ژورنالهای جعلی(Fake) یا هایجک شده ( hijacked journals)

بدون ديدگاه
ژورنالهای جعلی(Fake) یا هایجک شده ( hijacked journals) ژورنالهای جعلی(Fake) یا هایجک شده ( hijacked journals) ژورنالهای جعلی(Fake) یا هایجک شده ( hijacked journals) ژورنال های جعلی ژورنال هایی هستند که با نام و اعتبار برخی ژورنال های معتبر کار می کنند ولی در واقع ارتباطی با آن ژورنال ها ندارند. عمدتا افراد سودجو به … ادامه خواندن ژورنالهای ...

ادامه مطلب ...