پردازش سیگنال سنسورهای چندورودی چندخروجی آرایه فازی گسترده

بدون ديدگاه
 پردازش سیگنال در سنسورهای چندورودی چندخروجی آرایه فازی گسترده در این رساله پردازش سیگنال در رادار چند ورودی چند خروجی آرایه فازی گسترده به منظور حداکثر کردن نسبت سیگنال به تداخل در رادار هواپایه و آشکارسازی اهداف متحرک مورد بررسی قرار گرفته است. مدل سیگنال برای ساختار ترکیبی رادار چند ورودی چند خروجی آرایه فازی … ادامه خواندن پردازش ...

ادامه مطلب ...