تصاویر مادون قرمز پستان | استخراج ویژگی تصویر

بدون ديدگاه

این تحقیق شامل تصاویر مادون قرمز پستان 50شرکت کننده است؛ که 25 تصویر مربوط به افراد سالم و25تصویر مربوط به افراد بیمار می باشد.این پژوهش شامل ۴ بخش اصلی پردازش تصویر، استخراج ویژگی، انتخاب بهترین ویژگی ها و طبقه بندی است

در مرحله پردازش تصویر، کیفیت تصویر ارتقا یافته، به تصویر در مقیاس خاکستری تبدیل شده، نرمال سازی شده و برش داده می شود. سپس در مرحله استخراج ویژگی، ویژگی های بافت از ماتریس هم وقوعی

(GLCM) هر کدام از نواحی مشکوک در پستان راست و چپ استخراج می شوند.

ویژیگی های استخراج شده شامل:

• Energy (انرژی)

• Moment1 (ممان مرتبه اول)

• Moment2 (ممان مرتبه دوم)

• Entropy (آنتروپی)

• Homogeneity (همگنی)

• Contrast (کنتراست)

• Mean (میانگین)

• Gray level non-uniformity (عدم یکنواختی سطوح خاکستری)

• Run percentage (درصد پخش)

پس از آن ویژگی های استخراج شده تحت آزمون t-test قرار گرفته و بهترین ویژگی ها انتخاب می شوند. و در پایان این ویژگی ها برای طبقه بندی و تشخیص خودکار، به ماشین بردار پشتیبان(SVM) فرستاده می شوتد.

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 + یک =