تماس با مدیر کل انجمن

/http://yaramoozan.ir
از عضویت شما در اولین و تنها سامانه هدفمند آموزش و شبیه سازی در ایران خرسندیم
برای ارتباط با ما میتونی خیلی راحت پیامتو بنویسی ، این ارتباط میتونه علتهای مختلفی داشته باشه از همکاری تا خواسته های مثل بهبود سطح دسترسی شما

مدیر کل

این پیغام به صورت متن ساده ای ارسال خواهد شد و نمیتوانید در آن از HTML ویا BBCode استفاده کنید. آدرس بازگشت این پیغام ایمیلی است که در حین عضویت در سایت آن را تعریف کرده بودید.