انجام شبیه سازی شبکه های بین خودرویی vehicle vanet با mobisim

بدون ديدگاه
شبیه سازی شبکه های بین خودرویی مهمترین کاربردهای شبکه های بین خودرویی ایجاد ایمنی برای سرنشینان خودروها و اطلاع رسانی از وضعیت جاده می باشد. برای شبیه سازی این موارد از نرم اقزار شبکه های بین خودرویی ونت  vehicle vanet با بسته موبیسیم mobisim استفاده می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره جزوه آموزشی شبکه … ادامه خواندن انجام ...

ادامه مطلب ...