خدمات کمک آموزشی در شبیه سازی

بدون ديدگاه
خدمات کمک آموزشی در شبیه سازی روش های فعال تدریس در موقعیت های تدریس سنتی، معلم موضوعات درسی را که در شکل برنامه ی درسی تنظیم کرده است برای کلاس شرح می دهد، کلاس در یک زمان مشخص تشکیل می شود و تا  مدت زمان مشخصی که از قبل تعیین شده ادامه پیدا می کند. … ادامه خواندن خدمات ...

ادامه مطلب ...