تصاویر مادون قرمز پستان | استخراج ویژگی تصویر

بدون ديدگاه
این تحقیق شامل تصاویر مادون قرمز پستان 50شرکت کننده است؛ که 25 تصویر مربوط به افراد سالم و25تصویر مربوط به افراد بیمار می باشد.این پژوهش شامل ۴ بخش اصلی پردازش تصویر، استخراج ویژگی، انتخاب بهترین ویژگی ها و طبقه بندی است در مرحله پردازش تصویر، کیفیت تصویر ارتقا یافته، به تصویر در مقیاس خاکستری تبدیل … ادامه خواندن تصاویر ...

ادامه مطلب ...