شبیه سازی حداکثری از منابع در شبکه های خودرویی

بدون ديدگاه

ارائه روش ترکیبی از ساختار درختی و اتوماتای یادگیر در جهت کشف منبع با استفاده حداکثری از منابع در شبکه های خودرویی

اتوماتای یادگیر، ساختاردرختی، شبکهخودرویی
از چالشهای شبکه خودرویی کشف منبع مناسب برای درخواستها میباشد یکی از منابع مورد بحث در شبکههای خودرویی یافتن جای پارک میباشد. برای آنکه بتوان جای پارکی را در محل مناسبی برای خودرو یافت، ابتدا باید محل تقریبی مقصد را مشخص کرده سپس الگوریتم مکان مناسبی با کمترین بعد فاصله را رزرو می کند. در این مقاله هدف ارائه روشی جدید برای رزرو مکان مناسبی با کمترین بعد فاصله در شبکه خودرویی می باشد. در گام اول با تقسیم محلههای موجود به صورت ساختار درختی و سازماندهی جاهای پارک هوشمند در این ساختار، سیستم مدیریتی را پایه ریزی کرده که هر بخش دارای مدیریتی مجزا میباشد و درخواستهای رسیده شده برای جای پارک هر قسمت به مدیریت آن قسمت ارسال شده و با توجه به پارامترهایی مانند مکان آغازین حرکت راننده، تصمیم میگیرد که این مکان را با چه کیفیتی و در چه زمانی رزرو کند. هدف دیگر استفاده حداکثری از منابع موجود میباشد به همین منظور جهت بهینه سازی الگوریتم در هر بخش از اتوماتای یادگیری استفاده کرده که وظیفه آن تخمین زمان رسیدن خودرویی است که مکان را رزرو کرده است تا در بازه زمانی رزرو کردن مکان و رسیدن خودرو استفاده حداکثری از مکان را برد.

[gravityform id=”1″ title=”true” description=”true”]

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 − سه =