شاید از یک معامله بزرگ نیز مهمتر باشد.بنابراین باید مشتریان فعلی را راضی نگه داریم.

4,3 حذف کردن Datacenter هنگامی که وارد ابر می شوید دیگر به بعضی از چیزهاي اصلی نیاز ندارید چون ابر آنها را در اختیار شما قرار می دهد.

یک مسئله پیچیده و مهم این است که چه چیز و چه زمانی باید حذف شود.

اسـاسا شما می توانید بر روي data عملیات Back up را انجام داده و آنرا بر روي سروري قرار دهید، این کار مانند گرفتن عکس از شرکت تان در همان لحظه است.

در این بخش در مورد مشکلات حذف Datacenter و زمان انجام آن بحث می کنیم و بعضی از تمرین ها در این مورد را انجام می دهیم. 4,3,1 آنچه که می توانید Delete کنید:

APP هاي دسکتاپی یکی از محیطهاي کامل براي ورود به ابر می باشند. ورود به ابر به شرکتها اجازه می دهد که بفهمند شاخص سودهاي تجاري که به وسیله مدیریت چند دسکتاپ به وجود می آید چگونه است. متخصص ها در مدیریت دسکتاپ به دنبال یافتن بهترین شاخص هاي تجاري می باشند.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٨٥Page

یکی از اجزاي کلیدي در ایجاد قابلیت Cloud Desktop و کمک کردن به مجازي کردن مشـتري ها و ورود آنها به جریان اصـلی معرفی یک اصــطلاح به نامbare metal hypervisors براي Client ها می باشــد. اینhypervisors به دســکتاپ اجازه می دهد که برنامه هاي محلی را بدون دسترسی به شبکه اجرا کرده و از قدرت محاسباتی PAC استفاده کند بدون اینکه وابسته به سرور باشد.

4,3,2 آنچه که باید نگهداري شود :

همانطور که اشاره کردیم به زمان، امنیت نیز ممکن است یک چالش براي شما باشد. آیا واقعا شما از اینکه اطلاعات بحرانی و حساس تان بر روي ابر قرار دارد احساس امنیت می کنید؟

اگر شـما از سـطح امنیتی فروشـنده مطمئن باشید هیچ مشکلی با انتقال داده هاي حساس به ابر ندارید. این زمانی میسر می شود که شما به طور کامل از سطوح امنیتی راضی باشید.

اگر شـما حجم زیادي از اطلاعات را در ابر ذخیره کنید و بخواهید به صـورت آنلاین به آن دسـترسی داشته باشید ماهانه صورت حسابهاي بزرگی راازفروشـندهدریافتمیکنید،برايرفعاینمشکلبهتراستفایلهاییکهدسترسیبهآنهاکمتراستبررويLocal driveقرارگیرندتا صورت حساب ماهانه کمتر شود.

4,3,3 Step )مراحل(

آیا فروشنده شما برنامه هاي Recovery مناسبی در اختیار دارد.

این بسیار مهم است زیرا شما نمی خواهید اطلاعات مهمتان از بین برود.

در واقع از بین رفتن اطلاعات یک مورد مهم می باشد.

بنابراین هنگامی که با فروشــنده هاي ابر قرار دارید حتما در مورد برنامه هاي Recovery با آنها بحث کنید و اگر راضــی شــدید با آنها قرارداد ببندید.

دلایل زیادي براي ورود به ابر وجود دارد، هزینه یکی از آنها می باشد که باعث می شود شرکتها بسوي ابر بروند. داشـتن فروشنده ابر یک نکته مهم است زیرا سخت افزار را در اختیار ما قرار می دهد. براي مثال تمام چیزي که شما براي دسترسی به اطلاعات

خود نیاز دارید فراخوانی تنظیمات یک Web Browser می باشد. AppZero 4,3,4

AppZero یک سري از ابزارها را براي دسترسی به )Virtual Application Appliances (VAAs در اختیار ما قرار می دهد. این باعث تامین ذخایر و گسـترش APP ها بر روي سـرورهاي مجازي یا فیزیکی می شـوند که بگونه اي طراحی شده اند که می تواند بر روي محیط ابر نیز قرار گیرند

)VAAS(: می توان یک APP را با تمام وابستگی هایش بسته بندي کند )بدون اجزاي سیستم عامل(.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٨٦Page

Salesforce.com 4,4 Salesforce.com باکاربردهاي مختلفی SaaS را پشـتیبانی می کند.که بیشتر آنها توسط سایر مشتریان ایجاد و به اشتراك گذاشته شده است.

cloud درباره کمپانی این چنین می گوید: به نظرمی رسد بهترین راه براي کمپانی حرکت به سمت Salesforce.com ارشـد Steve fisher براي رسیدن به پیشرفت است.

Fisher برتفاوت Salesforce و سایر ارائه دهندگان cloud تاکید دارد.

یاداشت fisher: ما در ارائه cloud با google و amazon تفاوت داریم،شاید دلیلش این است که مابا app شروع کردیم.

عقیده fisher :امازون داراي جعبه هاي لینوکس است،اما ما APP مختلفی را ارائه می دهیم.

اگر شما یک شرکت هستید که مایل به استفاده ازAPP هستید.انجااست که ما می درخشیم.

Salesforce فرصت خوبی است براي طیف گسترده اي از مشتریان موجود در صنایع مختلف با داشتن نیازهاي مختلف می باشد.

Fisher می گوید:شما به مشتري هاي ما نگاه کنید که شامل شرکت هایی در هر جا ومکانی می باشند.

او اشاره می کند که این شرکت داراي محصولاتی است که به شرکت ها در تمام اندازه ها خدمت می دهد.

Fisher اضافه می کند:مشتریان ما شامل هر صنعتی می باشد.

Fisher می گوید :در سراسر شرکت مشتریانی با برنامه هاي کاربردي در زمینه مدیریت پروژه ،امور مالی …وجود دارد.

Fisher ابر را در حال انبسـاط می بیند. و بیان می کند که این سـیسـتم مقیاس پذیر و امن است ومردم بیشتري درحال پیوستن به آن هستند در نتیجه این روند به ابر مشروعیت واعتبار بیشتري می بخشد.

همچنین fisher اشاره می کند ما موانع فنی را در سیستم نمی بینیم.

چرا آن )cloud( براي کسب وکار مناسب است.

Fisher اشاره می کند: کار کردن بروي ابر مزایاي خوبی را به همراه دارد.

Fisher می گوید: بدیهی است که هزینه پایین در اولویت می باشد.

درایو فروشنده )drives the vendor( مزیت بزرگی براي حفظ رضایت مشتري می باشد.

Fisher می کوید :از انجایی که فروشنده برنامه هاي کاربردي را اجرا می کند این برنامه به صورت مداوم درحال بهبود و تنظیم می باشند.

در یک محیط چندگانه،فروشـنده می تواند ببیند که مشـتریان چگونه از مزایاي APP بهره می برند وبا توجه به مشـاهدات تغییرات اسـاسـی را اعمال کند.این روند در مدل سنتی معمول نیست.

باتوجه به توضیحات ومقایسه با حالت سنتی شروع کار آسان به نظر می رسد. زیرا توانایی براي شروع وجود دارد.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٨٧Page

به عقیده fisher: شما لازم نیست در این روش نرم افزار را بخرید بنابراین کار بسیار راحتر از استقرار نرم ازار به صورت معمولی می باشد. هزینه:براي بسیاري از کسب وکارها به عنوان یک نگرانی مطرح است. اگه به مدل سنتی فکر کنید به این مزیت بزرگ پی می برید که شما دیگر لازم نیست عملیات ارتقا،تست وبازنویسی کد را انجام دهید. Fisher می کوید :شما می توانید همه چیز را به یکباره بدون مشکل ارتقاء دهید.

4,4,1 بهترین شیوه هاي کسب و کار:

بهترین راه براي حرکت شرکت به سمت cloud چیست؟

بعد از تحقیق در مورد شرکت هاي فروشنده ،fisher انجام یک آزمایش آزاد را پیشنهاد می کند.

شما می توانید در Salesforce.com آزمایشی آزاد را انجام دهید.

Fisher می گوید:در واقع من می خواهم تقاضاي هر کس را در یک آزمایش آزاد بدانم.

سپس براي اولین بار در یک سطح کوچک تلاش کنیم.یعنی یک بخش یا یک دپارتمان براي اولین بار آن را آزمایش کند.

اما fisher این هشـدار را هم می دهد که اگر به ابر نیاز ندارید به سـمت آن نروید.یعنی اگر بقیه از آن اسـتفاده می کنند دلیلی براي استفاده شما از آن نمی باشد.

اگه به آن )ابر( نیاز دارید از آن استفاده کنید. Fisher می گوید :ازآن استفاده نکنید فقط به خاطر اینکه از آن استفاده کرده باشید. هنگامی که شما بروي ابر هستید،انتظار نداریم که یک تجربه ایستا داشته باشید. APP شما ونحوه استفاده از آن در حال تکامل می باشد. آیا طرز تفکر این گونه است که در یک تکرار تدریجی هستیم؟ در پاسخ Fisher می گوید: انتظار می رود که طرز تفکر تغییر کند. از مزایاي دیگر این توانایی آن است که شرکت واقعابه آن چیزي که از نرم افزار می خواهد می رسد. این را هم در نظر بگیرید که:بهینه کردن نرم افزار سنتی کار مشکلی می باشد. آیا هر کمپانی به صورت 100درصد در ابر قرار دارد؟ بدانید شرکت هایی که داراي دستور کاري خاصی هستند،اساسا بیشتردر این زمینه قرار دارند. Fisher براین عقیده است که در اینده شرکت هابه این سمت خواهند رفت. )در ابر قرار می گیرند( Fisher محاسبات ابري را با تاسیسات الکتریکی مقایسه کرد.تعداد کمی از شرکت ها بر برق دریافتی از شرکت هاي برق تکیه می کنند. فیشر معتقد است که یک روز تمام محاسبات در ابر انجام خواهد شد. اما اي روند زمان بر است.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٨٨Page

شبکه برق قدمتی 120 ساله دارددرحالی که ما به تازگی وارد محاسبات ابري شده ایم.

Thomson Reuters 4,5 Thomson Reuters کمپانی اسـت که حجم وسـیعی از اطلاعات را براي کاربران، وکلا، حسـابداران، دانشـمندان، خبرنگاران، و میزبان دیگر

تهیه می کند.این موارد وجه اشتراك خاصی ندارند فقط همگی نیازمند اطلاعات هستند.

Thomson Reutersخود را این گونه تعریف می کند: ارائه دهنده اي پیشـرو در جهان که اطلاعات را در زمینه ي کسـب و کاروحرفه ها بیان می کند.

براي پویا و زنده ماندن ،آنها نیازمند دریافت آسان نتایج موتورهاي جست وجو هستند.

آنها اطلاعات توزیع شـده را کنار هم جمع می کنند،سـپس اطلاعات را براي اطمینان ازا ینکه همان چیزي سـت که مشـتري می خواهد تجزیه وتحلیل می کنند.و در نهایت به دنبال ارائه یک روش براي کمک به مشتریان خود در دریافت و بازیابی اطلاعات می باشند.

4,5,1 استفاده آنها)Thomson Reuters(از ابر Thomson Reuters می خواهد این خدمت را به مشـتریان خود ارائه بدهد که روش هاي هوشـمند تري را براي جستو جوي اطلاعات به کار

بگیرند.

براي این مهم راه حل خود را مبتنی بر )Microsoft Software-plus-Services( ارائه داد.نها جستو جوي زنده مایکروسافت را با موتورهاي جست و جو و پایگاه داده خود یکپارچه کردند.

هنگـامی که درخواســتی مطرح می شــود هر دو موتور جســت و جو و پایگاه داده به کار گرفته می شــوند ســپس اطلاعات بدســت امده توسط)Thomson Reuters( تجزیه و تحلیل می شوند و در نهایت بهترین اطلاعات به کاربر ارائه می شود.

شـرکت نیازمند موتور جسـت و جویی می باشـد که نتایج رادر milliseconds 200 برگرداند، این زمان به شـرکت این امکان را می دهد که منطق کسب وکار را درك کند.

همچنین موتور باید این توانایی را داشــته باشــد که صــدها هزار درخواســت را از یک آدرس IP دریافت کند بدون انکه این روند را یک حمله تشخیص دهد.

4,5,2 سیستم به این ترتیب کار می کند:

1-کاربر به خدمات اطلاعاتی )Thomson Reuters( دسترسی دارد، این دسترسی هم باAPP هاي تحت وب وهمAPPهاي )Windows-based( امکان پذیر می باشد.

2-هنگامی یک جستو جو آغاز می شود که درخواست به اینترانت)Thomson Reuters( و وب سایت آنها برسد ودر لایه خدمات قرار بگیرد.

3-در لایه خدمات دو کار به صورت هم زمان صورت می گیرد:

مباحث نو در فناور اطلاعات ٨٩Page

منطق کسب وکار با توجه به درخواست مشتري استخراج می شود.

حذف اطلاعات مربوطه صورت می گیرد.

4-در این مرحله اطلاعات به مشتري ارسال می شود.

بااستفاده از ابر

Thomson Reuters شرکتی است که از راه حل هاي محاسبات ابري استفاده هاي خوبی برده است.

Christopher در این باره صحبت می کند که چگونه روند شکل گیري ابر را پیگیري کردو اینکه چگونه شرکت ها می توانند بهترین استفاده از فرصت ها را داشته باشند.او همچنین انواع مختلفی از کسب وکار را درcloudبیان می کند.

ساختار cloud با توجه به طبیعت مبتنی بر تقاضاي آن ،امکان توسعه سریع را می دهد.این ساختار کسب وکارهاي جدیدي را ارائه می دهد که قبلا به نظر اقتصادي نبودند.

براي مثال مردم توانایی ساخت معماري هاي مقیاس پذیر را بدون سرمایه گذاري دارند و همچنین می توانند این معماري هارا توسعه نیز دهند.

هنگامی که بستري مانند MySpace براي اولین بار ساخته شد،سازندگان آن ایده اي براي اینکه این ساختاربه سرعت مورد استفاده قرار گیرد نداشتند.

Web2.0 ثابت کرده که به همراه محاسبات ابري در حال حرکت است زیرا انعطاف پذیري ابر باعث شده است این وب سایت ها راحتر به موفقیت برسند.

سایت مربوط به شبکه هاي اجتماعی مانند بسیاري ازکسب و کارهاي تجاري دیگر بسیار غیره قبل پیش بینی است.این رشد غیره قابل پیش بینی باعث گرایش به سمت ابر می شود.

یادداشت Christopher :مثال دیگر از ابرمی تواند براي زمانی باشد که نیازمند محل ذخیره سازي بزرگی براي پایگاه داده می باشیم.هم اکنون این امکان وجود دارد که سایت هاي اجتما عی بزرگی مانند )Facebook, MySpace, Flickr, Twitter, etc( بر روي ابر قرار گیرند و در این وضعیت به تقاضاهاي در حال رشد پاسخ دهند.

محاسبات ابري و web2.0 Crowhurst در ابتدا شبکه هاي اجتماعی رااز لحاظ تقاضاي منابع به سایت هایی مانند Google و yahoo تشبیه می کند.

مسلما )MySpace and Facebook( مانند )Hotmail( جست و جوي زنده و پویایی دارند و سایت هاي Google و yahoo به صورت ابر ارائه می شوند.

آنها نرم افزارهاي مبتنی بر تقاضا را ارائه می دهند که می توان گفت نوعی از محاسبات ابري می باشد. جالب است بدانید تمام این APP از درآمد حاصل از تبلیغات به وجود آمده اند. Salesforce.com و سایر کسب و کارهاي نرم افزاري مثال دیگري ازمحاسبات ابري مبتنی بر تقاضا می باشند.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٩٠Page

این مدل بیشترین تمرکز را بر روي فرایند اتوماتیک کردن کسب وکار دارد به گونه اي که دسرسی کاربران بر اساس قیمت گذاري ها وکسب کار به صورت سفارشی شده باشد.

نسبت قابل توجهی از این شرکت ها”درامد حاصل از سفارشی سازي ویکپارچگی سیستم عامل مبتنی به ابر خود را به APPهاي مشتریان وشرکت ها اختصاص می دهند.

4,5,3 برنامه ها و ابر

بررسی این موضوع که ابر براي چه نوع نرم افزارهایی بهترین راه حل است .

معماري بی وطن)غیره دولتی و سفارشی نشده(به مراتب تحمل بیشتري دارند،علاوه بر این به عقیده Crowhurst معماري بی وطن می تواند شکست سخت افزار را نیز جبران کند.

SLA ابر،نسبتا پایین است وما براي شناخت کیفیت زیرساخت ها نیازمند نرم افزارهاي کاربردي هستیم که براي خفظ وبقاي داده ها ومعاملات طراحی شده باشند.

رفتن به جایگاهی بالاتر از معماري اولیه،به نظر من بیشتر و مهمتر از یک تصمیم براي انتخاب یک مدل کسب و کار است.

تقاضا براي برنامه هاي کاربردي کمتر قابل پیش بینی است بنابراین براي حل این مشکل به نظر می رسد ابر راه حل خوبی براي شروع می باشد البته باید توجه کرد که سطح بودجه نیز براي شروع فاکتور مهمی است.

توسعه ابر می تواند با هزینه کمی شروع شودتا ساختار اولیه ساخته شود. براي آغاز فعالیت بر روي ابر،ابتدا کسب وکاري مطابق با ابر توصیه می شود مانند خدمات میزبانی ایمیل… . هزینه ورود اولیه براي شرکت ها نسبتا قابل مقایسه با حالت ارتقاي سنتی است)مانند به روز رسانی مایکروسافت اکسچنج تا 2010(

Crowhurst :شرکت ها باید این دوران گذار را به عنوان یک فرصت در نظر بگیرند که می تواند مشکلات زیر ساختی را حل کند. شعار دیگر در جهان محاسبه این روزها “مجازي سازي” است به گونه اي که می تواند در حرکت به سمت ابر بسیار کمک کند. Crowhurst :زیر ساخت ابرها عمدتا بامحیط هاي مجازي ارائه می شود. کسب و کار باید شروع به توسعه برنامه هاي کاربردي کند که براي محیط هاي مجازي طراحی شده اند.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٩١Page

4,5,4 Getting Started )شروع( شروع فعالیت در مقیاس کوچک توصیه دیگري است.

“از دیدگاه سـیسـتم ھای کسـب و کار، بخش ھای کوچک زیر سـاخت ھای سـنتی می توانند فرصت مناسیب برای شروع باشند.

سـیسـتم ایمیل به عنوان یک مثال:پیشنھاد می کند که میزبان ومحیط ابر برای ارائه سرویس با ھم ترکیب شوند.

اما باید توجه داشـت که حرکت به سـوی ابر یک تجربه آسـان نیسـت،مخصـوصا برای کسب وکارھایی که برای بار اول می خواھیم انھا را انجام دھیم.

“نم )Crowhurst( رکف یم منک که، با توجه هب اینکه ابر ھنوز در مراحل ابتدایی اسـت، روند کلی اشتباھات موجود درآن را ندیده ایم.

از عواملی که بین ابر ومیزبان هاي سـنتی متفاوت اسـت ،می توان به زیر سـاخت هایی مانند پهناي باند وسطح خدمات اشاره کرد،به عنوان مثال پهناي باند بین ابر ،مراکز داده وکارکنان می تواند تبدیل به یک تنگنا براي حرکت مجموعه شود.

بنابراین این کاملا واضح است که بحران کمتري را داریم هنگامی که از ابر استفاده می کنیم. به عنوان مثال: هـسیاقم زمان گرفته شـده برای ارسال دن کی بزرگ و یا تصویر هب جیمیل

و یا ھاتمیل.

4,5,5 واقع بینانه در حال حاضـر سـطح خاصـی براي خدمات زیر سـاخت ابر تعریف شـده اسـت براي مثال: بازپرداخت ھزینه ھای میزبانی

وب.

شـما ھنگامی که از زیر سـاخت خود میزبانی می کنید به دنبال تصـمیماتی ھستید که چگونه زیر ساخت خود را انعطاف پذیر کنید و آن را ارتقا ببخشید.

در حالی که می بینیم بســـیاری از شـــرکت ھا ھیچ حضـــوری در ابر ندارند،در طرف مقـابـل شــــرکـت ھـایی وجود دارنـد کـه بـه طور کـامـل در بســــتر ابر فعـالیـت می کنند.ھمچنین شــــرکت ھایی که در آغوش ابر قرار گرفته اند به دنبال کاھش ھزینه

ھا ھستند.

بسیاری از شرکت ھای تکنولوژی کوچک به طور کامل در ابر قرار دارند.

نم )Crowhurst( شـــاھد یک روند حرکتی )به ســـمت ابر(در بین شـــرکت ھا ھســـتم وانتظـار دارم این رونـد برای کـاھش ھزینه ھای مربوط به کارکنان و… ادامه داشــــته دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٩٢Page

من پیش بینی می کنم به زودي شـرکت هاي دیگر نیز وارد این فرایند می شـوند وبا اسـتفاده از نرم افزارهاي کاربردي راه دور ومرورگرها کسـب وکار خود را بیش می برند.

در این بخش ما از چگونگی فعالیت هاي فروشــندگان ابر،وخدماتی که ارائه می دهند صــحبت کردیم واینکه ما چگونه می توانیم از این خدمات بهره ببریم.

ما همچنین نگاهی به کسب وکارهایی انداختیم که تصمیم دارند به شما براي موفقیت در کسب و کارتان کمک کنند. در فصل بعد می خواهیم در مورد سخت افزار و زیرساخت مورد نیاز در محاسبات ابري بحث کنیم.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٩٣Page

بخش دوم فصل پنجم

5 سخت افزار و زیرساخت

به منظور رسیدن به بیشترین بازده، راه حل رایانش ابري این مهمه که سخت افزار و زیرساخت کاملی در مکان داشته باشیم. در این بخش در مورد اینکه شما چه ابزاري را روي پایانه خود نیاز دارید و چطور باید آن را براي بهترین تعامل با ابر پیکره بندي کنید.

5,1 مشتریان

سرانجام، مشتریان خواهند توانست که بررروي سیستم هاي کاربران نهایی تان با ابر تعامل کنند.

در این قسـمت ما درمورد تفاوت انواع مشـتریان و اینکه چطور آن ها میتوانند براي ارتباط با ابر پیکره بندي شـوند وهمچنین درباره ي بعضـی از معیار هاي ا منیتی و اینکه چطور میتوانید اطلاعات خود را بر روي ابر به طور امن نگهداري کنید، صحبت خواهیم کرد.

انواع متفـاوتی از مشــتریان وجود دارند که میتوانند با ابر ارتباط برقرار کنند و هر کدام راهی متفاوت براي ایکه شــما با داده ها و برنامه هایتان تعامل داشـته باشـید پیشنهاد میکنند. بر اساس سازمانتان و نیازهایش، ممکنه شما براي خودتان هر ترکیبی از این ابزار ها را استفاده کنید. اینکه شـما با داده هایتان چطور تعامل میکنید بر این اسـاس اسـت که مشتریان ترکیبی از فاکتور ها خواهند بود- چیزي که شما احتیاج دارید و فواید و

محدودیت هاي انواع مشتریان.

5,1,1 موبایل

مشتریان موبایل از حوزه ي لپ تاپ ها به سمت PDAها و موبایل هاي هوشمند مانند iPhone یا BlackBerry حرکت کردند. شما علاقه به

مباحث نو در فناور اطلاعات

٩٤Page

استفاده از یک برنامه خاص قوي بر روي PDA یا گوشی هوشمندتان ندارید، اما استفاده کنندگان

لپ تاپ اگر فقط پشت میزشان بنشینند میتوانند به ابر متصل شوند و به برنامه ها دسترسی داشته باشند.

مشتریان موبایل نگرانی هایی در مورد امنیت و سرعت

دارند. به این دلیل که مشـتریا ن از طریق مکان هاي مختلف به ابر وصـل خواهند شـد ممکنه ارتباطات بهینه اي نداشته باشند مثلا درون هتل انتظار سرعتی را که از یک مشتري محدود به میز بدست می آورید نداشته باشید.

البته همه برنامه ها به ارتباط سریع نیازي ندارند و کاربران موبایل احتمالا چندین گیگابایت را در پایگاه داده قرار نمیدهند. علاوه بر این زمانی که شما برنامه هایتان را در ابر میسازید،

در حالی که یک مصـرف کننده موبایل اطلاعات را در ابر قرار نخواهد داد، یک برنامه کاربردي می تواند توسـعه یابد تا به آنها اجازه دسترسی به آن اطلاعات را بدهد.

امنیت به عنوان یک نگرانی بزرگ میباشـد که یک مسـئله دو طرفه اسـت، یک طرف سـاده تر آن گم کردن یا جا گذاشـتن لپ تاپ اسـت و هر اطلاعاتی که وجود دارد بر روي ابر نیز میباشـد و از طرف دیگر اگراطلاعات بر روي ابر توسـعه داده شوند وکاربر قط فایل ها را بر روي لپ تاپش انتخاب کند، اگر لپ تاپ دزدیده شود فقط مقدار کمی از اطلاعات از بین میرود.

Thin 5,1,2 تین کاینت ها همان طور که قبلاذکر شد کاربران کامپیوتر هایی

هستند که هارد درایو ندارند، دي وي دي رم درایو ندارند و به سادگی آنچه را که برروي سرور هست رانمایش میدهند.

تین ها احتمالا اگر شما فقط یک ابر خانگی داشته باشید ممکن

است نقشی را در سازمان تان داشته باشند.

البته بسـتگی به این دارد که به چه برنامه و سـرویسـی بر روي ابر دسـترسـی دارید. اگر که یک مشتري فقط نیاز به دسترسی به سرویس هاي مبتنی بر ابر یا دسترسی به یک سرور مجازي سازي شده داشته آنموقع تین کلاینت ها گزینه ي بسیار خوبی هستند.

٩٥Page

آن ها از تیک کلاینت ها ارزان تر هستند و براي توسعه نیز ارزان ترند و انرژي کمتر را مصرف میکنند. همچنین امنیتی سطح بالا وجود دارد چونکه هیچ اطلاعاتی بر روي تین کلاینت ها ذخیره ننمیشوند. همه ي اطلاعات بر روي مرکز داده شما یا بر رو ابر قرار میگیرد، بنابراین ریسک خرابی فیزیکی کم است. توجه: ما بیشتر درمورد ابر خانگیتان در بخش12 صحبت میکنیم.

مباحث نو در فناور اطلاعات

Thick 5,1,3

احتمالش هسـت که تیک کلاینت ها همان مشـتریانی باشـند که در حال حاضر استفاده میکنند و به ارتباط داشتن با برنامه هاي ابر علاقه دارند. به احتمال زیاد شـما قبلا برنامه هاي نصب شده بر روي ماشین هاي خودتان داشته اید. در حالیکه شما میتوانید بعضی از برنامه هایتان را بر روي ابر بار کنید.

این ماشـین ها مسـلما میتوانند به یک سرور مجازي سازي شده وصل شوند و اگر شما نمیخواهید هیچ پولی را براي مشتریان صرف کنید فقط از ماشین هایی که قبلا داشتید استفاده کنید

اگر کاربران نیاز به توسـعه فایل ها روي ماشین هایشان دارند یا براي اجراي برنامه هایی که روي ابر وجود ندارند، تیک کلاینت ها انتخاب خوبی هسستند.

هوش امنیتی، تیک کلاینت ها براي حمله آسـیب پذیرتر از تین ها هسـتند. تا زمانیکه داده بر روي هارد درایو ماشـین ذخیره شـوند، اگر ماشـین دزدیده شود آنگاه داده ابر از دست میرود.

همچنین یک مسـئله ي نسـبیت وجود دارد. اگر یک تین کلاینت خراب شـود، هر داده اي که بر روي ماشـین ذخیره شده، شامل سیستم عامل و همه ي تنظیمات پیکره بندي از بین میروند و یک کامپیوتر جدید باید براي کاربر پیکره بندي شود..

5,2 امنیت

امنیت، مسئله اول است زمانی که وارد پردازش ابري میشود و فقط حسی را ایجاد میکند. تا زمانیکه یک شخص ثالث داده شما را ذخیره میکند.

شـما نمیدانید چه چیزي براي آن اتفاق می افتد این بدیهی اسـت که در مورد ریسـک هاي امنیتی یک راه حل ابر نگران باشـید، اما بیایید فواید امنیتی ذاتی آن را نادیده نگیریم.

5,2,1 نشتی اطلاعات

بزرگترین فایده، تمرکز داده است. سازمان ها یک مشکل با حفاظت دارایی در قسمت هاي نه چندان

کوچک دارند، زیرا اطلاعات در مکان هاي زیادي همچون لپ تاپ ها و دسکتاپ ها ذخیره شده اند.

تیک کلاینت ها براي دانلود فایل ها و توســعه ي آن ها بر روي هارد درایو ها مناســبند، به مقدار زیادي لپ تاپ خارج از آنجا با فایل هاي رمز گذاري نشـده وجود دارند. اسـتفاده از تین کلاینت ها شـانس بهتري براي ذخیره متمرکز داده می سازد. به این ترتیب شانس کمتري براي نشتی داده وجود دارد.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٩٦Page

ذخیره سـازي داده بر روي سـرور محلی با مشتري اي که داده را ذخیره میکند فرصت بیشتري براي نشت اطلاعات نسبت به مشتریانی که ذخیره سازي موقتی را توسعه میدهند دارد.

متمرکز سـازي همچنین فرصـتی را براي مانیتورینگ بهتر فراهم میکند. داده اي که برروي مکانی قرار دارد، چک کردن داده هایتان را سـاده تر کرده و همه چیز خوب دیده میشود.

5,2,2 انتقال کار

یکی دیگر از مزایاي امنیت به بزرگی یک تکنولوژي نیسـت، اما این حقیقت اسـت که شما مجبور نیستسد آن را خودتان انجام دهید. آن بر عهده ي تامین کننده ي ابر اسـت که امنیت کافی را فراهم نماید. بعد از همه ي این ها، آیا سازمان شما می تواند کارکنان امنیتی IT براي 7 روز هفته و 24 سـاعت روز داشـته باشد؟ واقعیت امر این است که فراهم کننده ي ابر ممکن است ویژگی هاي امنیتی بیشتري از آنچه که شما قبلا داشتید

ارائهدهد.اینحقیقتکهخیلیازمشتریانبهتامینکنندگانابراجازهمیدهندکهامنیت beefierراداشتهباشند. 5,2,3 ورود به سیسستم

ورود به سیستم همچنین بهبود یافته است. آن چیزي است که در خانه معمولا میشود پایان کار.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٩٧Page

اما در جهان مجازي سـازي شـده ي پردازش ابري، فراهم کنندگان می توانند همان مقدار حافظه ي مورد نیاز براي توسـعه ورود به سـیسـتم را فراهم کنند.

5,2,4 مسائل قانونی

اگر نقصــی وجود داشــته باشــد، فراهم کننده ابر میتواند با کمترین زمان افت به این حادثه پاســخ دهد نســبت به اینکه نقص محلی را بررســی کند.ساختن یک سرور قانونی آنلاین ساده است، و همچنین تا براي استفاده نیاید تقریبا هیچ هزینه اي ندارد.

اگر مشکلی وجود داشته باشد، ماشین مجازي می تواند براي تحلیل هاي آفلاین به طور دسته جمعی کار کند.

علاوه بر آن، خیلی از شـرکت ها تیم پاسـخ مشـکل در خانه را ندارند. اگر مشـکلی وجود داشـته باشـد، کارکنان IT مجبورند که به سـرعت کار جدیدشان در مورد خاموشی سرور را کشف کنند، سرعت بررسی وپس گرفتن آن براي حداقل سازي زمان خرابی آن.

5,2,5 توسعه

حتی اخبار خوب بیشـتري هست که فروشندگان امنیتی در مورد مسائل کلی ابر ابهام ندارند. آن ها به طور فعال در حال توسعه ي محصولاتند که میتوان براي ماشین هاي مجازي و ابر استفاده کرد.

فروشـندگان امنیتی همچنین فرصـت منحصـر به فردي در زمینه ابر دارند. فرصـت هاي جدیدي براي فروشندگانی که ذهن بازي براي تصور آن دارند وجود دارد.

5,2,6 حسابرسی

به عنوان یک حرفه اي IT، شما مشکلات امن سازي شبکه محلی خودتان را میدانید. اما هنگامی که شـما دادهدهایتان را به ابر میفرسـتید، مجموعه ي کامل جدیدي به وجود میاید. این دلیل بزرگی اسـت که داده هاي شما بر روي

تجهیزات شخص دیگري ذخیره میشود.

PCI DSS را می آورد. همراه با PCI DSS به همراه خودش تعدادي تنظیمات ، شامل Saas

تنظیمـاتی نیز براي تـامین کننـدگان خدمات وجود دارد. نیازمندي 12,8 مربوط به PCI فرمان میدهد که تامین کننده ي خدمات مطیع و متعهد شــده که مســئولیتش براي حفاظت از داده ها ي کارت اعتباري را بپذیرد.ضــمیمه PCI DSS حتی در لایه هاي عمیق تر قوانین و مقررات فرومی رود.

ضمیمه A از PCI نیازمندي 1.A از ضـمیمه A، 4 زیر شـرط دارد که نحوه ي توسـعه ي داده توسـط یک فراهم کننده سـرویس را تنظیم میکند. بیایید یک دید

نزدیکتري به این ضمیمه داشته باشیم.

نیازمندي 1.1.A- نمایش غیر مجاز

مباحث نو در فناور اطلاعات ٩٨Page

اولین بخش فرعی نیازمندي ها که هر مشـتري مربوط به یک تامین کننده فقط به داده هاي خودش دسـترسـی دارد. مهمترین سـوالی که براي پرسـیدن میباشـد اینسـت که چطور معماري سیستم تامین کننده ي saas، از مشاهده ي غیر مجاز)قرار گرفتن در معرض غیر مجاز( داده ها براي دیگر مشترکین که از این سرویس استفاده میکنند جلوگیري میکند.

ضمیمه 1.1.A از نیازمندي 12.8 PCI، متعهد میشود که هیچ موجودیتی علاوه بر سازمان شما، توانایی دیدن اطلاعاتتان را ندارد. از آنجاییکه تا مین کنندگان در تجارت داشـتن تعداد زیادي از مشـتریانی که آن ها میتوانند بدسـت آورند، یعنی اطلاعات ابري شما بر روي یک

سرور با داده هاي مشتریا ن دیگر قرار داده شده است که شاید حتی رقیب شما باشد.

نقص هاي برنامه ي تحت وب چونکه فراهم کنندگان خدمات از ارتباطات و تحت وب زیادي اسـتفاده میکنند، از آن ها باید درباره امنیت برنامه هاي تحت وبشـان پرسیده شود.

باید شامل این باشد که آیا آن ها دستورالعمل هاي )owasp( را براي توسعه ي امنیت برنامه ها دنبال میکنند؟!

این شبیه به نیازمندي 6,5 از PCI است که به قبول فرایند هاي کد کردن OWASP نیاز دارد.

هنگام خرید و فروش با یک تامین کننده، شــما باید به دنبال آن هایی بگردید که میتوانند درباره ي اینکه آن ها چگونه قانون شــکنی را در میان کارکنانشـان همچون مکان ذخیره سـازي داده کنترل می کنند صـحبت کنند.با توجه به طیف گسترده از استقرار سرور، داده هاي شما میتوانند بر روي یک سـرور در برزیل، آلمان یا تایلند قرار گیرند. این از پشـت گوش دادن به مسـائل اداري و قضـایی را در بخش 2 بحث میکنیم، اما آن

همچنین رعایت و مسائل حقوقی در کشورهاي مختلف را می افزاید.

VPN ها با برنامه هاي کاربردي به سـوي ابر حرکت داده میشـوید، آن را براي هر کارگري که قصـد دورکاري دارد ممکن میکند. بنابراین، سازمان مجبور

نیست که فضاي بیشتري را کرایه کند، براي ابزار ها هزینه بیشتري پرداخت کند، و آن جشن هاي تعطیلات احمقانه میتواند محدود شود.

درسـت اسـت که سازمان شما ممکن است خودش را معطوف به برقراري ارتباط ساده به وسیله کاري که شما انجام میدهید نکند. اما برنامه هاي بیشتري به ابر بارگذاري میشود.چیزهاي کمی دارید که شما درباره ي وجود آنها در خانه مجبورید نگران باشید.

مباحث نو در فناور اطلاعات ٩٩Page

همچنین قطعیت بیشتري براي مرکز داده شما نسبت به برنا مه هاي تحت وب وجود دارد.

شــما ذذخیره ســازي فایل، ایمیل، برنامه کاربردي تولیدي و هر چیز دیگري که خودش را براي مبتنی بر وب بودن قرض نمیدهد را دارید. اما در هر حادثه اي، چه اینکه کارمندان شـما به ابر از طریق اینترنت عمومی یا از دفتر تان دسـترسـی داشته باشند، شما به یک راه حل دسترسی از راه دور امن شبیه به یک vpn ssl نیاز دارید.

SSL چیست؟

یک SSL VPN )لایه سـوکت هاي امن شـبکه خصوصی مجازي( یک VPN است که میتواند با یک مرورگر استاندارد وب استفاده شود. زمانیکه IPSEC VPN سـنتی بررسـی میشـود)پروتکل امن اینترنت( یک SSL VPN نیازي به شـما براي نصـب مخصـوص نرم افزار مشتري برروي کامپیوتر هاي پایانی ندارد.

مباحث نو در فناور اطلاعات ١٠٠Page

SSL یک پروتکل براي مدیریت امنیت انتقال پیام برروي اینترنت اسـت. SSL شـامل قسمتی از مرورگر هاي مشهور وب و محصولات مهم وبسرورمیشود.آنازیکسیستمرمزنگاري،کلیدعمومیوخصوصیازRSA استفادهمیکند.

نکته: شما باید همچنین شنیده باشید که از SSL VPN به عنوان TLS VPN ذکر میشود. آن به این دلیل است که امنیت لایه انتقال)TLS( یک پالایش از SSL و جایگزینی براي آن است.

یک ارتباط پردازش ابري SSL VPN بین مرکز داده شـما و ارائه دهنده ي ابر، داده شما را امن میکند بدون تعداد زیادي ساختار کلید عمومی )PKI( و سرباري که از یک راه حل VPN بر پایه IPSEC می آید.

بیشـتر دروازه هاي SSLVPN یک مشـتري بر حسـب تقاضـا را فراهم میکنند، بنابراین سربار مدیریتی بسیار کمی برروي طرف کاربر وجود دارد و این براي استفاده ي کاربر نهایی ساده تر است.

تمرینات امنیتی بهتر

یک SSL VPN همچنین این اطمینان را ایجاد میکند که کاربران نهایی با سـیاست هاي امنیتی سازمان شما از طریق استفاده از امنیت نقطه پایانی موافقند. این مقیاس ها شامل:

• نیاز به نرم افزار آنتی ویروس در حال اجرا • تایید اینکه پیوست افزونه هاي سیستم عامل نصب شده اند. • بررسی براي دیدن maleware یا bot هاي در حال اجرا

SSL VPN یک راه حل امنیتی بزرگ اسـت، زیرا آن یک دسـترسـی امن است به برنامه هایتان در آلودگی، ارزانی و روشی کارآمد. اگر شما خیلی تمایل داشتید، میتوانید به کارمندانتان شانس بیشتري براي ارتباط را پیشنهاد دهید.

مدیریت کلید

با داده ي ذخیره شــده ي خارج از مکان قطعا این شــانس براي داده هاي شــما وجود دارد که با برنامه هایتان ســازگار باشــد، چرخه هاي پردازشـی و ذخیره سـازي تحت کنترل مسـتقیم شـما نیستند. بنابراین هنگامی که فروشندگان ابر آرزو میکنند که داده هاي شما را امن نگه دارند، شما واقعا هرگز نمیتوانید به طور 100 درصد مطمئن باشید از اینکه این یک ریسک نیست.

علاوه برآن ممکن اسـت که آنجا یک اتفاق رخ دهد که باعث شـود داده هاي شـما بوسیله دیگران دیده شود. علاوه بر این زمانی که شما با داده هایتان کار میکنید و تلاش میکنید که آن ها را پاکســازي کنید تضــمینی وجود ندارد که آن از بین خواهد رفت به این دلیل اســت که تعداد زیادي از سـرویس هاي ابر به سـادگی فضـاي ذخیره سازي را آزاد نمی کنند و بعضی ها حتی آن را مقدار دهی هم نمیکنند. هنگامی که آن ها آنرا به شـما محول میکنند، و در حادثه ي شکست یک سخت افزار یا نرم افزار بعض ي از فراهم کنندگان ابر ممکن است داده ها

را برروي ماشین هاي خراب شده از بین نبرند

مباحث نو در فناور اطلاعات ١٠١Page

علاوه بر این، این فقط تامین کننده ي ابر نیسـت که ممکن اسـت اشـتباه کند اگ که داده ي شما به بیرون درز کند همچنین نگرانی هایی از حمله مرد میانی وجود دارد نکته مهم اینجا این نیســت که شــما را از پردازش ابري بترســاند، اما براي یادآوري شــما که حفاظت ها باید انجام بگیرد و سـوالات دشـوار پرسـیده شود و در این مورد این ضروري است که شما سرورها و سرویس هاي دسترسی از راه دور را به طور رمزنگاري شـده اعتبار سنجی کنید، این از طریق گواهی نامه مشتري و سرور انجام میشود که به شما اجازه میدهد که بدانید شما به صورت امن به دارایی هاي ابرتان متصـلید. سـرویس هاي از راه دور باید به صـورت رمزنگاري شـده حفاظت شـوند. شـما از یک زیر ساخت اعتبار

سنجی شبیه Kerberos ، براي اطمینان از اینکه احتمالا شما معتبرید استفاده میکنید.

شکل 1-5 دیاگرام مدیریت کلید پردازش ابري

با ذخیره سـازي ابري، مطمئن باشـید که به خوبی آن رمز نگاري حفاظت میشود. این شامل رمزگشایی داده اي است که شما ذخیره میکنید و مطمئن هسـتید که داده ي تنظیم شـده هنگامی که کلید ذخیره سـازي تخریب شـد آن هم تخریب شـود. این فرایند که داده ي شـما را بیشتر امن میکند، اما آن همچنین به تعداد زیادي کلید نیاز دارد.دیاگرام شبکه را در شکل 1-5 در نظر بگیرید .

به طور آشـکار این المان از شـبکه را نشـان نمیدهد اما توجه شـما را به یک کلید سرور مدیریتی جلب میکند، که براي نگهداري قسمتی از همه ي کلیدتان ضروري است.

روي سرور شامل :

کلید هاي انتقال کلید هاي اعتبارسنجی توکن هاي اختیار کلید هاي رمز نگاري فایل کلیدهاي حافظه سخت افزاري کلیدهاي ابطال گواهی نامه ها

کلید ها بر

• • • • • • •

١٠٢Page

مباحث نو در فناور اطلاعات

5,3 شبکه

ما در مورد دسـترسـی به ابر از طریق اینترنت صـحبت میکنیم و آن موردي که در یک روش مرتب سـازي اصولی است . براي ابر و براي تحویل بهترین منابعش، سطوح مختلفی از ارتباطات نیاز است.

شـرکتتحقیقاتی)gartner( 4سـطحمتفاوترادرمطالعاتژوئن2008مشـخصکرده،دراینمطالعهنوشتههايگارتنرازآنقراربودکه ســازمان هاي متفاوت چیزهاي متفاوتی را از ابر نیاز دارند و مانند اینکه آن ها روش هاي ارتباطی متافوتی را دارند. کارهایی براي یک ســازمان ممکن است ضرورتا بهترین وسیله ارتباطی براي دیگري نباشد.

نکته: گارتنر همچنین اعلام کرد که یک سازمان نیازي به قفل کردن برروي یک راه حل ندارد. آن ها ممکن است 1،2،3 یا هر 4 روش ارتباطی را بر اساس نیازشان داشته باشند.

5,3,1 اینترنت عمومی بنیادي:

اینترنت عمومی پایه اي ترین انتخاب براي ارتباط ابري اسـت، این نوعی از دسـترسـی است که شما از ارائه دهنده خدمت اینترنت می خرید و از طریق باند پهن یا دیال آپ بر اساس مکان قرار گیري تان متصل میشوید.

نکته: پردازش ابري بر روي یک ارتباط دیال آپ مشـکل است اما بر اساس استقرار مکان شما یا یک مکان از را دور ممکن است همه ي چیزي باشد که باشد که شما گفتید. ما درباره آن در قسمت بعدي صحبت خواهیم کرد.

امااینترنتعمومیپایهايفقطهمانپایهاسـت.شـباهتزیاديبهشـتابپروتکلانتقالی)TCP( ،فشردهسازيپیشرفتهیابهینهسازينرم افزارهاي خاص ندارد. این مدل مزیت هاي زیر را دارد:

• مخاطبین زیادي دارد چونکه هر کسی که به اینترنت دسترسی دارد از این راه حل میتواند استفاده کند. • تحمل خطاي بالایی دارد. • گزینه هاي فراهم کننده ي زیادي را در دسترس دارد. • HTTPS ،SSL، دسترسی رمزنگاري شده را به صورت قابل اطمینا ن فراهم میکند. • در هزینه موثر است.

آن همچنین این معایب را دارد:

• فقدان کیفیت سرویس انتها به انتها، بنابراین تفاهم نامه هاي سطح سرویس انتها به انتها را براي دستیابی سخت میکند • احنمال پاسـخ ضـعیف برروي ارتباطات بالقوه . این بوسـیله ي ناکارآمدي پروتکل HTTP ،TCP و سرویس هاي وب بدتر جلوه

میکند. • مدت ازکار افتادگی که ممکن است از کنترل شما خارج شود) قطعی هاي کابل، مشکلات در ISP، و قس علیهذا(

مباحث نو در فناور اطلاعات ١٠٣Page

اسـتفاده کردن از این روش، سـازمان ها باید درنظر بگیرند تصـدیق توسـط چندین ISP، و سـرویس دهندگان ابر باید همچنین از چندین منبع پهناي باند را بدهند. به صـورت ایده آل مشتري پهناي باند را از یک ISP به عنوان یک فروشنده خواهد گرفت. این پشتیبانی در سرعت، قابلیت اطمینان و یک شانس موفقیت با یک )SLA( می شود.

5.3.2 اینترنت پرسرعت

بهکاربرن تکنولوژي هاي پیشـرفته بر روي ختوط اینترنت میتواند هم براي ارائهدهنده سـرویس و هم براي کاربران مفید باشد. بهرهوري “ابري” میتواند حدود 20 درصد تا 50 درصد، با کاهش بار اضافی سرور بهبود یابد.

مـدیریـت خـاتمـهدهی SSL و کـانکشــن هاي TCP مقدار پردازش قابل توجهی را از ســرور هاي ختوطاولی برمیدارد. بعلاوه کش کردن پویا، فشردهسازي و واکشی، بهبودي 50 درصدي را براي کاربران نیز به ارمغان میآورد.

ارائهدهنده که این سرویسهارا ارائه میکنند:

AT&T Hosting • Citrix NetScaler • F5’s WebAccelerator •

این روش بیشــتر تمایل به ارائه دهنده ســرویس پردازش ابري دارد، ولی در انتها براي کاربران نیز مفید خواهد بود. شــرکت هایی که
این گونه روش ارتباطی را انتخاب میکنند، باید همواره مراقب SLA و میزان مصـرف پهناي باند ماهانه باشـند، بجاي اینکه به فکر این باشـند که چه روش شتاب دهی را اضافه کرده اند.

در “ابر”، این روش شتابدهی نیازمند نصب کردن تجهیزات سمت سروري خواهد بود. و در سمت کاربر نیز معمولا با نصب یک برنامه
قابل دانلود این نیاز رفع خواهد شد.

توجه : در حالی که این یک روش براي شـتابدهی سـرعت اینترنت عادي اسـت، به هیچ یک از محدودیت ها و مشـکلات این امر اشـاره نشده است.

5.3.3 پوشش اینترنتی بهینهشده

یک پوشـش اینترنتی بهبود یافته به مشـتریان اجازه خواهد داد که از طریق اینترنت عمومی به سـرویس کلود دسـترسـی یابند، ولی ارائه دهنده افزایش بهرهوري هایی را خواهد داشت. بهبود هاي این پوشش و حضور شامل این موارد است :

• مسیریاب زنده بهینه شده. این مانع کاهش سرعت شده و دسترسی به SLA را تسهیل میکند. • یک جلسه SSL میتواند متوقف شود تا پروتوکل ها و سربار ها بهینه شوند و دوباره رمزنگاري شوند. • بعضـی از منطق هاي برنامه میتواند به POP منتقل شـود. این باعث افزایش انعطاف پذیري و تسریع سرعط پاسخگویی به میزان 80

درصد میشود. • محتویاتی که بداوم درخواست میشوند، در حافظه کش نگهداري میشوند.

معایب این روش شامل این موارد است:

مباحث نو در فناور اطلاعات ١٠٤Page

• این روش از اینترنت عادي گرانتر است، در بعضی موارد چهار برابر گرانتر است. • قوانین سخت و سفتی در مورد انتقال این تکنولوژي ها به شبکه وجود دارد.

5.3.4 VPN هاي مکان-به-مکان

انتخاب چهارم، وصـل شـدن به ارائه دهنده سرویس به شیوه مستقیم و از طریق یک شبکه محلی وسیع )WAN( است. این پیکربندي پهناي باند محرمانه را تضــمین میکند، و در دســترس بودن SLA و تاخیر پاکت ها را نیز بهتر میکند. MPLS همچنین میتواند خود را با تغییرات جدید در نیازهاي پهناي باند وفق دهد، و QoS هم میتواند در داخل SLA ها نوشته شود.

از طرف دیگر، WAN هاي شـخصـی از اینترنت قابل اعتماد تر نیسـتند، مخصوصا اینکه در این روش کانکشن هاي اضافی به چندین ISP وجود دارد.

جدول 1-5 هر چهار کانکشن را مقایسه میکند.
ارائه دهندههاي کلود

ارائه دهنده هاي سـرویس هاي ابري که از سـرویس هایی واسـتفاده میکنند که در کلود گسـترده شـده اند نیازمند اسـتفاده از روش هاي سـریع ارتباطی هسـتند. تونل هاي خصـوصـی تضـمین میکنند که پهناي باند، تاخیر، و گم شدن بسته ها بازدهی سیستم را از بین نخواهند برد. بعلاوه رمزنگاري و اعتبارسنجی قوي فواید دیگر هستند.

ارائه دهنده هاي ابري که در حال بزرگ شـدن هسـتند ممکن است با افزایش قیمت هاي پهناي باند مواجه شوند. این ترافیک هم از
جانب خود سـرویس دهنده هاست و هم از جانب کاربران. ارائه دهنده هاي بزرگی چون گوگل میتوانند این هزینه ها را از طریق راهاندازي شبکه هاي مخصـوص به خود حذف کنند. متاسـفانه اکثر ارائه دهنده هاي سـرویس هاي ابري قادر به انجام این کار نیسـتند. ارائه دهنده هاي کوچک

میتوانند از بهینه ساز هاي WOC استفاده کنند تا نیازهاي پهناي باندي خود را تا 80 درصد کاهش دهند.

نوع ارتباط

توضیحات

مثال

اینترنت عمومی

قبل استفاده توسط همه غیرقابل مدارا تعدد سرویسدهندهها بهصرفه مشکلات بازدهی براي اپلیکیشن هاي بزرگ

برنامه هاي مصرف کننده سرویس هاي حمایت شده با تبلیغات

اینترنت پرسرعت

افزایش بهرهوري کاربران بهرهوري غیر یکنواخت، بســته به تنظیمات ISP و قیمت.

مناســب براي ســرویس هاي بهصــرفه که سرعت و پهناي باند ضرورياند.

پوشش بهینهیافته

بازدهی دائمی قابلیت داشتن SLA هاي قوي گران محدودیت ارائه دهنده و ریسک

برنامه هاي حیاتی تجارت که نیازمند SLA و تضمین پاسخگویی هستند.

VPN هاي مکان-به-مکان

قابلیت داشتن SLAي قوي بازدهی پیوسته تائخیر کم

سرویس هاي حیاتی تجاري شامل ترافیک سرور-به-سرور

مباحث نو در فناور اطلاعات ١٠٥Page

دسترسی محدود

جدول 1-5

اگر ســرویس دهنده ها بهینهســازي هاي متقارن ررا انجام دهند، بهرهوري میتواند افزایش یابد و هزینه ها کاهش یابند. این نیازمند
تجهیزاتی در دو سوي ارائهدهنده و کاربران است. این میتواند زمان ماسخگویی را تا 70 درصد بهبود بخشد و نیازمندي هاي پهناي باند را تا 80 درصد کاهش دهد. و سود نهایی این است که تجهیزات اضافی از طرف کاربران لازم نیست.

5.3.5 مصرف کنندگان کلود

کمپانی هاي بزرگ میتوانند زیرسـاخت هاي قابل انعطاف و توزیع شـده خود را بسـازند که مراکز داده هاي آنها از طریق کابل نوري مربوط به خودشان وصل شده اند. و این به فاصله، نیازهاي پهناي باند، و البته به بودجه بستگی دارد. این فراساختار شبیه یک سرویس پردازش ابري است.

مشـتري هایی که در شـهرهاي بزرگ ساکن هستند معمولا از طریق WANهاي شرکتی به اپلیکیشن ها دسترسی پیدا میکنند. براي
اداره هاي کوچکتر، شـبکه هاي VPN از طریق اینترنت پرسـرعت راهحل سـریع تر و راحت تري را پیشنهاد میکنند. تونل هاي VPN تنها زمانی بهترین راه حل هستند که یک بازدهی بسیار مهم، براي سامانه حیاتی نیست.

اندازه لوله

پهناي باند به زبان سـاده، سرعت انتقال یا سرعتعمل کانکشن شماست. ولی اندازه گرفتن پهناي باند میتواند مشکل باشد، با این حال کمترین مقدار بین شما و سرویس دهنده در نهایت به عنوان میزان پهناي باند شما عمل خواهد کرد.

چهار فاکتور خارج از کنترل شما وجود دارند که در مورد میزان پهناي باند مورد نیاز شما شایان ذکر هستند:

• کانکشن اینترنت بین شرکت شما و کلود • فاصله رفت و برگشت RT بین شرکت و کلود • زمان پاسخگویی کلود

5.3.6 جریان روبهبالا / جریان روبهپایین

یک فاکتور شـایان ذکر دیگر این است که چه زمانی لازم است که انتقالات متقارن و یا غیرمتقارن باشند. اگر ارتباط شما با کلود متقارن باشد این بدان معناست که شما و سرور هردو به یک اندازه ارسال و دریافت میکنید. و اگر ارتباط غیر متقارن باشد، داده ارسال شده از طرف شما با سرعت کمتري ارسال خواهد شد.

مباحث نو در فناور اطلاعات ١٠٦Page

براينمونهارتباطهايADSLدادهراباسـرعتهايمتفاوتیارسـالودریفتمیکنند.حرف AدرکلمهيADSLبرايکلمهيAsymmetric به معناي غیرمتقارن اسـت. بسـته به سـرویسی که میخواهیم بررسی کنیم، داده میتواند با سرعت 1,5 مگابیت بر ثانیه دریافت شود در حالی که در همان زمان با سرعت 760 مگابیت در ثانیه ارسال شود.

به احتمال زیاد شرکت شما از طریق ارتباطی پرسرعت تر از ADSL به شبکه وصل است، و این نوع شبکه ها غالبا متقارن هستند.

همچنین این را نیز در نظر بگیرید که اینترنت هر لحظه ممکن اسـت تغییر کند، که این تغییرات غیرقابل پیشـبینی هســتند. داده از از
مسـیریابها و تجهیزات گوناگون عبور میکند، پس سرعت شما لحظه به لحظه در حال تغییر است. ممکن است محسوس نباشد، ام در حال نوسان است. حتی اگر خط شما از نوع T1 است، از سرویس دهنده نارحت نباشید چون همیشه تاخیر در جایی وجود دارد.

بهترین حساب سرانگشتی این است که شما همواره 85 درصد از سرعت اسمی خود را در نظر بگیرید.

هر روز چنید بار سـرعت اینترنت خود را چک کنید. در صـبح، هنگام نهار و وقتی که ساعات اداري شرکت روبه پایان هستند، به طور کلی همواره شرایط سرعت اینترنت در صبح بهتر است.

چقدر نیاز داریم؟

این میتواند یک سـوال پیچیده باشـد، زیرا بسـتگی به این دارد که میخواهید در کلود چه کاري انجام دهید. کاري که باید انجام دهید این اسـت که براورد کنید که چه مقدار داده قارار است میان شما و سرویس کلود ردوبدل شود و سپس تصمیم بگیرید که به چه نوع شریانی نیاز دارید.

احتماڵ هموار بودن شـرایط براي اسـتفاده شـما از سـرویس کلود همواره بالاسـت. با این حال هرچقدر کار بیشـتري در کلود انجام دهید، ارتباط اینترنی بیشتري نیاز خواهید داشت. اگر ظرفیت لازم را نداشته باشید سپس سرعت همه کاهش خواهد یافت.

مباحث نو در فناور اطلاعات ١٠٧Page

به اندازهي کافی زمان به براورد ظرفیت مورد نیاز اینترنت اختصــاص دهید، و اطمینان حاصــل کنید که منابع کافی براي دســتیابی به
این امر در اختیار دارید. اگر چنین نیست، پس احتمالا یک سربار بر روي ارتباط اینترنتیتان دارید که برایش برنامه ریزي نکردهاید.

براورد کنید که تمامی کاربرانتان چه در هنگام کار با کلود به چه ظرفیتی احتیاج دارند و شریان کافی را برایشان فراهم کنید.

بسـیار مهم اسـت که SLA را امن کنید تا نیاز هاي پهنايباند را مهیا کند. این فقط به آن معنا نیست که تمام سرعتی را که لازم دارید
دریافت میکنید، بلکه اگر اگر سرویس دهنده در ارضا کردن مایحتاج شما عاجز بماند، دچار مشکلات عدیدي خواهید شد.

5.3.7 افزونگی

هنگام راهاندازي زیرسـاخت ابريتان اطمینان حاصل کنید، که سرویس قابل اعتماد است و Uptime بالایی داشته باشد، و در هنگم پیکربندي آن افزونگی و نقص وجود نداشته باشد.

در شـبکه هاي LAN افزونگی به این معناسـت که یک یا دو سـرور دیگر به دیتاسنتر اضافه شده باشند و مشکلی را بوجود آورند. ولی این روزها با وجود مجازيسـازي، افزونگی به این معناسـت که بر روي همان دسـتگاه یک سـرور مجازي دیگر کپیسـازي و اضـافه شـود، و یا اینکه همهي سرورهاي مجازي یک ماشین بر روي یک لایه فیزیکی دوم، کپیسازي شوند.

مباحث نو در فناور اطلاعات ١٠٨Page

که این مشــکل در کلود پیچیده تر خواهد بود. در حالی که فکر میکنید که داده هاي شــما در دیتاســنتر ســرویس دهندهتان ذخیره
شـدهاند، اما ممکن اسـت اینگونه نباشـد. احتمال دارد قسمت هایی از داده شما در یک جا و مابقی در تمام کشور پراکنده شده باشد )حتی در تمام جهان(. و هنگامی که ارائهدهنده یک سـیسـتم اضافی دیگر به مجموعه اضافه میکند، همهي داده ها در طول سرویس کلود توزیع میشوند. پس

این یک مشکل نیست، بلکه آنها به سادگی منابع مورد نیاز را براي دریافت یک سرویس اضافی در اختیارتان قرار میدهند.

مباحث نو در فناور اطلاعات ١٠٩Page

توجه: این یکی از نقاط بحرانی پردازش ابريسـت-شـکسـت و افزونگی از نکات جدایی ناپذیر معماري هستند. اما همیشه باید از ارائهي آنها از سوي ارائهدهنده اطمینان حاصل کرد.

5.4 سرویسها

شـما به سـرویس هاي متعددي نیاز خواهید داشـت، بسـته به ارائهدهنده سـرویس و یا کاري که قرار اسـت شـرکت شـما انجام دهد، همهي این سرویس ها به احتمال قوي چینش زیرساخت شما را تحت تاثیر خواهند گذاشت.

5.4.1 هویت

هر برنامه مسـتقل از اینکه در کجا اجرا میشـود، در خانه، و یا در ابر به هر حال باید کاربرانش را بشـناسـد. براي دسـتیابی به این هدف برنامه از کـاربر یـک هویـت دیجیتالی طلب میکند، یک مجموعه از بایت ها که کاربر را تعریف میکنند. بســته به این اطلاعات برنامه میداند که کاربر کیست و چه اجازههایی را دارد و میتواند چه کارهایی را انجام دهد.

در برنامه هاي سـمت-خانه، این کار به وسـیله سرویس هایی مانند Active Directory انجام میشود، اما کلودها سرویس هاي احراز هویت خاص خودشـان را دارند. براي نمونه اگر لازم باشـد به کلود آمازون وارد شـوید باید از سـیسـتم احراز هویت خود شـرکت آمازون استفاده کنید. سرویس گوگل App Engine نیز حساب گوگل میخواهد و سرویس هاي میکروسافت نیز از Windows Live ID استفاده میکنند.

سـرویس هاي احراز هویت نباید اختصـاصـی باشند. OpenID یک سرویس باز و غیرمتمرکز است که اجازه میدهد فقط با یک احراز
هویت از سرویس هاي متعددي استفاده کنید.

یک OpenID به شـکل یک URL اسـت که براي احراز هویت یک کاربر به یک سرویس مرکزگراي خاص وابسطه نیست. پس روش
هایی مانند پسورد بیومتریک و اسمارتکارت ها در این سیستم قابل استفاده نیستند. یک ثبت نام OpenID در شکل 2-5 نشان داده شده است.

احراز هویت OpenID در شرکت هاي متعددي استفاده شده:

Google • IBM • Microsoft • Yahoo! •

١١٠Page

مباحث نو در فناور اطلاعات

5.4.2 یکپارچهسازي

برنامههایی که با یکدیگر ارتباط دارند خیلی رایج شـدهاند. سـازندگان با زیرساخت تحت اجازه سعی میکنند این شرایط را محقق کنند. و این کار شامل تکنولوژيهاي متعددو مثل صفپیامها و سرورهاي یکپارچه پیچیده میشود.

یکپارچهســازي ها در کلود نیز وجود دارند، و تکنولوژي هاي براي آنها توســعه یافته اســت. براي مثال، ســرویس Simple Queue )Service (SQS از آمازون این امکان را براي برنامه ها فراهم میکند که در فضاي کلود با هم ارتباط داشتهباشند.

SQS پیام ها را در صـفهاي متعدد پخشمیکند، بنابر این ممکن اسـت که یک برنامه که پیامی را از یک صفمیخواند، در طول یک
درخواست، همهي پیامها را از همهي صفها نبیند. SQS همچنین تحویل سریع را ضمانت نمیکند.

یک مثال دیگر از یکپارچهسـازي در کلود، سـرویس BizTalk اسـت. این سـرویس بجاي اسـتفاده از صـف، از یک سـرویس بازپخش
اســتفاده میکند که اجازه میدهد برنامه ها از طریق آن با هم در ارتباط باشــند. با توجه به اینکه یکپارچه ســازي در کلود مســتلزم ارتباط بین چندین سازمان است پس قابلیت ایجاد تونل در فایرواڵ ها یک مساله مهم است که باید حل شود.

مباحث نو در فناور اطلاعات ١١١Page

سـرویس هاي BizTalk همچنین از یک جریان کار سـاده استفاده میکنند که امکان در معرض قرار گرفتن برنامه ها را فراهم میکنند
و اجازه میدهند یک برنامه توسط برنامه هاي دیگر فراخوانی شود.

5.4.3 نقشهنگاري

نقشـهها روزبهروز در برنامه هاي تحتوب مهمتر میشـوند. براي نمونه هتل ها و رسـتوران ها، آدرسشان را بر روي نقشه نشان میدهند تا آسان تر مسیریابی شوند.

اما کسـی که سـایت را درسـت کرده اسـت، وقت و هزینه در اختیار ندارد که چنین دیتابیس و برنامه اي را بتواند درست کند، به همین
خاطر به عنوان یک سرویس کلود مورد استفاده قرار گرفته است.

این گونـه ســرویس هـا، مثل Google Maps و Microsoft Vi rtual Earth این کارکرد کلود را فراهم میکنند و طراحان میتوانند در
صفحات خود از آنها استفاده کنند.

مباحث نو در فناور اطلاعات ١١٢Page

5.4.4 پرداختها

یک سـرویس کلود دیگر که ممکن اسـت در آینده براي شـرکتتان لازم شـود، سرویس پرداخت است. بسته به نوع شرکتتان ممکن است در آینده بخواهید این امکان را براي مشتري هایتان فراهم کنید که به صورت آنلاین پول پرداخت کنند. خوشبختانه این روشها زیادند.

شما میتوانید به آسانی در یک سرویس پذیرش کارت اعتابري ثبت نام کنید و یا اینکه مستقیما از PayPal استفاده کنید.
5.4.5 جستجو

قابلیت اضـافه کردن امکان جسـتجو به یک سایت چیز جدیدي نیست، اما یک امکان بسیار مهم است که ممکن است بخواهی به سایتتان اضافه کنید.

سرویس MicrosoftLiveSearchاجازهمیدهدکهسایتهابهوسیلهآنجستجوشوندونتایجراپسبگیرند.

قابلیت جسـتجو به نحوهي کار شـرکت نیز بستگی دارد، براي نمونه یک شرکت را در نظر بگیرید که یک وبسایت درمورد فیلم دارد، و
در دیتابیس این سـایت اطلاعات متنوع در باره فیلم ها قرار گرفته اسـت، پس چنین شـرکتی باید امکان جسـتجوي خاص خودش را هم داشـته باشد.

مباحث نو در فناور اطلاعات ١١٣Page

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 − 9 =