• سمینار بررسی روش های ردیابی هدف و روش های پیشین ردیابی هدف در شبکه های حسگر بیسیم WSN TARGET TRACKING

 سمینار بررسی روش های ردیابی هدف و روش های پیشین ردیابی هدف در شبکه های حسگر بیسیم WSN TARGET TRACKING 

فهرست مطالب

ردﻳﺎﺑﻲ ﻫﺪفﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك، ﻣﺴﺄﻟﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و راهﺣﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي آن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رادارﻫﺎ، رﺑﺎتﻫﺎ و در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﺨﺼﻲ  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درزﻣﻴﻨﻪ ردﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮزﻳﻌﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺗﻮزﻳﻊﺷﺪه  در DARPA دراواﻳﻞ دﻫﻪ 1980 آﻏﺎز ﺷﺪ. ﺗﻌﺮﻳﻒ اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوژه "ردﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ و ارزان ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻲﺳﻴﻢ" ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺟﻮد آن زﻣﺎن، ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﻴﺪ وﻋﻤﻼً ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ ﮔﺮه ﻛﻪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ رادارﻫﺎ) ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اوﻟﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه درﭘﺮوژه ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺗﻮزﻳﻊﺷﺪه ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ و اﻣﺮوزه ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﮔﺮه ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺒﻜﻪ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲﺳﻴﻢ ، ﺑﺮاي ردﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮزﻳﻌﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.

در این سمینار به بررسی جامع روش های ردیابی هدف در شبکه های حسگر بی سیم پرداخته می شود.


یارآموزان بزرگترین سامانه شبیه سازی با در اختیار داشتن اساتید مجرب، شبیه سازی پروژه های پژوهشی در تمامی رشته های فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر می باشد. برای ارتباط با ما از فرم تماس زیر و یا ایمیل اقدام فرمایید.

 
نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

سمینار بررسی روش های ردیابی هدف و روش های پیشین ردیابی هدف در شبکه های حسگر بیسیم WSN TARGET TRACKING

  • مدل کالا: سمینار
  • موجودی: در انبار
  • 620,000 تومان

  • قیمت بدون مالیات: 620,000 تومان

کالاهای مرتبط

سمینار ونت |شبکه بین خودرویی|

سمینار ونت |شبکه بین خودرویی|

سمینار ونت در بهینهکردن ایجاد سیستم حمل و نقل سبز مبتنی بر فناوری اطلا..

520,000 تومان قیمت بدون مالیات: 520,000 تومان

سمینار بهینه سازی پارامترهای کیفیت سرویس در شبکه های توزیع شده

سمینار بهینه سازی پارامترهای کیفیت سرویس در شبکه های توزیع شده

 سمینار بهینه سازی پارامترهای کیفیت سرویس در شبکه های توزیع شده&..

620,000 تومان قیمت بدون مالیات: 620,000 تومان

سمینار  ذخیره سازی پردازش داده و ﮐﺸﻒ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ درشبکه بین خودویی به صورت سیستمی و نظیر به نظیر

سمینار ذخیره سازی پردازش داده و ﮐﺸﻒ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ درشبکه بین خودویی به صورت سیستمی و نظیر به نظیر

 سمینار ذخیره سازی پردازش داده و کشف انجمن ها در شبکه بین خودرویی..

520,000 تومان قیمت بدون مالیات: 520,000 تومان

سمینار  بررسی روش های شبکه حسگر ‏بی‏سیم‏ بدن به منظور پایش مستمر علایم حیاتی

سمینار بررسی روش های شبکه حسگر ‏بی‏سیم‏ بدن به منظور پایش مستمر علایم حیاتی

 سمینار بررسی روش های شبکه حسگر ‏بی‏سیم‏ بدن به منظور پایش م..

520,000 تومان قیمت بدون مالیات: 520,000 تومان

برچسب ها: سمینار, بررسی روش های ردیابی هدف و روش های پیشین ردیابی هدف در شبکه های حسگر بیسیم WSN TARGET TRACKING