• ایده پردازی : روش توزیع تسهیم تقسیم زمانی (Time division multiple access) پروتکل دسترسی به رسانی مبتنی بر تقسیم زمانی در شبکه نوری فوتونی

 ایده پردازی : روش توزیع تسهیم تقسیم زمانی (Time division multiple access) پروتکل دسترسی به رسانی مبتنی بر تقسیم زمانی  در شبکه نوری فوتونی 


فهرست مطالب

ﺗﻜﻨﻴﻚ WDM در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻧﻮري اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻧﻮري ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮروي ﻳﻚ ﻣﻮجﺑﺮﻧﻮري ارﺳﺎل ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻬﻨﺎيﺑﺎﻧﺪ ارﺳﺎل (ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺎﺧﻴﺮ) ﺑﻪﻛﺎر ﺑﺮد، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه داده را ﺑﺮ روي ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪوﻟﻪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺼﺪ ارﺳﺎل ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎ، ﻳﻚ ﮔﺮه ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. درﺣﺎﻟﺖ دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﻃﻮل ﻣﻮج، ﻣﻲﺗﻮان ﺳﻴﮕﻨﺎلﻫﺎيﻧﻮري ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺳﻮيﮔﺮهﻫﺎي ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ارﺳﺎل ﻛﺮد. 

در اﺗﺼﺎﻻت ﻧﻮري اﻣﻜﺎن ارﺳﺎل ﻫﻢزﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻧﻮري ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻘﺎطﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﺟﻮد دارد. اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻬﻢ ﺳﻴﮕﻨﺎلﻫﺎي ﻧﻮري در ﻛﻨﺎر اﺗﻼف ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻮر و ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﻻيﻣﻮجﺑﺮﻫﺎي ﻧﻮري، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺗﺮي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻧﻮري روي ﺗﺮاﺷﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ درﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ارﺗﺒﺎﻃﺎتﭼﻨﺪﭘﺨﺸﻲ ﺷﻮد. ﺗﻜﻨﻴﻚ   Wavelength-division multiplexing  در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻧﻮري اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻧﻮري ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮروي ﻳﻚ ﻣﻮجﺑﺮﻧﻮري ارﺳﺎل ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻬﻨﺎيﺑﺎﻧﺪ ارﺳﺎل (ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺎﺧﻴﺮ) ﺑﻪﻛﺎر ﺑﺮد، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه داده را ﺑﺮ روي ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪوﻟﻪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺼﺪ ارﺳﺎل ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎ، ﻳﻚ ﮔﺮه ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. درﺣﺎﻟﺖ دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﻃﻮل ﻣﻮج، ﻣﻲﺗﻮان ﺳﻴﮕﻨﺎلﻫﺎيﻧﻮري ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺳﻮيﮔﺮهﻫﺎي ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ارﺳﺎل ﻛﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻮﻳﻴﭽﻴﻨﮓ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺷﺒﻜﻪ دارد.

نانوفوتون های سیلیکونی به عنوان یک فناوری ، چندین مزیت را برای آینده شبکه های مبتنی بر تراشه پیش بینی می کنند. در این ایده پردازی از روش توزیع تسهیم تقسیم زمانی (TDMA) در شبکه نوری فوتونی پیشنهاد شده است. در این شبکه، از تشدیدکننده های ریزحلقه سیلیکونی بر اساس سوئیچ فوتونی و عدالت نوبت گردشی جهت راه اندازی مسیرهای فوتونی استفاده شده است.
یارآموزان بزرگترین سامانه شبیه سازی با دراختیار داشتن اساتید مجرب، شبیه سازی پروژه های پژوهشی در تمامی رشته های فناوریاطلاعات و مهندسی کامپیوتر می باشد. برای ارتباط با ما از فرم تماس زیر و یا ایمیل اقدامفرمایید.


 
نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

ایده پردازی : روش توزیع تسهیم تقسیم زمانی (Time division multiple access) پروتکل دسترسی به رسانی مبتنی بر تقسیم زمانی در شبکه نوری فوتونی

 • مدل کالا: خودآموز
 • موجودی: در انبار
 • 600,000 تومان

 • قیمت بدون مالیات: 600,000 تومان

کالاهای مرتبط

سمینار ونت |شبکه بین خودرویی|

سمینار ونت |شبکه بین خودرویی|

سمینار ونت در بهینهکردن ایجاد سیستم حمل و نقل سبز مبتنی بر فناوری اطلا..

520,000 تومان قیمت بدون مالیات: 520,000 تومان

ایده پردازی : اشتراک گذاری در شبکه های بین خوردویی

ایده پردازی : اشتراک گذاری در شبکه های بین خوردویی

 ایده پردازی در: مدل به اشتراک گذاری اطلاعات در شبکه های بین خودر..

700,000 تومان قیمت بدون مالیات: 700,000 تومان

ایده پردازی: بهبود روشهای تکاملی برای حل مشکل انشعاب‌هاي غير قابل دسترس

ایده پردازی: بهبود روشهای تکاملی برای حل مشکل انشعاب‌هاي غير قابل دسترس

  ایده پردازی : بهبود روشهای تکاملی برای حل مشکل انشعاب‌هاي غير ق..

500,000 تومان قیمت بدون مالیات: 500,000 تومان

سمینار مدل تجزیه و تحلیل ریسک امنیتی برای سیستم های اطلاعاتی

سمینار مدل تجزیه و تحلیل ریسک امنیتی برای سیستم های اطلاعاتی

 سمینار مدل تجزیه و تحلیل ریسک امنیتی برای سیستم های اطلاعاتی&nbs..

420,000 تومان قیمت بدون مالیات: 420,000 تومان

ایده پردازی : الگوریتم جدید رديابي چند هدفه مبتني بر پيش‏بيني در شبکه های حسگر بی سیم

ایده پردازی : الگوریتم جدید رديابي چند هدفه مبتني بر پيش‏بيني در شبکه های حسگر بی سیم

ایده پردازی الگوریتم جدید رديابي چند هدفه مبتني بر پيش‏بيني در شبکه ه..

700,000 تومان قیمت بدون مالیات: 700,000 تومان

ایده پردازی : در رابطه با رویکردی فازی جهت پیش بینی ریزش مشتریان در صنعت بانک

ایده پردازی : در رابطه با رویکردی فازی جهت پیش بینی ریزش مشتریان در صنعت بانک

 ایده پردازی در رابطه با رویکردی فازی جهت پیش بینی ریزش مشتریان د..

500,000 تومان قیمت بدون مالیات: 500,000 تومان

سمینار ذخیره سازی پردازش داده و ﮐﺸﻒ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ درشبکه بین خودویی به صورت سیستمی و نظیر به نظیر

سمینار ذخیره سازی پردازش داده و ﮐﺸﻒ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ درشبکه بین خودویی به صورت سیستمی و نظیر به نظیر

 سمینار ذخیره سازی پردازش داده و کشف انجمن ها در شبکه بین خودرویی..

520,000 تومان قیمت بدون مالیات: 520,000 تومان

سمینار خوشه بندی گره های شبکه حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم های یادگیری

سمینار خوشه بندی گره های شبکه حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم های یادگیری

 سمینار خوشه بندی گره های شبکه حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم..

520,000 تومان قیمت بدون مالیات: 520,000 تومان

 ایده پردازی: الگوریتم تعدیل بار در شرایط حداکثر بار موجود در شبکه ابر و بهینه سازی توان

ایده پردازی: الگوریتم تعدیل بار در شرایط حداکثر بار موجود در شبکه ابر و بهینه سازی توان

 ایده پردازی: الگوریتم تعدیل بار در شرایط حداکثر بار موجود در شبک..

700,000 تومان قیمت بدون مالیات: 700,000 تومان

ایده پردازی: بهینه سازی روش های شناسایی اجتماع در شبکه های پیچیده با شرکای تجاری در راستای تجارت مناسب Particle Swarm Optimization

ایده پردازی: بهینه سازی روش های شناسایی اجتماع در شبکه های پیچیده با شرکای تجاری در راستای تجارت مناسب Particle Swarm Optimization

ایده پردازی: بهینه سازی روش های شناسایی اجتماع در شبکه های پیچیده با ش..

600,000 تومان قیمت بدون مالیات: 600,000 تومان

ایده پردازی : یافتن کمترین مجموعه گره های کنترلی در شبکه های پیچیده با الگوریتم های تکاملی  Complex Networks

ایده پردازی : یافتن کمترین مجموعه گره های کنترلی در شبکه های پیچیده با الگوریتم های تکاملی Complex Networks

 ایده پردازی : یافتن کمترین مجموعه گره های کنترلی در شبکه های پیچ..

800,000 تومان قیمت بدون مالیات: 800,000 تومان

 ایده پردازی: حفاظت از داده ها از طریق رمزگذاري زیرساخت کلید عمومی در دستگاه هاي سلامت همراه در اینترنت اشیاء

ایده پردازی: حفاظت از داده ها از طریق رمزگذاري زیرساخت کلید عمومی در دستگاه هاي سلامت همراه در اینترنت اشیاء

 ایده پردازی: حفاظت از داده ها از طریق رمزگذاري زیرساخت کلید عموم..

600,000 تومان قیمت بدون مالیات: 600,000 تومان

 ایده پردازی: طراحی و ایجاد مدل شبیه سازی شبکه های بیسیم بدنی در حوزه سلامت Wireless Body Area Network

ایده پردازی: طراحی و ایجاد مدل شبیه سازی شبکه های بیسیم بدنی در حوزه سلامت Wireless Body Area Network

 ایده پردازی: طراحی و ایجاد مدل شبیه سازی شبکه های بیسیم بدنی در ..

700,000 تومان قیمت بدون مالیات: 700,000 تومان

ایده پردازی: الگوریتم تشخیص کلمات برون خط فارسی با فونت های عمومی بر اساس ویژگیهای ساختاری حروف Optical character recognition

ایده پردازی: الگوریتم تشخیص کلمات برون خط فارسی با فونت های عمومی بر اساس ویژگیهای ساختاری حروف Optical character recognition

 ایده پردازی:  الگوریتم تشخیص کلمات برون خط فارسی با فونت ها..

800,000 تومان قیمت بدون مالیات: 800,000 تومان

 ایده پردازی: پیشنهاد روشی جدید تکاملی توليد داده های ازمون نرم افزار

ایده پردازی: پیشنهاد روشی جدید تکاملی توليد داده های ازمون نرم افزار

 ایده پردازی: پیشنهاد روشی جدید تکاملی توليد داده های ازمون نرم ا..

800,000 تومان قیمت بدون مالیات: 800,000 تومان

برچسب ها: خودآموز, ایده پردازی, روش توزیع تسهیم تقسیم زمانی (Time division multiple access) پروتکل دسترسی به رسانی مبتنی بر تقسیم زمانی در شبکه نوری فوتونی