• سمینار بررسی روش های شبکه حسگر ‏بی‏سیم‏ بدن به منظور پایش مستمر علایم حیاتی

 سمینار بررسی روش های شبکه حسگر ‏بی‏سیم‏ بدن به منظور پایش مستمر علایم حیاتی 

فهرست مطالب

شبکه‏های حسگر نسل جدیدی از شبکه‏ها هستند که به طور معمول، از تعداد زیادی گره ارزان ‏قیمت تشکیل شده‏اند و ارتباط این گره‏ها به صورت بی‏سیم صورت می‏گیرد.‏ هدف اصلی در این شبکه‏ها، جمع‏آوری اطلاعاتی در مورد محیط پیرامون حسگرهای شبکه است‏. نحوه عملکرد کلی این شبکه‏ها به این صورت است که گره‏ها اطاعات مورد نیاز را جمع‏آوری می‏کنند و سپس آنها را به سمت گیرنده ارسال می‏کنند. نظارت ترافیکی، اتوماسیون صنعتی، روبات‏ها، حفاظت ﻧﻈﺎرﺗﻲ- ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﺒﻜﻪ‏ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آیند. ﮔﺮه‏ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﺴﮕﺮ، ﭘﺮدازﺷﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ صورت ﺑﻲ ﺳﻴﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ‏اﻧﺪ. ﻫﺮ ﮔﺮه ﻋﻼوه ﺑﺮ بخش ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ، اﻣﻜﺎن اﻧﺪازه‏ﮔﻴﺮي ﻳﻚ و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ، ﺷﺪت ﻧﻮر و ﺻﻮت را دارد و ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﮔﺮه ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮه‏ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ، ﻧﻈﺎرت و ﺗﻔﺴﻴﺮ داده‏ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه را در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. داده‏ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲ ﺳﻴﻢ  می‏توانند از نظر زﻣﺎﻧﻲ  و ﻣﻜﺎﻧﻲ  ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ‏ باشند. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﺎي ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﺮه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﻲ از آن ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﻤﻴﻊ داده‏ﻫﺎ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. هر گره‌ حسگر تنها می تواند مقدار محدودی داده را پردازش كند. اما وقتی اطلاعات همه گره‌ها با يکديگر هماهنگ شوند، توانايی اندازه گيری يك محيط فيزيكی را با جزئيات هر چه بيشتر پيدا می‏كنند. پس يك شبكه حسگر می تواند به عنوان مجموعه ای از گره‌های حسگر كه برای انجام كار خاصی با هم همكاری دارند تعريف شود.


یارآموزان بزرگترین سامانه شبیه سازی با در اختیار داشتن اساتید مجرب، شبیه سازی پروژه های پژوهشی در تمامی رشته های فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر می باشد. برای ارتباط با ما از فرم تماس زیر و یا ایمیل اقدام فرمایید.

 
نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

سمینار بررسی روش های شبکه حسگر ‏بی‏سیم‏ بدن به منظور پایش مستمر علایم حیاتی

 • مدل کالا: سمینار
 • موجودی: در انبار
 • 520,000 تومان

 • قیمت بدون مالیات: 520,000 تومان

کالاهای مرتبط

سمینار ونت |شبکه بین خودرویی|

سمینار ونت |شبکه بین خودرویی|

سمینار ونت در بهینهکردن ایجاد سیستم حمل و نقل سبز مبتنی بر فناوری اطلا..

520,000 تومان قیمت بدون مالیات: 520,000 تومان

سمینار بهینه سازی پارامترهای کیفیت سرویس در شبکه های توزیع شده

سمینار بهینه سازی پارامترهای کیفیت سرویس در شبکه های توزیع شده

 سمینار بهینه سازی پارامترهای کیفیت سرویس در شبکه های توزیع شده&..

620,000 تومان قیمت بدون مالیات: 620,000 تومان

سمینار ذخیره سازی پردازش داده و ﮐﺸﻒ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ درشبکه بین خودویی به صورت سیستمی و نظیر به نظیر

سمینار ذخیره سازی پردازش داده و ﮐﺸﻒ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ درشبکه بین خودویی به صورت سیستمی و نظیر به نظیر

 سمینار ذخیره سازی پردازش داده و کشف انجمن ها در شبکه بین خودرویی..

520,000 تومان قیمت بدون مالیات: 520,000 تومان

سمینار بررسی روش های شبکه حسگر ‏بی‏سیم‏ بدن به منظور پایش مستمر علایم حیاتی

سمینار بررسی روش های شبکه حسگر ‏بی‏سیم‏ بدن به منظور پایش مستمر علایم حیاتی

 سمینار بررسی روش های شبکه حسگر ‏بی‏سیم‏ بدن به منظور پایش م..

520,000 تومان قیمت بدون مالیات: 520,000 تومان

سمینار بررسی روش های حفظ حریم خصوصی افراد در محیط ابر و کلودسیم

سمینار بررسی روش های حفظ حریم خصوصی افراد در محیط ابر و کلودسیم

 سمینار  بررسی روش های حفظ حریم خصوصی افراد در محیط ابر و کل..

420,000 تومان قیمت بدون مالیات: 420,000 تومان

سمینار بررسی روش های ردیابی هدف و روش های پیشین ردیابی هدف در شبکه های حسگر بیسیم WSN TARGET TRACKING

سمینار بررسی روش های ردیابی هدف و روش های پیشین ردیابی هدف در شبکه های حسگر بیسیم WSN TARGET TRACKING

 سمینار بررسی روش های ردیابی هدف و روش های پیشین ردیابی هدف در شب..

620,000 تومان قیمت بدون مالیات: 620,000 تومان

سمینار  بررسی روش های مسيريابي چند پخشي قابل اعتماد مبتنی بر تراشه NoC

سمینار بررسی روش های مسيريابي چند پخشي قابل اعتماد مبتنی بر تراشه NoC

  سمینار   بررسی روش های مسيريابي چند پخشي قابل اع..

700,000 تومان قیمت بدون مالیات: 700,000 تومان

سمینار بررسی روش های طراحي الگوريتم هاي مسيريابي چندپخشي در شبکه های موردی ادهاک : تك¬پخشي و چندپخشي

سمینار بررسی روش های طراحي الگوريتم هاي مسيريابي چندپخشي در شبکه های موردی ادهاک : تك¬پخشي و چندپخشي

 سمینار بررسی روش های طراحي الگوريتم  هاي مسيريابي چندپخشي د..

700,000 تومان قیمت بدون مالیات: 700,000 تومان

سمینار تکنیکهای رایج در شناسایی بدافزارها Malware : بررسی روش های استخراج الگوهای متمایز رفتاری مخرب

سمینار تکنیکهای رایج در شناسایی بدافزارها Malware : بررسی روش های استخراج الگوهای متمایز رفتاری مخرب

 سمینار تکنیکهای رایج در شناسایی بدافزارها Malware : بررسی روش ها..

700,000 تومان قیمت بدون مالیات: 700,000 تومان

سمنیار بررسی روش های تولید داده های آزمون در مهندسی نرم افزار

سمنیار بررسی روش های تولید داده های آزمون در مهندسی نرم افزار

سمنیار بررسی روش های تولید داده های آزمون در مهندسی نرم افزار فهر..

700,000 تومان قیمت بدون مالیات: 700,000 تومان

سمینار بررسی روش های مانیتورینگ سیستم‌های مراقبت سلامت با رایانش ابری از طریق تلفن همراه mobile cloud computing

سمینار بررسی روش های مانیتورینگ سیستم‌های مراقبت سلامت با رایانش ابری از طریق تلفن همراه mobile cloud computing

  سمینار بررسی روش های مانیتورینگ سیستم‌های مراقبت سلامت با ..

700,000 تومان قیمت بدون مالیات: 700,000 تومان

سمینار مقدمه‏ای بر شبکه‏های سلامت بی‏سیم بدن  - WBANs - بررسی پروتکل‏های WBAN

سمینار مقدمه‏ای بر شبکه‏های سلامت بی‏سیم بدن - WBANs - بررسی پروتکل‏های WBAN

  سمینار مقدمه‏ای بر شبکه‏های سلامت بی‏سیم بدن   -..

400,000 تومان قیمت بدون مالیات: 400,000 تومان

سمینار محاسبات فراگیر سیستم های healthcare سلامت فناوری اطلاعات

سمینار محاسبات فراگیر سیستم های healthcare سلامت فناوری اطلاعات

  سمینار محاسبات فراگیر سیستم های healthcare سلامت فناوری اط..

700,000 تومان قیمت بدون مالیات: 700,000 تومان

برچسب ها: سمینار, بررسی روش های شبکه حسگر ‏بی‏سیم‏ بدن به منظور پایش مستمر علایم حیاتی